Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2017

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 10. 7. 2017

České Kubici 3. 7. 2017

 

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 10. července 2017 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plněné usnesení
 3. Majitelé tržnic na Folmavě
 4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvě o právu provést stavbu – město Domažlice, Obec Česká Kubice, Folmava Resort s.r.o.
 5. Žádost o vyjádření k § 16 odst. 4 zákona o ověřování – prodloužení uložení ověřovacích knih u úřadu
 6. Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedné u obce Česká Kubice na základ ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 7. Výsledek výběrové řízení na akci „Výstavba MVN a revitalizace toku Teplé Bystřice“
 8. Žádosti o finanční příspěvky
 9. Oznámení, sdělení, různé
 10. Stavební záležitosti
  • Přidělení stavební parcely „lokalita Koptovna“
  • Oznámení o zahájení společného řízení – MeDO-48009/2017-Bab
  • Výzva Multifunkční objekt Horní Folmava – SO 03 komunikace a venkovní plošné úpravy – MeDO-47998/2017-Ze
  • Vytíčení pozemku Dolní Folmava
  • Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí Česká Kubice – obytná zóna Koptovna – MeDO-49359/2017-Sp
  • Rozhodnutí o umístění stavby Rodinný dům s garáží – MeDO-49211/2017-Sp
  • Oznámení o zahájení územního řízení Horní Folmava – zatrubnění části toku a výstavba MVN Česká Kubice, Horní Folmava
  • Oznámení o ukončení realizace stavby dle žádosti č. 4121221782 – Horní Folmava, DO, parc. č. 195/10 – kNN

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 3. 7. 2017