Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2016

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 18. 4. 2016

V České Kubici 11. 4. 2016

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 18. dubna 2016 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
  2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
  3. Smlouva o právu k provedení stavby na pozemku 10/40, 10/59a 551/3  v k. ú. Horní Folmava
  4. Žádost na rekonstrukci přístavby a vybudování zastřešené terasy s betonovým základem – manželé Štěchovi
  5. Souhlas se zřízením užívacího práva – Kasino Česká Kubice
  6. Žádost o vyjádření k projektové dokumetnaci pro stavební povolení akce „Vestavba podkroví objektu na poz. parc. č. st. 44/1 v k. ú. Horní Folmava“ – Raval Projekt v.o.s.
  7. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení akce „Rekonstrukce objektu na poz. parc. č. st. 44/1 v k. ú. Horní Folmava“ – Raval Projekt v.o.s.
  8. Oznámení, sdělení, různé
  9. Stavební záležitosti
  10. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 11. 4. 2016