Obec Česká Kubice

Usnesení ze zasedání OZ 2015

Usnesení č. 20 ze dne 5. 10. 2015

Usnesení č. 20/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 5. 10. 2015 od 18:00hod

 

 1. OZ souhlasí a nemá námitek s pokácením náletových dřevin na pozemku 30/1 v k. ú. Dolní Folmava na žádost pana Nejdla.
 2. OZ odsouhlasilo zvýšení kauce u nájemních bytů a to vždy jako trojnásobek stanoveného nájmu u příslušného bytu.
 3. OZ odsouhlasilo kupní smlouvu na pozemek parc. č. 583 v k. ú. Horní Folmava mezi obcí Česká Kubice a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 4. OZ odsouhlasilo dodatek č. 11 smlouvy na plnění zakázky „Sběr, svoz a využití vytříděných složek komunálního odpadu“ mezi Obcí Česká Kubice a společností Rumpold – R Rokycany s.r.o.
 5. OZ souhlasí se zařazením pozemků parc. č. 368/2, 368/3, 368/5, 368/9, 537 a pozemky ve zjednodušené evidenci parc. č. 365, 368/1 a 368/8 vše v k. ú. Starý Spálenec do nového územního plánu obce Česká Kubice.
 6. OZ souhlasí se zateplením stropů ve sklepě v čp. 29 v obci Česká Kubice.
 7. OZ souhlasí se zařazením pozemku parc. č. 53/2 v k. ú. Horní Folmava do nového územního plánu obce Česká Kubice.
 8. OZ souhlasí s podáním žádosti o odkup pozemků parc. č. 94/10, 94/9, 94/2 KN v k. ú. Horní a Dolní Folmava a zároveň souhlasí s podáním žádosti o sepsání smlouvy o budoucí smlouvě, která bude součástí žádosti o příslušné povolení. Žádost bude podána na Lesy ČR, s. p. Správa toků.
 9. OZ souhlasí a nemá námitek s vybudováním osvětlení parkoviště u kasina Eldorádo v k. ú. Horní Folmava společností European Data Project s.r.o.
 10. OZ souhlasí se zadáním výběrového řízení na akci jímání Folmava a propojení vodojemu Česká Kubice – Folmava (u hřbitova).
 11. OZ souhlasí s odkoupením 20ks popelnic od společnosti European Data Project s.r.o. za 100,- Kč/ks.

 

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                                                       ověřili: M. Šindelář, R. Strádal

 

 

                                                        Ing. Vladimír Koranda

                                                              Starosta obce