Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2017

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 24. 7. 2017

České Kubici 17. 7. 2017

 

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 24. července 2017 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

1. Zahájení, schválení programu, určení ověřovatelů zápisu

2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení

3. Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem na pozemky č. 1466 ve spoluvlastnickém podílu 1/4, 1468/1, 369/11 a ve spoluvlastnickém podílu 1/4 pozemek č. 369/7 vše v k. ú. Česká Kubice - p. Trieu Thi Ngoan

4. Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem na pozemky č. 1466 ve spoluvlastnickém podílu 1/4, 1468/3, 369/10 a ve spoluvlastnickém podílu 1/4 pozemek č. 369/7 vše v k. ú. Česká Kubice - p. Horčičiak

5. Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem na pozemky č. 1466 ve spoluvlastnickém podílu 1/4, 1468/2, 369/12 a ve spoluvlastnickém podílu 1/4 pozemek č. 369/7 vše v k. ú. Česká Kubice - p. Černý a p. Černá

6. Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem na pozemky č. 1466 ve spoluvlastnickém podílu 1/4, 1468/4, 369/9 a ve spoluvlastnickém podílu 1/4 pozemek č. 369/7 vše v k. ú. Česká Kubice - p. Pankrátzová

7. Objednávka na vyhotovení letáků, brožur a propagačního videa zajišťující osvětu v souvislosti s projektem "Efektivní nakládání s odpady v obci Česká Kubice", zpracování, podání žádosti, projektové analýzy a dokumentace - firma Koncedo

8. Žádosti o pozemky

9. Žádost MAS Český Les o odběru stolních kalendářů MAS Český Les, z.s.

10. Stavební záležitosti

- Žádost o zhotovení chodníčku k nemovitosti čp. 45 Česká Kubice

- Rozhodnutí o dadatečné povolení na terénní úpravy na pozemku parč. č. 177/1 a 179/3 v k. ú. Horní Folmava

11. Různé, sdělení, informace

12. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 17. 7. 2017