Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2016

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 22. 2. 2016

V České Kubici 15. února 2016

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 22. února 2016 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
 3. Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka, Žádost o stanovisko pro změnu stavby před jejím dokončením, Žádost o stanovisko k PD pro vydání územního souhlasu (Stavební povolení) - Folmava Resort s.r.o.
 4. Servisní smlouva č. 490160065 programového vybavení CODEXIS ONLINE - Atlas consulting
 5. Smlouva o dílo č. 502015 "Č. Kubice - provozní budova technických služeb" - Abrhám Karel - AB engineering
 6. Zpráva o povedených finančních kontrolách a účinnosti vnitřího kontrolního systému obce Česká Kubice za rok 2015
 7. Výroční zpráva dle § 8 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015
 8. Žádost o koupi stavební parcely v k. ú. Česká Kubice - Alexandr Hončarov a Zuzana Kestová
 9. Finanční příspěvky
 10. Žádost o odkoupení části pozemku - Lenka Pankrátzová
 11. Oznámení, sdělení, různé
 12. Stavební záležitosti
 13. Diskute, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 15. 2. 2016