Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2017

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 26. 6. 2017

České Kubici 19. 6. 2017

 

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 26. června 2017 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plněné usnesení
 3. Závěrečný účet obce Česká Kubice včetně příloh za rok 2016
 4. Účetní závěrka obce za rok 2016
 5. Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 13021591-0-2017 se společností CHVaK
 6. Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka pozemek č. 179/2 v k.ú. Horní Folmava – Nguen Thang
 7. Žádost o bezúplatný převod pozemku č. 10/7 v k.ú. Horní Folmava
 8. Žádost o vyjádření k PD RD na p.č. 1214/10 v k.ú. Česká Kubice
 9. Zrušení předkupního práva na pozemku č. 5/106 v k.ú. Horní Folmava
 10. Změna Zakladatelské listiny u společnosti Fotovoltaika Folmava
 11. Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků, poděkování za poskytnuté finanční příspěvky a jejich vyúčtování
 12. Stavební záležitosti
  • Oznámení – o zahájení společného řízení, novostavba RD na pozemku parc.č. 1214/33 a parc.č. 1214/36 v k.ú. Česká Kubice -Pokštefl
  • Oznámení – o pokračování řízení a pozvání k ústnímu jednání na nepovolené terénní úpravy na pozemku parc. Č. 359/19 v k.ú. Horní Folmava
  • Rozhodnutí o umístění stavby novostavba Rodinného domu na pozemku parc. č. 145/2 v k.ú. Starý Spálenec – Čiková
  • Územní souhlas s umístěním stavby Horní Folmava, DO, 5/72, Přeložka kNN na pozemku parc. č. 5/3 a 5/71 v k.ú. Horní Folmava
  • Rozhodnutí o povolení se zvláštním užívání silnice III. Tř. č 0268 v obci Folmava
 13. Různé, sdělení, informace
 14. Diskuse, závěr    

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 5. 6. 2017