Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2017

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 12. 6. 2017

České Kubici 5. 6. 2017

 

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 12. června 2017 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plněné usnesení
 3. Žádost o doplnění obecně závazné vyhlášky – JUDr. Dobčák Paradise Casino Admiral a.s.
 4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu „Folmava, DO, European Data – přeložka kNN“  č. EP-12-0002848/1/VB – ČEZ Distribuce
 5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu IV-12-0011648/VB4 „Česká Kubice, DO, 11169/1, 11 RD – kNN“ – ČEZ Distribuce
 6. Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje – SÚS Plzeňský kraj
 7. Směnná smlouva a smlouva o věcném břemenu – Tomáš Kohel, KOHEL – Folmava s.r.o. a Obec Česká Kubice
 8. Příkazní smlouva na administraci výběrového řízení na akci „Výstavba MVN a revitalizace toku Teplá Bystřice“ – Gabriela Vacíková, Universal solutions s.r.o.
 9. Výzva k podání nabídky a textová část zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo – Výstavba MVN a revitalizace toku Teplé Bystřice
 10. Kupní smlouva na pozemky parc. č. 12/28, parc. č. 12/29, parc. č. 12/32, parc. č. 12/34 a parc. č. 540/4 v k. ú. Horní Folmava – B. Hanzlíková a J. Schleiss, Obec Česká Kubice, M&M reality holding a.s.
 11. Kupní smlouva na pozemky parc. č. 12/10 a parc. č. 12/11 v k. ú. Horní Folmava – E. Vahalová, Obec Česká Kubice a M&M reality holding a.s.
 12. Žádost o stanovisko ke stavebnímu povolení „Mycí centrum na p. p. č. 12/5, Horní Folmava“ a Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka p.č. 12/5 v k. ú. Horní Folmava – Lendemain s.r.o.
 13. Žádosti o finanční příspěvky
 14. Žádost o udělení souhlasu s podnájmem části budovy čp. 63 v k. ú. Horní Folmava a Obec Česká Kubice – T.G., a. s.
 15. Žádost o koupi pozemku
 16. Žádost o přidělení bytu
 17. Oznámení, sdělení, různé
 18. Stavební záležitosti
  • Vyjádření k PD – chodník při silnici II/190 v obci Spálenec

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 5. 6. 2017