Obec Česká Kubice

Usnesení ze zasedání OZ 2015

Usnesení č. 15 ze dne 27. 7. 2015

Usnesení Zastupitelstva obce Česká Kubice č. 15/2015 ze dne 27. 7.  2015

 

 1. OZ rozhodlo o zakoupení lednice, vrtačky a brusky do sportovního areálu.
 2. Podpis smlouvy o dílo s Ing. O. Kovaříkem na oplocení a úpravy terénu, parkovací stání a chodníky pro RD Folmava za cenu 1 190 780,- Kč bez DPH OZ jednomyslně schválilo.
 3. OZ schválilo podpis smlouvy o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. na pozemcích č. st. 71/1, č.st. 71/3 a parc. č. 564 a 574 v k.ú. Horní Folmava.
 4. Smlouvu o dílo s Jiřím Kováříkem na vypracování PD na výměnu střechy na OÚ za cenu 45.000,-  Kč bez DPH schválili všichni zastupitelé.
 5. Žádost p. Hanuse o zahrnutí pozemku č. 1130/5 v k.ú. Česká Kubice bude zapracována do nového územního plánu obce. Používání obecní studny na tomto pozemku bude řešeno s MěÚ, ŽP paní  Aulickou. Žádost Matouše Kůsta o změnu ve využití pozemku č. 1214/37 v k.ú. Česká Kubice bude do nového ÚP obce zahrnuta.
 6. OZ nemá námitky k předložené dokumentaci pro stavební povolení na stavbu  „Myčka osobních a dodávkových automobilů u ČSPH RobinOil Folmava“ na parc. č. 375/8 a 375/9 v k.ú. Horní Folmava.
 7. Žádosti Anežky Hruškové a Lucie Trinerové o přidělení bytu budou zařazeny do seznamu žadatelů o byt.
 8. OZ rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- pro SDH Spálenec na financování pouťových oslav. Žádost R. Leškové o příspěvek na léčbu postižené dcery bude po prověření poskytnut ve výši 37.000,- Kč. Souhlasí všichni zastupitelé.
 9. OZ odsouhlasilo proplacení faktury ve výši 41400,- Kč Ing. Rojtovi za vypracování PD ke stavebnímu povolení na úpravy parkovací plochy u ZŠ Česká Kubice.
 10. OZ nemá připomínky k zastřešení bazénu na parc. č. 151/11 v k.ú. Spáleneček p. Toupala.
 11. OZ rozhodlo o zakoupení dvojpípy, která bude používána složkami obce při pořádání akcí.

12. Okolí nového altánu u dětského hřiště bude upraveno a bude zakoupen stůl do altánu.

13. OZ odsouhlasilo proplacení fa. Svazku Domažlicko ve výši 46.800,- Kč, jako neinvestiční příspěvek na vyúčtování projektu cyklotrasy Ovčí vrch.

14. OZ jednomyslně schválilo nákup fekálního vozu Meprozet za cenu 566.484,49 Kč včetně DPH pro hospodářskou činnost obce.

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                ověřily: J. Dufková, M. Gibfriedová

 

 

                                            Ing. Vladimír Koranda

                                                    Starosta obce