Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2016

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 21. 3. 2016

V České Kubici 14. 3. 2016

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 21. března 2016 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
 3. Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka, Žádost o stanovisko pro změnu stavby před jejím dokončením, Žádost o stanovisko k PD pro vydání územního souhlasu (stavební povolení), Žádost o stanovisko k DÚR – Folmava Resort s. r. o.
 4. Průkaz energetické náročnosti budovy čp. 60, čp. 41, čp. 15, čp. 45, čp. 29
 5. Žádost o stanovisko pro stavební řízení stavby a uzavření smlouvy pro umístění části stavby parc. č. 10/40, 10/59 a 551/3 v k. ú. Horní Folmava
 6. Smlouva o smlouvě budoucí kupní – Lesy České republiky, s.p.
 7. Žádost o RD Folmava – Nguyen Minh Tuan
 8. Finanční příspěvky
 9. Oznámení, sdělení, různé
 10. Stavební záležitosti
 11. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 14. 3. 2016