Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2017

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 29. 5. 2017

České Kubici 22. 5. 2017

 

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 29. května 2017 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plněné usnesení
 3. Smlouva o dílo č. 2017/012 s Řezníček a Holý na opravu a oplechování části střechy a zastřešení terasy na objektu „Sportovní hala Česká Kubice č. 124“
 4. Kupní smlouva na předmět zakázky „Česká Kubice – dopravní automobil“ se společností Kobit, spol. s r.o.
 5. Žádost o doplnění obecně závazné vyhlášky č. 5/2012 – Paradise Casino Admiral a.s.
 6. Žádost o vydání stanovisko ke změně stavby před jejích dokončením, akce „Novostavba hotelu Panorama centrum Folmava, komunikace, 2. změna stavby před jejím dokončením“
 7. Žádost o vydání souhlasu s užitím účelové komunikace na akci „Motorest Folmava“ s umístěním inženýrské sítě do silničního pozemku p.č. 392/19 v k.ú. Horní Folmava
 8. Vynětí věcného břemene předkupního práva na p.č. 152 a 158 v k.ú. Česká Kubice
 9. Žádost k vyjádření se k projektové dokumentaci RD v České Kubici na parcl.č. 1214/48 v k.ú. Česká Kubice
 10. Žádost o přidělení stavební parcely v obci Česká Kubice, Zdeňka a Igor Lebovi
 11. Vyjádření p. Majkové k pozemkům na České Kubici
 12. Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků, poděkování za poskytnuté finanční příspěvky a jejich vyúčtování
 13. Stavební záležitosti
  • Oznámení – plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje a území státu – povinnost aktualizace 
  • Oznámení o zahájení díla a vstupů na pozemky – Horní Folmava, DO, parc.č. 195/10kNN – Elektromontáže Touš s.r.o.
 14. Různé, sdělení, informace
 15. Diskuse, závěr     

 

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 22. 5. 2017