Obec Česká Kubice

Usnesení ze zasedání OZ 2014

Usnesení č. 22 ze dne 8. 12. 2014

Usnesení č. 22/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 8. 12. 2014 od 19:00hod

 

  1. Ing. Oldřich Kovařík seznámil přítomné zastupitele a hosty s nově navrženým vzhledem rodinných domu v obci Folmava, zastupitelé navrhly, aby se v obývacím pokoji zmenšilo prosklení místnosti na 2m, v ložnici zmenšit okno na 125cm a zádveří zůstane zachováno. 1. Patro bude řešeno sádrokartony a podhledy, bude možnost dodělat příčky na schodiště, aby neunikalo teplo do horního patra, radiátory na vytápění budou umístěny pod okny v každé místnosti, v každé místnosti budou umístěny 4 zásuvky, krabičky s elektrikou budou umístěny mezi okny. S takto navrženými úpravami souhlasili všichni zastupitelé, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
  2. OZ souhlasí s cenami vodného 16,36,- Kč/m3 a stočného 42,65,- Kč/m3, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. OZ souhlasí s výměnou vodovodních šoupat v lokalitách Česká Kubice, Nová Kubice a Spálenec.  OZ souhlasí s proplacením faktury za dovoz vody v částce 232.008,- Kč.
  3. OZ bere na vědomí žádost o směnu pozemků za pozemky pod cyklostezkou, jedná se o tyto pozemky: parc. č. 22 o výměře 701m2, parc. č. 24 o výměře 512m2, st. parcela č. 38 o výměře 68m2, st. parcela č. 135 o výměře 219m2, část pozemku parc. č. 743/1 GP č. 185-367/2014 o výměře 101m2, část pozemku parc. č. 2 o výměře 1683m2, v k. ú. Dolní Folmava a dále pozemek parc. č. 411/3 o výměře 908m2 v k. ú. Horní Folmava za pozemky, na kterých se nachází cyklostezka činní výměru 4269m2. Bude vyvěšen záměr o směně pozemků. Dále OZ projednalo a odsouhlasilo vyvěšení záměru o prodeji pozemku parc. č. 5/70 o výměře 1162m2 v k. ú. Horní Folmava za cenu 300Kč/m2. Obec Česká Kubice schvaluje vyvěsit záměr směnit  část pozemku poz. parc. č. 6 zapsaná na LV č. 404 v k. ú. Dolní Folmava o výměře cca 66m2, který bude směněn s částí pozemku parc. č. 30/4 dle PK cca o výměře 309m2. Zbylá část téhož pozemku z výměry 309m2 je nabízena k prodeji. (viz. přiložený situační nákres). Dále obec Česká Kubice nabízí k prodeji parc. č. 272/2 o výměře 165m2 v k. ú. Dolní Folmava, dále oznamuje záměr směny části pozemku parc. č. 272/1 zapsaná na LV č. 274 o výměře 108m2 v k. ú. Dolní Folmava za část pozemku 756/1 zapsaná na LV č. 1 o výměře cca 147m2 v k. ú. Dolní Folmava. Zbylá část této části je nabízena k prodeji.
  4. OZ odsouhlasilo Smlouvu o dílo s panem Karlem Abrhámem na technický dozor na stavbě „Rodinné domy Folmava – RD 1, 2 a 3“ za cenu 96.000,- Kč bez DPH. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
  5. OZ souhlasí se změnou zřizovací listiny ZŠ a MŠ Česká Kubice a to o dodání doplňkové činnosti školského zařízení – vaření pro veřejnost. 1 se zdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
  6. OZ rozhodlo o podání podnětu k uvedení pozemku do původního stavu na pozemcích parc. č. 359/12 a 359/13 v k. ú. Horní Folmava.
  7. OZ souhlasí s podepsáním smlouvy o uzavření Smlouvy o nájmu části nemovité věci se společností European Data Project s.r.o., jedná se o pozemek parc. č. 584 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 808m2 v k. ú. Horní Folmava za cenu 23,64 Kč/m2 ročně bez DPH. 1 se zdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
  8. OZ Česká Kubice nesouhlasí se stavebním záměrem firmy Robin Oil na umístění stavby „Myčka osobních a dodávkových automobilů u ČSPH RoBiN OIL“ a dále nesouhlasí s připojením k vodovodnímu řadu obce Folmava.

 

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                                        Ověřili: M. Šindelář, S. Pražák

 

 

 

                                                         Ing. Vladimír Koranda

                                                             starosta obce

 

 

 

 

Za kontrolní výbor: