Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 11. 1. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 11. 1. 2016 od 18.00 hodin

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, M. Šindelář, V. Duffek, S. Pražák, Mgr. M. Randová, J. Slavík, R. Strádal, R. Gerberg,

                 J. Duffková

Omluveni: S. Rap.

 

 1. Starosta zahájil zasedání v 18.10 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je 10 přítomno, 1 zastupitel je omluven. Poté seznámil s navrženým programem, nikdo k němu neměl připomínky, ani nežádal jeho doplnění. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni M. Šindelář a R. Gerberg.

 

                                 Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 11. 1.  2016 od 18.00 hodin

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o kontrole přijatých usnesení
 3. Oznámení o ukončení provozu v restauraci Česká Kubice 
 4. Žádost MCT CZ o přehodnocení rozhodnutí o nepřidělení finančního příspěvku
 5. Změna v odměnách neuvolněných členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády
 6. Smlouva o dílo s K. Abrhámem na výběrové řízení „ Vůz na svoz komunálního odpadu s lineárním stlačováním“
 7. Jmenování členů a náhradníků do hodnotící komise na výběrové řízení
 8. Nákup televize do restaurace
 9. Stavební záležitosti
 10. Oznámení, sdělení, různé
 11. Diskuse, závěr

 

 

 1. Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení ze dne 28. 12. 2015 bere OZ na vědomí bez připomínek.
 2. Oznámení Ivana Kocana o ukončení provozu v restauraci v České Kubici bere OZ na vědomí.  Žádost L. Pankrátzové o prodej pozemku p.č. 369/9 v k.ú. Česká Kubice byla projednána a navržena cena 50,- Kč za 1 m2.

Usnesení 1/2016: zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku č. 369/9 v k.ú. Česká Kubice za cenu 50,- Kč za 1 m2.

Hlasování: 10/0/0

      4. Žádost MCT CZ o přehodnocení neposkytnutí příspěvku byla projednána.

Usnesení: 2/2016: OZ rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40.000,- Kč sdružení MCT CZ na rok 2016.

Hlasování: 10/0/0

      5. Vyplácení odměn neuvolněným zastupitelům podle změny v nařízení vlády ze dne 14. prosince 2015 bude projednáno na dalším OZ.

      6. Smlouva o dílo č. 012016 na administraci výběrového řízení na vůz na svoz komunálního odpadu s lineárním vytlačováním s K. Abrahámem  

          za 25.000,- Kč bez DPH.

Usnesení 3/2016: OZ rozhodlo o podpisu smlouvy č. 012016 s K. Abrhámem – AB engineering na administraci výběrového řízení za cenu 25.000,- Kč bez DPH na „Vůz na svoz komunálního odpadu s lineárním stlačováním“ .

            Hlasování: 10/0/0

      7. Zastupitelstvo jmenovalo členy komise pro otevírání obálek a členy hodnotící komise a výběrové řízení na akci “ vůz  na svoz komunálního 

          odpadu s lineárním  stlačováním“ dne 20. 1. 2016 v 16.05 hodin.

      Usnesení 4/2016: členové hodnotící komise: S. Pražák, M. Šindelář, R. Gerberg, M. Duffek, V. Kříž, náhradníci: J. Slavík, V. Duffek, R.  

      Strádal, Mgr. M. Randová, J. Duffková.

      Hlasování: 10/0/0

8. Byl projednán nákup televize a zajištění sportovních programů do restaurace.

      Usnesení 5/2016: do restaurace bude zakoupena televize a zajištěny sportovní programy.

      Hlasování: 10/0/0

      9. Stavební:

OZ bere na vědomí:

 • rozhodnutí o umístění staveb dřevěné altány – 3 ks Domažlických městských lesů na pozemcích v k.ú. Česká Kubice a Dolní Folmava
 • kolaudační souhlasy na novostavby RD 1,2,3 v k.ú. Horní Folmava pro Obec Česká Kubice
 • záznam z jednání s firmou Aqua Procon, Chvak a Obec Česká Kubice bude rozeslán zastupitelům
 • oznámení o zahájení řízení k povolení výjimky ke konání běžeckých závodů v okolí Čerchova

10.  SDH Spálenec žádá o finanční příspěvek 3 000,- Kč na valnou hromadu dne 23. 1. 2016

      Usnesení 6/2016: SDH Spálenec bude poskytnut  příspěvek ve výši 3 000,-  Kč .    

      Hlasování: 10/0/0  

      Rodiče M. Leškové žádají o příspěvek na opakované lázně pro nemocnou dceru

      v Centru Hájek Štáhlavy.

      Usnesení 7/2016: Obec poskytne 47.500,- Kč na financování lázní pro M. Leškovou.

      Hlasování: 10/0/0

      Žádost N. Maršalové, Česká Kubice 88 o výměnu bytu z důvodu plísně bude prověřena a poté zhodnocena.

      Žádost M. Kupčíka o pronájem restaurace, záměr pronajmout restauraci bude zveřejněn a podle přihlášených zájemců bude rozhodnuto.

      Měření energetické náročnosti domů v České Kubici čp. 60,45,29 a 15, čp. 41 na Spálenci proběhne 29.1.2015 od 8.00 hodin, přítomen bude

       p. Slavík.

      S nabídkou systému Codexis se OZ seznámilo.

      Usnesení 8/2016: OZ rozhodlo o zakoupení systému Codexis včetně doplňků a

      školení na 3 roky za cenu 71.000,- Kč bez DPH.

      Hlasování: 10/0/0

      OZ se seznámilo s vyhlášenými dotacemi KÚ PK na rok 2016.

      Usnesení 9/2016:Na základě vyhlášení dotací KÚ PK obec požádá o dotaci z PSOV

      PK 2016 – Územní plány

      Hlasování: 10/0/0

      OZ se seznámilo s návrhem Z. Uhrové na převedení zůstatku 671,- Kč ze zrušeného účtu Chodské ligy na účet Městyse Klenčí pod

      Čechovem.

      Usnesení 10/2016: Obec Česká Kubice souhlasí s převedením 671,- Kč na účet Městyse Klenčí pod Čechovem.

     Hlasování: 10/0/0

     OZ vzalo na vědomí  poděkování starosta Sokola Domažlice a oblastní charity Červený Kostelec za poskytnuté finanční příspěvky.

     Žádost KR OVFS Domažlice o poskytnutí finančního příspěvku bude projednána v dubnu 2016. 

     Hlášení o stanovišti včelstev ing. Prokeše prověří R. Gerberg.

     Oznámení Jana Baumanna o výřezu dřevin na poz. 31 v k.ú. Dolní Folmava bere OZ na vědomí.

     OZ se seznámilo s navrženou cenou 68 000,- Kč bez DPH za zpracování PD na prodloužení vodovodu a kanalizace na Koptovně,

     vypracovanou firmou CHVAK Domažlice

     Usnesení 11/2016: OZ souhlasí s vypracováním PD na prodloužení vodovodu a kanalizace za cenu 68 000,- Kč bez DPH

     Hlasování: 10/0/0

     OZ se seznámilo s položkovým rozpočtem za vysazení nadzemního hydrantu v parčíku u školy a s cenou 161 591,- Kč včetně DPH souhlasí.

     Usnesení 12/2016: OZ souhlasí s položkovým rozpočtem za vysazení nadzemního

     hydrantu s cenou 161 591,- Kč včetně DPH.

     Hlasování: 10/0/0

     CHVAK zpracuje výhled odběru vody pro zástavbu  nových RD dle ÚP obce

     OZ projednalo novou zástavbu a cestu na Koptovně a rozhodlo o zadání výběrového řízení na výstavbu chodníků dle projektu ing. Bartoně

     Usnesení 13/2016: OZ souhlasí se zadáním výběrového řízení na výstavbu chodníků na  Koptovně dle projektu ing. Bartoně

     Hlasování: 10/0/0

     Dne 8. 2. 2016 od 18.00 hodin se bude konat veřejná schůze OZ na Spálenci čp. 18

     OZ souhlasí, aby vzhledem k nedostatku vody na myčce Tray na Folmavě bylo povoleno dočasné čerpání vody 10m3 týdnně

 

 11. Diskuze, závěr

     M. Šindelář informoval o plánovaném sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu v květnu a v září.  Dále pozval přítomné na valnou

     hromadu SDH 15.1.2016. Finanční příspěvek na tombolu Kozího bálu OZ předběžně přislíbilo.

     Paní Duffková informovala o přípravě na posezení seniorů dne 17.1.2016. Dále informovala o možnosti zájezdu do O2 areny na koncert

     Skorpions, zájemci zaplatí 500,- Kč za osobu. 

     R. Strádal poděkoval jménem hasičů za nový nábytek do klubovny na Spálenci.

     M. Gibfriedová informovala o dokončení oprav v bytě v čp. 60, po diskusi bylo navrženo jej nabídnou žadatelům K. Kůstkové a J. Pokšteflovi.

     Usnesení 14/2016: zrekonstruovaný byt v čp. 60 bude přidělen K. Kůstkové a J. Pokšteflovi.

     Hlasování: 10/0/0

     Ředitelka ZŠ informovala o provedené finanční kontrole v ZŠ, kterou provedla firma AKK, zatím nebyly vráceny doklady, které zapůjčila ke

     kontrole. Požádala OZ, zda by v budoucnu mohla kontrolu provádět jiná účetní firma z důvodu možné podjatosti.

     Finanční příspěvek na masopust byl přislíben.

     K možnému snížení rychlosti na komunikaci na Spálenec sdělil p. Slavík, že toto již bylo řešeno a není to možné.

     Ing. Kovařík dodá konečné vyúčtování výstavby RD Folmava, zastupitelé se sejdou dne 18. 1. 2016 v 18.00 hodin na pracovní schůzce a bude

     stanovena cena za jednotlivé domy.

J. Baumannovi na jeho dotaz k nově pořizovanému ÚP obce bylo zodpovězeno, že veřejnost bude informována o termínech jednáních a o možném podání připomínek.

Ing. Vogeltanz a ostatní přítomní byli informováni, že v prostoru hřiště TJ a v okolí bylo provedeno předběžné zaměření výstavby zázemí sportoviště a kulturního sálu.

Paní Hlaváčková žádá informaci, kdy je možné podávat žádosti o finanční příspěvky, o příspěvek na  rok 2016 je možné požádat do 15.3. 2016, o příspěvek na rok 2017 do 15.11. 2016.

Zastupování starosty po dobu nepřítomnosti.

Usnesení 15/2016: Po dobu nepřítomnosti starosty od 19.1.2016 do 6.2.2016 ho zastupuje místostarosta M. Gibfriedová, M. Šindelář je pověřen spolupodepisováním dokumentů.

Hlasování: 10/0/0

      Jednání ukončeno v 20.45 hodin.

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                                      ověřili: M. Šindelář, R. Gerberg

 

 

                                                   Ing. Vladimír Koranda

                                                           Starosta obce