Obec Česká Kubice

Usnesení ze zasedání OZ 2014

Usnesení č. 21 ze dne 24. 11. 2014

Usnesení č. 21/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 24. 11. 2014

 

  1. OZ schvaluje OZV č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  2. Prodej pozemku p. č. 857 v k.ú. Dolní Folmava o celkové výměře 878 m2 byl od 27.9. do 13.10.2014 vyvěšen, o pozemek podal žádost Miroslav Böhm. OZ rozhodlo o jeho prodeji za cenu 150,- Kč za 1 m2. Pro prodej hlasovalo 9 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti.
  3. Zastupitelstvo rozhodlo o podpisu nové smlouvy na prodej el. energie s firmou ČEZ Prodej na období 1.1.2015 – 31. 12.2016.
  4. OZ odsouhlasilo zrušení  zákazu používání pitné vody v České Kubici a na Spálenci včetně částí těchto obcí. Na další zasedání bude pozván zástupce fy. CHVAK Domažlice.
  5. M. Gibfriedová zajistí odstranění nedostatků v obecních bytech, OZ odsouhlasilo výměnu koberců v bytě paní Červeňákové v čp. 60 za linoleum, doplnění kuchyňské skříňky v bytě v čp. 29 za cenu 1454,- Kč a namontování měřičů na radiátory v bytech čp. 15. Pro hlasovalo 9 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti.
  6. OZ rozhodlo o proplacení zádržného firmě Stafiko ve výši 10.000,- Kč, pro hlasovalo 9 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
  7. Studie na vybudování zázemí pro TJ Hraničář bude posouzena na pracovní schůzce.
  8. V neděli 30.11.2014 se v 10 hodin sejdou zastupitelé na Folmavě a na místě posoudí žádost manželů Märzových a p. Hikla o směnu části pozemků č. stp. 134 a 30/2 v k.ú. Dolní Folmava za pozemky 30/1, 30/7 a 30/8 v k. ú. Dolní Folmava, dále bude    posouzena  směna pozemku č. 272 KN v k.ú. Dolní Folmava s R. a V. Konopíkovými, dále se posoudí žádost p. Pham Van Hung o odkoupení parc. č. 10/37 a 10/39 v k.ú. Dolní Folmava  a žádost p. Ho Nam Trung o prodej parcely 5/3 o výměře 1162 m2, a směnu pozemků pod cyklostezkou s T. Kohelem a firmou Kohel – Folmava, jedná se o pozemky č. 22, č. 24, stp. 38, stp. 135, část pozemku č. 743/1,část pozemku č. 2, v k.ú. Dolní Folmava za pozemky, na kterých se nachází cyklostezka.
  9. OZ rozhodlo všemi hlasy o zadání PD na garáž a sklad zahradní techniky u čp. 18 p.Antonínovi Beckovi.
  10. OZ rozhodlo všemi hlasy, že vnitřní předpis obce o poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců zůstane zachován.

11.Zastupitelstvo rozhodlo o zadání výroby kancelářského nábytku za cenu 22.000,- Kč V. Gibfiedovi, 9 zastupitelů. hlasovalo pro, 1 se zdržel, nikdo nebyl proti.

12. Další jednání OZ se bude konat 8. prosince v 19:00 hodin.

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                            ověřili: M. Gibfriedová, J. Dufková

 

                                                  Ing. Vladimír Koranda

                                                        Starosta obce

 

 

 

Usnesení kontroloval kontrolní výbor obce: