Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 11. 7. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 11. 7. 2016 od 18.00

 

Přítomni: ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, V. Duffek, S. Pražák, J. Slavík, Mgr. M. Randová, J. Duffková, R. Gerberg, R. Strádal, S. Rap, M. Šindelář,

 

 1. Starosta zahájil zasedání v 18.00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je přítomno 11. Poté seznámil s navrženým programem, který byl  schválen.  Jako ověřovatelé zápisu byli určeni R. Strádal a V. Duffek. K navrženému programu nebyly připomínky.

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 11. 7.  2016 od 18.00 hodin

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
 3. Smlouva o provedení podmiňujících investic a smlouva o provedení demolice Folmava Resorts  
 4. Dohoda o využívání kamerového systému Policií ČR    
 5. Žádost o byt – Yveta Kučerová, přidělení bytů
 6. SDH Třebnice žádost o finanční příspěvek
 7. Smlouva o dílo na TS zpevněné plochy Česká Kubice p. Abrhám 
 8. Stavební záležitosti
 9. Různé, oznámení, sdělení
 10. Diskuse, závěr

 

 1. Ke zprávě kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 27. 6. 2016  nebyly připomínky.
 2. OZ se seznámilo se smlouvou o provedení demolice objektu, který je součástí pozemku p. č. st. 91 v k. ú. Horní Folmava a souhlasí s podpisem smlouvy s firmou Folmava Resorts s.r.o..

               Usnesení 143/2016: OZ souhlasí s podpisem smlouvy s firmou Folmava Resorts s.r.o. o provedení demolice.

             Hlasování: 11/0/0

             Na základě předchozích jednání předložila firma Folmava Resorts s.r.o. smlouvu o provedení podmiňujících investic (vybudování části příjezdové komunikace v rámci projektu „ Česká Kubice, Folmava, vodovod, kanalizace a           ČOV“).

             Usnesení 144/2016: OZ souhlasí s podpisem smlouvy o provedení podmiňujících investic s firmou Folmava Resorts s.r.o.

             Hlasování: 11/0/0

 1. KŘPP ČR předložilo dohodu o využívání obecního kamerového systému pro potřeby Policie.

            Usnesení 145/2016: OZ rozhodlo o podpisu dohody s ČR – KŘPP o využívání obecního kamerového systému.

            Hlasování: 11/0/0

 1. Žádosti paní Yvety Kučerové a Jana Duffka o přidělení bytů budou zaevidovány v seznamu žadatelů o byty.

           OZ rozhodlo o přidělení bytů v č. p. 60 na Folmavě:

           Usnesení 146/2016: byt č. 2  bude přidělen O. Bolovanskému

                                             hlasování: 11/0/0

                                             byt č. 1 bude přidělen R. Gerbergovi

                                              hlasování: 10/0/1

                                              byt č. 3 bude přidělen J. Denkovičovi

                                              hlasování: 11/0/0

                                              byt č. 4 bude přidělen P. Duffkovi

                                              Hlasování: 10/0/1 

 1. Žádost SDH Třebnice o poskytnutí finančního příspěvku bude zařazena k projednání v listopadu 2016.
 2. Smlouva o dílo s K. Abrhámem na administraci výběrového řízení na akci „ Česká Kubice – TS zpevněné plochy“ byla projednána.

         Usnesení 147/2016: OZ souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s K. Abrhámem na administraci  stavby „Česká Kubice – TS zpevněné plochy“

            Hlasování: 11/0/0

 1.  OZ projednalo možnost požádat SÚS o bezúplatný převod pozemků do vlastnictví obce. Obec požádá o převod pozemků KN 1260/1 v.k.ú. Česká Kubice o výměře 1173 m2 a KN 1425/3 v k.ú. Česká Kubice o výměře 686 m2.

          Usnesení 148/2016: Obec požádá o bezúplatný převod pozemků KN 1260/1 v k.ú. Česká Kubice o výměře 1173m2 a KN 1425/3 v k.ú. Česká Kubice o výměře 686 m2.

             Hlasování: 11/0/0

           Žádost společnosti T.G. o připojení na restaurace ze stávajícího objektu bývalé celnice na pitnou vodu, o odsouhlasení návrhu Smlouvy o právu stavby a souhlas s výměnou stávajícího elektrického kabelu.

           Usnesení 149/2016: OZ souhlasí s výměnou elektrického kabelu, ostatní bude rozesláno členům OZ k posouzení.

            Hlasování: 10/0/1

            Oznámení o zahájení správního řízení AOCHP o vydání výjimky ze zákazu v chráněném území pro používání biocidů a povolení k vjezdu na území CHKO Český les bere OZ na vědomí.

            Dále bere OZ na vědomí rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením pro Folmava Resorts na Hotel Panorama Centrum. K oznámení o zahájení stavebního řízení na přístavbu kosmetického salonu pro Ing. Hong Nga     Nguyenovou obec požaduje sdělení, jak je zde vyřešeno používání pitné vody a jaké množství vody je zde plánováno.

            Zápis z jednání SŽDC ze dne 28. 6. 2016 bere obec na vědomí.

            Dodatek č. II ke smlouvě o dílo s Ing. O. Kovaříkem na „ Bytový dům Folmava čp. 60“ a žádost Ing. O. Kovaříka k vyjádření k záměru stavby komerčního objektu na ppč. 5/17 a 5/35 v k.ú. Horní Folmava – Ing. Kovařík bude vyzván ke schůzce a doplnění informací.

 1. Žádost J. Kodery o přijetí do pracovního poměru od 1. 9. 2016 je zaevidována.

         OZ bere na vědomí poděkování manželů Tauberových za poskytnutý finanční příspěvek na mechanický vozík pro jejich dceru.

         OZ se seznámilo se seznamem projednaných přestupků za I. pololetí 2016.

         Zápis z jednání valné hromady SMO bude rozeslán zastupitelům.

         OZ rozhodlo o pronájmu domu čp. 92 na Horní Folmavě s následným prodejem panu Tran Thanh Hung.

         Usnesení 150/2016: OZ rozhodlo o pronájmu domu čp. 92 na Horní Folmavě s následným prodejem panu Tran Thanh Hunh.

          Hlasování: 11/0/0

 1. Paní Gibfiedová informovala o dodělávkách v domě čp. 60 na Folmavě, byl projednán nákup sporáků, zhotovení kuchyňských linek a zhotovení 2 ks kolny na dřevo.  

          Usnesení 151/2016: OZ rozhodlo, že kolny na dřevo k čp. 60 na Folmavě vyrobí Truhlářství Gibfried.

          Hlasování: 10/0/1

          Návrh ředitelky MŠ a ZŠ na placení školkovného v MŠ ve výši 50,- Kč měsíčně od září 2016.

          Usnesení 152/2016: OZ rozhodlo o měsíčním poplatku za dítě v MŠ ve výši 50,- Kč od září 2016.

           Hlasování: 11/0/0

           OZ projednalo účetní rozvahu, výkaz zisku a ztrát za rok 2015 ZŠ a MŠ Česká Kubice a rozhodlo o převedení zisku ve výši 12 45,90 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Česká Kubice.

            Usnesení 153/2016: OZ schválilo účetní rozvahu, výkaz zisku a ztrát za rok 2015 ZŠ a MŠ Česká Kubice a převedení zisku ve výši 12 445,920 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Česká Kubice.

             Hlasování: 11/0/0

             Čtení obecní kroniky bude naplánováno na samostatné jednání zastupitelstva.

             Zastupitelé prodiskutovali s ředitelskou MŠ a ZŠ přípravu výročí založení školy.

 

Další jednání se bude konat 25. 7. 2016.

 

Zapsala: O. Navrátilová                                                                          ověřili: R. Strádal, V. Duffek

 

                                                             Ing. Vladimír Koranda

                                                                      Starosta obce