Obec Česká Kubice

Usnesení ze zasedání OZ 2015

Usnesení č. 5 ze dne 9. 3. 2015

Usnesení č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 9. 3. 2015 od 18:00hod

 

  1. OZ souhlasí s žádostí pana J. Kříže s pokácením 1 listnatého stromu, jež se nachází na pozemku č. 75 v k. ú. Nový Spálenec. Dále OZ souhlasí s žádostí paní M. Dokoupilové s pokácením náletových dřevin na pozemcích p. č. 28/12 a 28/18 v k. ú. Dolní Folmava.
  2. OZ odsouhlasilo Smlouvu o uložení a svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu s firmou HENSTAV s. r. o.
  3. OZ ruší bod č. 10 v usnesení č. 7 ze dne 8. 4. 2013 a to v plném znění: OZ rozhodlo o odkoupení části pozemku č. 1075 v k. ú. Česká Kubice za cenu 300,- Kč za 1m2. Dále OZ rozhodlo o zrušení bodu č. 12 v usnesení č. 13/2014 ze dne 7. 7. 2014 a to v plném znění: OZ odsouhlasilo žádost o možnost odkoupení části pozemku p. č. 1075 v k. ú. Česká Kubice panu Radku Chmelíkovi za cenu 150,- Kč/m2.
  4. OZ souhlasí s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí na umístění stavby „Myčka osobních a dodávkových automobilů u ČSPH RoBIN OIL – Folmava na pozemcích č. parc. 375/8, 375/9 v k. ú. Horní Folmava v případě vybudování vlastního vodovodního zdroje.
  5. OZ souhlasí s žádostí pana V. Nového s napojením na obecní vodovod a dále souhlasí s vypouštěním odpadních vod z domovní ČOV a dešťové vody do obecní kanalizace na parc. č. 31 v k. ú. Horní Folmava.
  6. OZ souhlasí s GP č. 149-46/2015, který bude sloužit pro převod pozemku od Státního pozemkového fondu ČR, jedná se o pozemek p. č. 220/4 KN v k. ú. Starý Spálenec
  7. OZ rozhodlo o umístění nového kontejneru na textil v obci Folmava.
  8. OZ souhlasí s cenovou nabídkou pana V. Gibfrieda na vyhotovení nového nábytku do kanceláře OÚ Česká Kubice za cenu 16.980,- Kč.

 

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                                                        ověřili: S. Pražák, S. Rap

 

                                                      Ing. Vladimír Koranda

                                                              Starosta obce

 

 

Za kontrolní výbor: