Obec Česká Kubice

Obec

Vítáme Vás na stránkách obce Česká Kubice

 

 

Základní údaje

Česká Kubice je obec, která se rozkládá na jižním úpatí Českého lesa, 11 km od Domažlic směrem na hraniční přechod Folmava. Skládá se ze tří částí - Česká Kubice, Folmava, Spálenec. Tyto tři obce byly sloučeny pod jeden samosprávní celek v roce 1960 a obecní úřad zůstal v největší z nich - České Kubici.

Od roku 1861 Českou Kubicí vede železniční trať Furth im Wald - Domažlice - Plzeň a dnes ještě významná mezinárodní silnice z Furth im Waldu přes Folmavu a Plzeň do Prahy.

Pro turisty je Česká Kubice známá především nádhernými výhledy na Šumavu. Velký a Malý Ostrý (Prsa Matky Boží), Jezerní hora, Hoher Bogen, Velký a Malý Javor - celé toto panorama je z České Kubice viditelné. Tato oblast se také brzy po otevření železniční tratě stala oblíbeným rekreačním místem, které slibovalo čisté a čerstvé klima. České Kubici se také přezdívalo "vzdušné lázně".

Nad Českou Kubicí se tyčí Čerchov - nejvyšší hora Českého lesa - 1042 m.

Nadmořská výška Č. Kubice je 550 m.

Řeky obcí neprotékají (v čerchovských lesích pramení Chladná a Teplá Bystřice, která se před Domažlicemi vlévá do Zubřiny). V lesích nad Folmavou je evropské rozvodí mezi Černým a Severním mořem.

Pozvolna se zalidňující oblast na místě dnešní České Kubice byla označována jako Sedlacko, Na Sedlacku. Tento název se později přenesl na vedlejší díl lesa i cestu k Pasečnici. Název Kubice je odvozen od stejnojmenného potoka, tzn. Malá Kouba, což byl pravděpodobně název dnešního Plassendorfského potoka, který pod Českou Kubicí pramení a teče do říčky Kouby (něm. Cham).

Zhruba od r. 1839 je ves označována jako Česká Kubice (Böhmische Kubitz) nebo Domažlická Kubice, ve které ve 29 domech žilo 245 převážně českých obyvatel. Jeden km jihovýchodně od této vsi vznikla později Němci obývaná Nová (Neu), Německá (Deutsch) nebo také Stadionská Kubice.

Českým lesem prochází ostře modelovaný křemenný val, který vychází na povrch na České Kubici Na Skále a na Sokolově vyhlídce, která se nalézá mezi Českou Kubicí a Babylonem (napravo od silnice směrem na Č.K.).

 

