Obec Česká Kubice

Usnesení ze zasedání OZ 2015

Usnesení č. 16 ze dne 10. 8. 2015

Usnesení č. 16/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 10. 8. 2015 od 18:00hod

 

  1. OZ rozhodlo o rozšíření komunikace a zadání PD panu Rojtovi, dojde k rozšíření od p. Duffkové k panu Herbrikovi.
  2. OZ odsouhlasilo žádost o zpevnění povrchu obecního pozemku před vjezdem k nemovitosti manželů Pánkových v obci Folmava.
  3. OZ odsouhlasilo žádosti o povolení vjezdu na cyklostezku pro paní Bauerovou, pana Bolovanského a pana Baumanna.
  4. OZ odsouhlasilo finanční příspěvek pro SDH Folmava ve výši 15.000,- Kč na akci „rozloučení s prázdninami“, která se bude konat 29. 8. 2015 od 14:00hod programem pro děti a ukončena taneční zábavou. Dále OZ odsouhlasilo žádost SDH Česká Kubice na zapůjčení automobilu Volkswagen Transporter na hasičské soutěže. OZ odsouhlasilo žádost o finanční příspěvek pana Kukuka ve výši 30.000,- Kč na nákup elektrického skútru pro paní Kukukovou z České Kubice a proplacení částky 4.800,- Kč za elektrickou postel a chodítko. OZ odsouhlasilo žádost paní J. Blažkové na proplacení autobusu a části vstupenky na lední revue „Jen počkej zajíci“, které se bude konat 12. 12. 2015 od 13:30hod. Cena vstupenky pro dospělé je 845,- Kč, občan si zaplatí částku 425,- Kč a pro děti do 12-ti let stojí 695,- Kč, dítě zaplatí 350,- Kč.
  5. OZ předběžně projednalo odstoupení od smlouvy o provedení podmiňujících investic mezi Obcí Česká Kubice a firmou Folmava Resort, s. r. o.. Dále OZ odsouhlasilo smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi Obcí Česká Kubice a Folmava Resort s.r.o., na pozemku parc. č. 392/2 v k. ú. Horní Folmava, z důvodu realizace stavby „Hotel Panorama centrum Folmava“.
  6. OZ odsouhlasilo žádost obecního úřadu Česká Kubice o povolení k pokácení ořechu v obci Folmava na pozemku parc. č. 2. v k. ú. Dolní Folmava. Obec Česká Kubice vydá rozhodnutí.
  7. OZ nemá námitek a souhlasí s výstavbou RD paní Lucie Kopeczinské za těchto podmínek: připojení na vodovod a obecní komunikaci bude provedeno na vlastní náklady, připojení na kanalizaci, není možné, protože v k. ú. Starý Spálenec není vybudovaná. Dešťové vody budou provedeny vsakem na pozemku vlastníka. O vyjádření o souladu s územním plánem se obratí na MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování.
  8. OZ souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace a vodovodu Folmava a ČOV Folmava.

 

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                                                   ověřili: V. Duffek, M. Šindelář

 

 

                                                     Ing. Vladimír Koranda

                                                            Starosta obce

 

 

 

Za kontrolní výbor: