Obec Česká Kubice

Usnesení ze zasedání OZ 2015

Usnesení č. 13 ze dne 29. 6. 2015

Usnesení Zastupitelstva obce Česká Kubice č. 13/2015 ze dne 29. 6. 2015

 

1.Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy závěrečný účet obce za rok 2014 a účetní závěrku se všemi přílohami (dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů).

2.Dohodu č. 7820/26-742/33200/2015 s ŘSD ČR o úhradě 327,- Kč za užití stavby silnice I. třídy č. I/26  umístěné na pozemku č. 863/1 v k.ú. Dolní Folmava schválili všichni zastupitelé. OZ souhlasí s podepsání prohlášení o reciprocitě majetkoprávního vypořádání s ŘSD ČR.

3.Zastupitelé schválili rozdělení finančních příspěvků organizacím a sdružením v celkové výši 1.390.000,- Kč dle rozpisu, který je součástí tohoto zápisu.

4.Záměr podpisu smlouvy  o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. st. 71/1, st. 71/3, 564 a 574 v v k.ú. Horní Folmava pro Českou telekomunikační infrastrukturu Praha bude zveřejněn.

5.Luboš Fencl žádá o možnost proplacení vodovodní a kanalizační přípojky k RD na poz. parcele 39/20, 39/21 a 426/1 v k.ú. Nový Spálenec. Bude požádán o doložení položkového rozpočtu s jednotkovými cenami a písemný souhlas CHVAKu Domažlice s napojením.

6.OZ souhlasí s podpisem smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka – na poz. č. 551/1 v k.ú. Horní Folmava na stavbu přípojek vodovodu a kanalizace pro RD Vasyla Pulisky a bere na vědomí společný souhlas vydaný MěÚ Domažlice na novostavbu RD na pozemku č. 31 v k.ú. Horní Folmava.

7.OZ schválilo oplocení a úpravu u nových řadových domů na Folmavě bez DPH : opěrné zdi 632 498,99 Kč, chodníky 100 231,- Kč, parkoviště 140 615,76 Kč, oplocení 231 925,- Kč.

8.Zastupitelstvo obce Česká Kubice schvaluje pořízení nového územního plánu obce Česká Kubice a pověřuje ing. Vladimíra Korandu jako osobu spolupracující s pořizovatelem při pořizování územního plánu obce Česká Kubice.

9.Výměnu záchodové mísy v bytě J. Osvalda v čp. 88 v České Kubici zajistí M.Gibfriedová.

10.Zaměstnankyně OÚ objednají lavičky, odpadkové koše a stojany na kola.

11.OZ souhlasí s navrhovaným dodatkem č. 1/2015 k uzavřené smlouvě s Plzeňským krajem o zajištění dopravní obslužnosti. 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                                 ověřili: S. Pražák, M. Šindelář

 

 

                                            Ing. Vladimír Koranda

                                                   Starosta obce

 

Za kontrolní výbor:

 

 

 

.