Obec Česká Kubice

Usnesení ze zasedání OZ 2014

Usnesení č. 18 ze dne 6. 10. 2014

Usnesení č. 18/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 6. 10. 2014

 

1.  Zastupitelstvo schválilo podpis smlouvy na kamerový systém s firmou El-Signál spol.s.r.o. Plzeň.

 2. OZ projednalo a schválilo všemi hlasy: kupní smlouvu s městem Domažlice na koupi pozemků p.č. 369/7 o výměře 383 m2 a p.č. st. 416 o výměře 59 m2 a p. č. 1466, vše

   v  k.ú. Česká Kubice za cenu 182.000,- Kč. Směnnou smlouvu s městem Domažlice – město Domažlice mění pozemky p.č. 369/9, 369/10, 369/11 a 369/12 v k.ú. Česká Kubice za pozemek p.č. 116/6 v k.ú. Dolní Folmava bez finančního vyrovnání. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu o právu provést stavbu s městem Domažlice – na pozemcích města Domažlice p.č. 357/9 a 357/1  v k.ú. Česká Kubice na dobu neurčitou na investici jímací zářezy. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi městem Domažlice , obcí Česká Kubice a firmou Folmava Resorts na pozemcích p.č. 369/1, p.č. 357/19, p.č. 143 a p.č. 1457/21,  v k.ú. Horní Folmava a Dolní Folmava na provedení stavby Vodovod, kanalizace a ČOV.

  3. Zastupitelstvo schválilo podpis smlouvy s firmou Area Projekt na zhotovení dokumentace ke stavebnímu povolení na akci „ Provozní budova Technických služeb obce Česká Kubice za cenu 160.610,- Kč včetně DPH.

   4. Vzhledem k nedodělkům na čp. 88 nesouhlasí OZ s proplacením zádržného 10.000,- Kč firmě Stafiko.

   5. Zastupitelstvo souhlasí s instalací kamerového systému na hřiště na Folmavu za cenu 25.206,- Kč. firmou Tios.

   6. OZ rozhodlo o poskytnutí příspěvku 200.000,- Kč na opravu Domažlického kostela římskokatolické farnosti. Příspěvek na vydání kniky J. Pavlíkové nebude poskytnut.

  1.   OZ souhlasí s povolením pro P. Brokloffa na vjezd na jeho pozemek č. 1219 v k.ú Česká Kubice přes přilehlou obecní komunikaci.
  2. OZ jmenovalo výběrovou komisi na pokládku živičného povrchu (asfalt) v obci Folmava v úseku křižovatka u staré roty po křižovatku u hasičárny: R. Gerberg, Mgr. M. Randová, M. Šindelář.
  3. OZ souhlasí s proplacením faktur za garáž pro hasiče Folmava ve výši 582.647,- Kč.
  4. Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene pro Telefónicu, č. 16010-026836.
  5. OZ rozhodlo o opravách komunikací na Folmavě za cenu 930.000,- Kč.
  6. OZ schvaluje provoz vedlejší hospodářské činnosti obce, zřízení živnostenského listu na tuto činnost a založení nového bankovního účtu a další pokladny.
  7. OZ rozhodlo, že opravu střechy garáže u Policie ČR na Folmavě provede ing. Kovařík.
  8. OZ souhlasí se zakoupením 3 počítačů do ZŠ a MŠ Česká Kubice a rozhodlo o zakoupení 1 počítače na OÚ.

 

 

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                                      ověřili: S. Pražák, S. Rap

 

 

                                                  Ing. Vladimír Koranda

                                                        Starosta obce