Obec Česká Kubice

Usnesení ze zasedání OZ 2015

Usnesení č. 19 ze dne 21. 9. 2015

Usnesení Zastupitelstva obce Česká Kubice č. 19/2015 ze dne 21. 9.  2015

 

 

  1. OZ rozhodlo o zakoupení zařízení na mytí sklenic do sportovní haly.
  2. OZ souhlasí s podpisem smlouvy s KÚ PK o poskytnutí dotace ve výši 62 737,92 Kč na zajištění autobusové dopravy.
  3. Jednomyslně byly schváleny příkazní smlouvy se společností Grant Help, s.r.o. Praha na vypracování žádosti o přiznání dotace na projekt „ Česká Kubice – vodovod“ a projekt „ Česká Kubice – ČOV a kanalizace“.
  4. OZ odsouhlasilo podpis smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na parc. č. 756/3 v k. ú. Dolní Folmava – vedení NN s ČEZ Distribuce.
  5. OZ se seznámilo s návrhem fy. Poved na posunutí dopoledního spoje linky 403020 jedoucí z Domažlic do České Kubice a souhlasí s posunutím odjezdu z Domažlic na 10.35 hod.
  6. OZ odsouhlasilo návrh směny a prodeje pozemků v k.ú. Česká Kubice s paní Brokloffovou. Odkup pozemků stanovilo na cenu 300,- Kč za 1 m2. Pro hlasovalo 6 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, 1 zastupitel se zdržel hlasování.
  7. OZ rozhodlo o zakoupení 2 výtisků knihy „ Malířské příběhy z pošumaví.“

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                          ověřili: M. Gibfriedová, R. Gerberg

 

 

                                                           Ing. Vladimír Koranda

                                                                   Starosta obce