Obec Česká Kubice

Usnesení ze zasedání OZ 2014

Usnesení č. 23 ze dne 22. 12. 2014

Usnesení č. 23/2014  zastupitelstva obce Česká Kubice ze dne 22.12.2014 od 19:00 hodin

 

1. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet ve výši 104. 724.000- Kč, který byl vyvěšen na úřadní desce od 25. 11. 2014 do 12. 12. 2014. Zároveň byl všemi hlasy schválen rozpočtový výhled na roky 2015 – 2017 a plán investic  

     na rok 2015.

 1. OZ schválilo všemi hlasy nový jednací řád.
 2. OZ schválilo smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro společnost Telefonica Czech Republic, která je investorem stavby „ 0184/14 Travel Free, Horní Folmava“  nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.
 3. Všichni zastupitelé schválili rozdělení finančních příspěvků spolkům a sdružením ve výši 3.470.000,- Kč a příspěvek ve výši 48.345,- Kč pro dětský domov Robinson Klenčí. Seznam rozdělených příspěvků je součástí tohoto zápisu. Žádosti SK Policie Domažlice, Občanského sdružení Babylon, Rodinného a mateřského centra Klenčátko a MŠ Mrákov budou projednány v prvním čtvrtletí roku 2015. 
 4. OZ schválilo návrh smlouvy na zajištění revizní, kontrolní a servisní činnosti společnosti El Signál.
 5.  OZ projednalo dodatek k nájemní smlouvě ze dne 20. 1. 2010 uzavřené se společností Development West a.s.a dohodu o postoupení a změně obsahu smlouvy mezi společností Development West a.s., obchodní společností T. G. a.s. a společností Folmava Resorts s.r.o.. OZ obě smlouvy odsouhlasilo, nikdo nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování.
 6. Dodatek č. 1  ke smlouvě o dílo  s firmou Swietelski na dokončení komunikace na Folmavě s cenou 59.309,90 Kč – odsouhlasilo 8 zastupitelů, l se zdržel hlasování nikdo nebyl proti.
 7. OZ schválilo všemi hlasy návrh fy. Kovařík na stavbu skladů k bytům v čp. 15 za cenu 78 887,- Kč včetně DPH.
 8. OZ rozhodlo o zakoupení vybavení pro SDH Folmava v ceně 114 949,- Kč.
 9. S návrhem koupě sněhové frézy Hecht za cenu 16 521,- Kč OZ souhlasí.
 10. OZ souhlasí s prodejem traktoru Deutz Fahr a zakoupení nového stejné značky s doplatkem 1 167 828,- Kč. Pro hlasovalo 8 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
 11. Do 16. 1. 2014 po dobu nepřítomnosti starosti byl pověřen podepisování písemností R. Gerberg.
 12. Další OZ se bude konat 12. 1. 2015 od 18.00 hodin,a veřejné zasedání se bude konat 9. února 2015 od 18.00 hodin na Folmavě v hasičské zbrojnici.  

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                              ověřili: R. Gerberg, J. Slavík

 

 

                                               Ing. Vladimír Koranda

                                                    Starosta obce