Obec Česká Kubice

Archiv
Oznámení o lhůtě a místě převzetí lestních hospodářských osnov
Usnesení o zastavení řízení v celém rozsahu
Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy - stanovení přechodných úprav na pozemní komunikaci
Zpráva o výsledku hospodaření a závěrečný účet Svazek Domažlicko
Opatření obecné povahy - ochranné pásmo vodního zdroje
Usnesení o částečném zastavení řízení o žádosti podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu
Pozvánka na zábavné odpoledne
Záměr obce Česká Kubice - směna pozemků v k. ú. Horní a Dolní Folmava
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
Záměr obce Česká Kubice - prodej pozemků
Passport místních komunikací obce Česká Kubice
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k. ú. Nový Spálenec
Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k. ú. Starý Spálenec
Záměr obce Česká Kubice - bezúplatný převod pozemků pod silnicí II. třídy
R O Z H O D N U T Í ve věci vydání povolení k nakládání s vodami a povolení stavby vodního díla „ČOV AS-VARIOcomp 5K, kanalizace a vsakovací drén pro RD na p.p.č. 249/32, Starý Spálenec“
Oznámení záměru obce Česká Kubice - zřízení věcného břemene
Oznámení záměru obce Česká Kubice - zřízení věcného břemene
Oznámení záměru obce Česká Kubice - zřízení věcného břemene
Veřejná vyhláška - Návrh zadání územního plánu (ÚP) Česká Kubice
Správa železniční dopravní cesty - veřejná soutěž, Česká Kubice čp. 57
Svazek Domažlicko - Závěrečný účet za rok 2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2015
Oznámení záměru směnit pozemky v k. ú. Horní Folmava
Oznámení o záměru prodat zbylé dvě části pozemku parc. č. 5/3 v k. ú. Horní Folmava
Oznámení o zahájení digitalizace Nový Spálenec
Oznámení o zahájení digitalizace Starý Spálenec
Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vydání opatření obecní povahy
Návrh rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2016
Státní pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převodu
Městský úřad Domažlice - Rozhodnutí "Dešťová kanalizace, Česká Kubice"
Krajský úřad Plzeňského kraje - Rozhodnutí Hotel Panorama Centrum Folmava
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a určení lhůty pro podání námitek
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu - Folmava
Sběr nebezpečného, kovového a velkoobjemového odpadu - Česká Kubice, Spálenec
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti Miroslav Fryml
Návrh opatření obecné povahy + veřejná vyhláška - Ministerstvo životního prostředí
Oznákmení záměru prodat a směnit pozemek 814/1 v k. ú. Dolní Folmava
Oznámení o záměru prodat pozemek 10/69 a 10/70 v k. ú. Horní Folmava
Bezúplatný převod pozemku
Oznámení o záměru zatížit pozemky předkupním právem
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Johannes Grasruck
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Manuel Lindner
Záměr prodeje pozemku č. 1119/1 v k.ú. Česká Kubice
Záměr prodeje pozemku p.č. 857 v k.ú. Dolní Folmava
Oznámení o směně pozemku č. 116/1 v k. ú. Dolní Folmava
Informace o potřebném počtu podpisů na peticích na volby do zastupitelstva obce Česká Kubice ve dnech 10. a 11. října 2014
Záměr prodeje pozemku
Zřízení věcného břemene
Podmínky vyplacení transferu vodného občanům 10 Kč/m3
Rozhodnutí o umístění stavby - vodovod, kanalizace a ČOV
Rozhodnutí - Stavební povolení rekonstrukce komunikace Nový Spálenec - Všeruby
Oznámení o zahájení stavebního řízení - rekonstrukce komunikace Spálenec - Všeruby
Změna ÚP č. 8 obce Česká Kubice
Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 1 - pro Plzeňský kraj
Oznámení o zahájení řízení o územním plánu
Zpráva o stavu bezpečnosti v přiděleném okrsku od PČR
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o návrhu Zásad územního rozvoje Plzešnkého kraje
Oznámení o jednání návrhu změny úp č. 8 Česká Kubice
Návrh zadání změny č.8 územního plánu sídelního útvaru Česká Kubice
Zveřejnění záměru prodeje pozemku
Zveřejnění záměru prodeje pozemku
Zveřejnění záměru prodeje pozemku
Zastavení stavebního řízení VIP International s.r.o.
Rozhodnutí KÚ PK k výstavbě hotelu Panorama centrum Folmava
Záměr vypůjčky nemovitosti čp. 18 v k.ú. Nový Spálenec
Záměr výpůjčky pozemku Horní Folmava
Veřejná vyhláška - změna č. 7 ÚP
Veřejné projednání návrhu na změnu ÚP č.7
Zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 1393/16 k.ú. Česká Kubice
Záměr prodeje pozemku
Veřejná nabídka pozemků dle z.č. 229/1991 Sb.
Vyhláška Finančního úřadu Domažlice