Obec Česká Kubice

Usnesení ze zasedání OZ 2015

Usnesení č. 21 ze dne 19. 10. 2015

Usnesení Zastupitelstva obce Česká Kubice č. 21/2015 ze dne 19. 10.  2015

  1. Nabídka firmy Aquatest Praha, a.s. na zpracování OPVZ na lokalitě Česká Kubice a Folmava za cenu 62 400,- Kč bez DPH byla jednomyslně schválena.
  2. OZ rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč na maturitní ples 4.A SOŠ a SOU Horšovský Týn, příspěvku 5 000,- Kč na maturitní ples 4. OA VOŠ, OA a SZŠ Domažlice, sponzorský dar ve výši 4850,- Kč Nadačnímu fondu Šance onkoláčkům Přeštice a finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na připravovaný lampionový průvod dětí v České Kubici. Organizaci Tatran Chodov bude poskytnut příspěvek ve výši 3 000,- Kč na vyhlášení seriálu Běžec Chodska.
  3. OZ jednomyslně schválilo podpis smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 8929/26.742/33200/2015 a 7830/26-751/33200/2015 v rámci akce „ Dolní Folmava kamerový systém“ a  „ Klidné příhraničí“.
  4. U zaslané faktury od firmy Folmava Resorts č. 200000003 nejsou všechny příslušné doklady, proto bude firma požádána o jejich doložení.
  5. OZ jednomyslně schválilo podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod parcel PK č. 1126 o výměře 1820 m2, PK č. 1128 o výměře 3.152 m2 a PK č. 1125/2 o výměře 927 m2 v k. ú. Česká Kubice.
  6. Proplacení faktury č. 15076 Ing. J. Rojta ve výši 59 229,- Kč včetně DPH za vypracování PD a zajištění stavebního povolení na akci Lesní cesta Česká Kubice schválili všichni zastupitelé.
  7. Zastupitelé souhlasí, aby starosta jednal o směně a případném prodeji pozemků v k. ú. Horní Folmava v okolí bývalé roty
  8. Všichni zastupitelé odsouhlasili bez připomínek dodatek č. 1 ke smlouvě na realizaci díla “Č. Kubice – provozní budova technických služeb“ který upravuje termíny plnění, jiná ustanovení ve smlouvě zůstávají beze změny.
  9. Pro realizaci akce výstavba MVN Horní Folmava a revitalizace toku se Obec Česká Kubice se zavazuje vykoupit pozemky p. č. 94/10, 94/9 KN v k. ú. Horní Folmava a 77/20 KN v k. ú. Dolní Folmava za cenu dle znaleckého posudku, který vyhotoví Lesy ČR. Odsouhlasili všichni zastupitelé.

10. Na základě zaslané cenové nabídky na opravu JCB OZ souhlasí s opravou za cca 146 000,- bez DPH.

11. OZ souhlasí se zapůjčením dvojpípy paní Baarové za poplatek 50,- Kč.

12. OZ rozhodlo, že volný byt v čp. 15 bude přidělen L. Trinerové s J. Uzlem, bude požadováno složení kauce ve výši 3 měsíčních nájmů.

13. OZ jednomyslně souhlasí s odpisem dluhu ve výši 2530,- za nevybrané stravné v MŠ a ZŠ Česká Kubice. Dále souhlasí s instalací kamer ke vchodům do MŠ a ZŠ.

 

Zapsala: O. Navrátilová                                             ověřili: S. Pražák, V. Duffek

 

                                              Ing. Vladimír Koranda

                                                     Starosta obce