Obec Česká Kubice

Usnesení ze zasedání OZ 2015

Usnesení č. 17 ze dne 24. 8. 2015

Usnesení Zastupitelstva obce Česká Kubice č. 17/2015 ze dne 24. 8.  2015

 

  1. Všichni zastupitelé odsouhlasili dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení podmiňujících investic s firmou Folmava Resorts, s.r.o., ze dne 20. 12. 2012.
  2. Žádosti PharmDr. Michala Jungmanna, Klaudie Jungmannové  a Davida Sobotky o přidělení pozemku na Koptovně budou zařazeny se seznamu žadatelů o pozemky.
  3. Žádost Tomáše Kohela o umístění reklamy na pozemku obce č. 10/8 bude projednána po předložení dokladů na dalším zastupitelstvu.
  4. Žádosti o změnu v ÚP obce paní Vlasty Rudolfové, ing. Mgr. Krumla Jaroslava, Jana Baumanna a Radka Kudrny a Aleše Hikla budou zahrnuty do nového ÚP obce.
  5. Majitelé domu čp. 67 Česká Kubice žádající  o prodej pozemku č. 369/7 v k.ú. Česká Kubice za cenu 100,- Kč za 1 m2 a prodej přilehlých pozemků na zahrady. Bylo navrženo uvedené pozemky pronajmout, návrh nájemní smlouvy dohodne s JUDr. Kopáčkovou starosta obce. 
  6. OZ rozhodlo o proplacení částečných nákladů na vodovodní a kanalizační řad panu L. Fenclovi v délce vedení 8,5 m.
  7. OZ souhlasí s proplacením faktury fy. Kaufnerová – Kovaříková za vypracování JPD Česká Kubice – dešťová kanalizace ve výši 148 710,70 Kč.
  8. Paní Marie Hiršlová žádá o proplacení nákladů za polohovací postel pro manžela, bude vyzvána k doložení dokladů.
  9. OZ souhlasí se smlouvou o poskytnutí účelové dotace na provoz autobusové dopravy s Plzeňským krajem, na základě které obec zaplatí 62.924,64 Kč.
  10. Všichni zastupitelé souhlasí s odkoupením zařízení ve sportovní hale za cenu 46 000,- Kč od pana Kalného dle doporučení finančního výboru. OZ rozhodlo o zakoupení ledničky  za cenu 13 489 Kč a dvojpípy za cenu 25 410 Kč. O odkoupení venkovních stolů a slunečníků bude jednáno s pivovarem, který je poskytl.

 

Zapsala: O. Navrátilová                                      ověřili: R. Gerberg, Mgr. M. Randová

 

 

 

                                           Ing. Vladimír Koranda

                                                 Starosta obce