Aktuality

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 21. 8. 2017
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 7. 8. 2017
více
Záměr obce Česká Kubice o prodeji pozemků
více
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma vodního zdroje a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
více
Opatření obecné povahy ochranné pásmo vodního zdroje
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 24. 7. 2017
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 10. 7. 2017
více
Obecně závazná vyhláška Obce Česká Kubice č. 1/2017 o regulaci hazardních her
více
Usnesení o zastavení řízení v celém rozsahu
více
Oznámení o lhůtě a místě převzetí lestních hospodářských osnov
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 26. 6. 2017
více
Výstava školních a obecních fotografií, dokumentů a kronik
více
Závěrečný účet obce za rok 2016
více
Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy - stanovení přechodných úprav na pozemní komunikaci
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 12. 6. 2017
více
Zpráva o výsledku hospodaření a závěrečný účet Svazek Domažlicko
více
Opatření obecné povahy - ochranné pásmo vodního zdroje
více
Usnesení o částečném zastavení řízení o žádosti podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu
více
Pozvánka na zábavné odpoledne
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 29. 5. 2017
více
Záměr obce Česká Kubice - směna pozemků v k. ú. Horní a Dolní Folmava
více
Finanční úřad pro Plzeňský kraj - Veřejná vyhláška
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 15. 5. 2017
více
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
více
Záměr obce Česká Kubice - prodej pozemků
více
Passport místních komunikací obce Česká Kubice
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 2. 5. 2017
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 18. 4. 2017
více
Zápis + usnesení ze dne 20. 3. 2017
více
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
více
Zápis + usnesení ze dne 6. 3. 2017
více
Zápis + usnesení ze dne 20. 2. 2017
více
Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k. ú. Nový Spálenec
více
Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k. ú. Starý Spálenec
více
Záměr obce Česká Kubice - bezúplatný převod pozemků pod silnicí II. třídy
více
R O Z H O D N U T Í ve věci vydání povolení k nakládání s vodami a povolení stavby vodního díla „ČOV AS-VARIOcomp 5K, kanalizace a vsakovací drén pro RD na p.p.č. 249/32, Starý Spálenec“
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 6. 3. 2017
více
Oznámení záměru obce Česká Kubice - zřízení věcného břemene
více
Oznámení záměru obce Česká Kubice - zřízení věcného břemene
více
Oznámení záměru obce Česká Kubice - zřízení věcného břemene
více
Zápis + usnesení ze dne 6. 2. 2017
více
Program jednání zastupitelstva Česká Kubice dne 20. 2. 2017
více
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a určení lhůty pro podání námitek
více
Zápis + usnesení ze dne 23. 1. 2017
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 6. 2. 2017 v restauraci Česká Kubice
více
Odstoupení od směnné smlouvy a smlouvy o věcném břemenu
více
Pozvánka na konání veřejné schůze
více
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
více
Zápis + usnesení ze dne 15. 12. 2016
více
Zápis + usnesení ze dne 12. 12. 2016
více
Zápis + usnesení ze dne 28. 11. 2016
více
Zápis + usnesení ze dne 9. 1. 2017
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 23. 1. 2017
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 9. 1. 2017
více
Záměr obce Česká Kubice - směna pozemků
více
Opatření obecné povahy - ochranné pásmo vodního zdroje
více
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení
více
Veřejná vyhláška - Návrh zadání územního plánu (ÚP) Česká Kubice
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 15. 12. 2016
více
Veřejnoprávní smluvy uzavřené v roce 2016 nad 50.000,- Kč
více
Veřejnoprávní smlouvy uzavřené v roce 2015 nad 50.000,- Kč
více
Program jednáná zastupitelstva obce Česká Kubice dne 12. 12. 2016
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Zápis + usnesení ze dne 14. 11. 2016
více
Zápis + usnesení ze dne 31. 10. 2016
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 28. 11. 2016
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 14. 11. 2016
více
Fotoalbum
více
Zápis + usnesení ze dne 17. 10. 2016
více
Program jednání zastupietsltva obce Česká Kubice dne 31. 10. 2016
více
Zápis + usnesení ze dne 3. 10. 2016
více
Zápis + usnesení ze dne 19. 9. 2016
více
Zápis + usnesení ze dne 5. 9. 2016
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 19. 9. 2016
více
Zápis + usnesení ze dne 8. 8. 2016
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 22. 8. 2016
více
Zápis + usnesení ze dne 25. 7. 2016
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 8. 8. 2016
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
více
Sdělení pro volby do zatupitelstev krajů
více
Zápis + usnesení ze dne 11. 7. 2016
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 25. 7. 2016
více
Zápis + usnesení ze dne 27. 6. 2016
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 11. 7. 2016
více
Zápis + usnesení ze dne 13. 6. 2016
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 27. 6. 2016
více
Zápis + usnesení ze dne 30. 5. 2016
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 13. 6. 2016
více
Zápis + usnesení ze dne 16. 5. 2016
více
Závěrečný účet obce za rok 2015 + příloha
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 30. 5. 2016
více
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - Nový Spálenec
více
Správa železniční dopravní cesty - veřejná soutěž, Česká Kubice čp. 57
více
Svazek Domažlicko - Závěrečný účet za rok 2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2015
více
Oznámení záměru směnit pozemky v k. ú. Horní Folmava
více
Zápis + usnesení ze dne 2. 5. 2016
více
Program jednání zastupitesltva obce Česká Kubice dne 16. 5. 2016
více
Zápis + usnesení ze dne 18. 4. 2016
více
Zápis + usnesení ze dne 4. 4. 2016
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 2. 5. 2016
více
Oznámení o záměru prodat zbylé dvě části pozemku parc. č. 5/3 v k. ú. Horní Folmava
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 18. 4. 2016
více
Zápis + usnesení ze dne 21. 3. 2016
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 4. 4. 2016
více
Zápis + usnesení ze dne 7. 3. 2016
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 21. 3. 2016
více
Zápis + usnesení ze dne 22. 2. 2016
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 7. 3. 2016
více
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.za rok 2015
více
Zápis + usnesení ze dne 8. 2. 2016
více
Zápis + usnesení ze dne 25. 1. 2016
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 22. 2. 2016
více
Zápis + usnesení ze dne 11. 1. 2016
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 8. 2. 2016 v hasičské klubovně na Spálenci
více
Oznámení o zahájení digitalizace Starý Spálenec
více
Oznámení o zahájení digitalizace Nový Spálenec
více
Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vydání opatření obecní povahy
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 25. 1. 2016
více
Zápis + usnesení ze dne 28. 12. 2015
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 11. 1. 2016
více
Obecně závazná vyhláška obce Česká Kubice č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromaž'dování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Rozpočet obce Česká Kubice na rok 2016
více
Zápis + usnesení ze dne 14. 12. 2015
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 28. 12. 2015
více
Zápis + usnesení ze dne 30. 11. 2015
více
Usnesení č. 23 ze dne 16. 11. 2015
více
Zápis ze dne 16. 11. 2015
více
Program jendání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 14. 12. 2015
více
Návrh rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2016
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Usnesení č. 22 ze dne 2. 11. 2015
více
Zápis ze dne 2. 11. 2015
více
Státní pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převodu
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 30. 11. 2015
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 16. 11. 2015
více
Usnesení č. 21 ze dne 19. 10. 2015
více
Zápis ze dne 19. 10. 2015
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 2. 11. 2015
více
Usnesení č. 20 ze dne 5. 10. 2015
více
Zápis ze dne 5. 10. 2015
více
Městský úřad Domažlice - Rozhodnutí "Dešťová kanalizace, Česká Kubice"
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 19. 10. 2015
více
Usnesení č. 19 ze dne 21. 9. 2015
více
Zápis ze dne 21. 9. 2015
více
Krajský úřad Plzeňského kraje - Rozhodnutí Hotel Panorama Centrum Folmava
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 5. 10. 2015
více
Usnesení č. 18 ze dne 7. 9. 2015
více
Zápis ze dne 7. 9. 2015
více
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a určení lhůty pro podání námitek
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 21. 9. 2015
více
Usnesení č. 17 ze dne 24. 8. 2015
více
Zápis ze dne 24. 8. 2015
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 7. 9. 2015
více
Usnesení č. 16 ze dne 10. 8. 2015
více
Zápis ze dne 10. 8. 2015
více
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu - Folmava
více
Sběr nebezpečného, kovového a velkoobjemového odpadu - Česká Kubice, Spálenec
více
Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 24. 8. 2015
více
Vyhlášení doby zvýšeného nebezpeční vzniku požáru
více
Usnesení č. 15 ze dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze dne 27. 7. 2015
více
Usnesení č. 14 ze dne 13. 7. 2015
více
Zápis ze dne 13. 7. 2015
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 10. 8. 2015
více
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti Miroslav Fryml
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 27. 7. 2015
více
Návrh opatření obecné povahy + veřejná vyhláška - Ministerstvo životního prostředí
více
Usnesení č. 13 ze dne 29. 6. 2015
více
Zápis ze dne 29. 6. 2015
více
Tvorba nového územního plánu Obce Česká Kubice
více
Usnesení č. 12 ze dne 15. 6. 2015
více
Zápis ze dne 15. 6. 2015
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 29. 6. 2015
více
Usnesení č. 11 ze dne 1. 6. 2015
více
Zápis ze dne 1. 6. 2015
více
Usnesení č. 10 ze dne 18. 5. 2015
více
Zápis ze dne 18. 5. 2015
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 15. 6. 2015
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 1. 6. 2015
více
Usnesení č. 9 ze dne 4. 5. 2015
více
Zápis ze dne 4. 5. 2015
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice 18. 5. 2015
více
Usnesení č. 8 ze dne 20. 4. 2015
více
Zápis ze dne 20. 4. 2015
více
Usnesení č. 7 ze dne 7. 4. 2015
více
Zápis ze dne 7. 4. 2015
více
Oznákmení záměru prodat a směnit pozemek 814/1 v k. ú. Dolní Folmava
více
Oznámení o záměru prodat pozemek 10/69 a 10/70 v k. ú. Horní Folmava
více
Usnesení č. 6 ze dne 23. 3. 2015
více
Zápis ze dne 23. 3. 2015
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice 20. 4. 2015
více
Usnesení č. 5 ze dne 9. 3. 2015
více
Zápis ze dne 9. 3. 2015
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 7. 4. 2015
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 23. 3. 2015
více
Usnesení č. 4 ze dne 23. 2. 2015
více
Zápis ze dne 23. 2. 2015
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 9. 3. 2015
více
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014
více
Oznámení o záměru zatížit pozemky předkupním právem
více
Usnesení č. 3 ze dne 9. 2. 2015
více
Zápis ze dne 9. 2. 2015
více
Usnesení č. 2 ze dne 26. 1. 2015
více
Zápis ze dne 26. 1. 2015
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice 23. 2. 2015
více
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 9. 2. 2015 v hasičské zbrojnici na Folmavě
více
Usnesení č. 1 ze dne 12. 1. 2015
více
Zápis ze dne 12. 1. 2015
více
Usnesení č. 23 ze dne 22. 12. 2014
více
Zápis ze dne 22. 12. 2014
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 26. 1. 2015
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 12. 1. 2015
více
Usnesení č. 22 ze dne 8. 12. 2014
více
Zápis ze dne 8. 12. 2014
více
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Manuel Lindner
více
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Johannes Grasruck
více
Obecně závazná vyhláška obce Česká Kubice č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromaž'dování, sběru, přepravy, třídění, využívání aodstraňování komunálních odpadů
více
Rozpočet obce Česká Kubice na rok 2015
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 22. 12. 2014
více
Usnesení č. 21 ze dne 24. 11. 2014
více
Zápis ze dne 24. 11. 2014
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 8. 12. 2014
více
Návrh rozpočtu na rok 2015
více
Usnesení č. 20 ze dne 12. 11. 2014
více
Zápis ze dne 12. 11. 2014
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 24. 11. 2014
více
Usnesení č. 19 ze dne 4. 11. 2014
více
Zápis z ustavující schůze dne 4. 11. 2014
více
Usnesení č. 18 ze dne 6. 10. 2014
více
Zápis ze dne 6. 10. 2014
více
Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 12. 11. 2014
více
Program jednání ustavující schůze zastupitelstva obce Česká Kubice dne 4. 11. 2014
více
Zápis o výsledku voleb do obecního zastupitelstva
více
Postup při změně adresy trvalého pobytu
více
Nařízení starosty obce Česká Kubice - zákaz používání pitné vody k jiným účelům
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.