Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 12. 12. 2016

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 12. 12. 2016 od 18.00

 

Přítomni: ing. V. Koranda, V. Duffek, S. Pražák,  M. Šindelář, J. Slavík, M.  Gibfriedová,  J. Duffková

Omluveni: J. Strádal, S. Rap, Mgr. M. Randová, R. Gerberg          

 1. Starosta zahájil zasedání v 18.00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je  přítomno 7. Poté seznámil s navrženým programem, který odsouhlasili všichni zastupitelé. Jako ověřovatelé byli určeni M. Šindelář a J. Duffková.

 

 

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 12. 12.  2016 od 18.00 hodin

 

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění  usnesení
 3. Ceny vodného a stočného 2017
 4. Kupní smlouva na pozemek 540/5 v k.ú. Horní Folmava ( u FVE)  
 5. Prodej Mercedes-Benz (kuka)      
 6. V. Uzel – žádost o byt
 7. Žádosti o finanční příspěvky, poděkování za příspěvky
 8. Stavební záležitosti
 9. Různé, diskuse, závěr 

 

 

 1. Ke zprávě kontrolního výboru o plnění usnesení ze dne 28. 11. 2016 nebyly připomínky a byla odsouhlasena všemi přítomnými.
 2. S návrhem firmy CHVaK Domažlice na cenu vodného a stočného na rok 2017 OZ souhlasí.

Usnesení 240/2016: OZ souhlasí s cenou vodného na rok 2017 ve výši 16,64 Kč bez DPH a cenou  stočného ve výši 43,- Kč bez DPH.

Hlasování: 7/0/0

 1. OZ projednalo návrh kupní smlouvy s Ing. Janem Lichtnegerem na odkup pozemku č. 540/5 v k.ú. Horní Folmava o výměře 350 m2 , který obec Česká Kubice odkoupí za 70,- Kč za 1 m2, celkem tedy 24.500,- Kč.

Usnesení 241/2016: OZ rozhodlo o odkoupení pozemku č. 540/5 o výměře 350 m2 v k.ú. Horní Folmava za celkovou cenu 24.500,- Kč od Ing. J. Lichtnegera.

Hlasování: 7/0/0

 1. OZ projednalo návrh na prodej automobilu Mercedes-Benz /kuka/ firmě Ing. O. Kovařík, Lukanus Stav Chodov za cenu 760.000,- Kč včetně DPH.

Usnesení 242/2016: OZ schvaluje prodej automobilu Mercedes-Benz/kuka/ Ing. O. Kovaříkovi Lukanus stav Chodov za cenu 760.000,- Kč včetně DPH.

Hlasování: 7/0/0

 1. Žádost V. Uzla o přidělení bytu v České Kubici bude zařazena do seznamu žadatelů o byt.
 2. OZ projednalo žádosti o poskytnutí finančních příspěvků sdružením a organizacím.

Usnesení 243/2016: OZ rozhodlo o poskytnutí finančních příspěvků sdružením a organizacím na základě žádostí v celkové výši 2 857 417,- Kč a uzavření veřejnoprávních smluv č. 1/2017 – 61/2017

dle seznamu, který je součástí tohoto zápisu.

Hlasování: 7/0/0

Žádosti Svazu neslyšících Domažlice, SDH Mrákov, TJ Sokol Domažlice, SK Jiskra Domažlice, SDH Babylon budou projednány  v březnu 2017. Žádost Chodského souboru Mrákov projedná s jeho zástupci M. Gibfriedová při adventním koncertu na Folmavě.

Usnesení 244/2016: OZ schválilo poskytnutí finančního příspěvku 3 000,- Kč na pořádání vánočního nohejbalového turnaje ve sportovní hale v České Kubici.

Hlasování: 7/0/0

Usnesení 245/2016: Zastupitelstvo rozhodlo o nákupu dárků pro dětskou onkologii Praha za 10 000,- Kč.

Hlasování: 7/0/0

OZ vzalo na vědomí poděkování za již poskytnuté finanční příspěvky od TJ Sokol Domažlice, Městské rady seniorů Domažlice, Centra pro postižené Domažlice, Sokola Týnec nad Labem, Svazu diabetiků Domažlice, SK Jiskry Domažlice, oddílu Tenisu.

 1. Žádost firmy Omexom o sdělení podrobností k připojení el. energie pro rodinné domy na Folmavě vyřídí starosta.

OZ projednalo žádost společnosti SAG o souhlas se stavbou pro vydání územního souhlasu ke stavbě kNN na Horní Folmavě na parc. č. 195/10.

Usnesení 246/2016: OZ rozhodlo o vydání souhlasu ke stavbě kNN na poz. č. 195/10 v k.ú. Horní Folmava pro společnost SAG.

Hlasování: 7/0/0

OZ bere na vědomí:

Oznámení o zahájeném řízení pro Obec Českou Kubici na Obytnou zónu Koptovna.

Rozhodnutí na úpravu připojení komunikace na poz. 1119/4  v k.ú. Česká Kubice.

Rozhodnutí o vydání povolení k nakládání s vodami pro manžele Šindelářovi, Česká Kubice 137.

Protokol o schválení Plánu péče o CHKO na období 2017 – 2026.

Oznámení o zahájení řízení o ÚP obce Babylon.

Informaci starosty obce o rozdělení pozemku č. 5/3 v k.ú. Horní Folmava a přípravě smlouv na prodej rozdělených pozemků a podmínky smluv.

Navážka zeminy u restaurace Český les bude prověřena a obec požádá MěÚ Domažlice, odbor výstavby o zjednání nápravy.

 1. OZ projednalo příkazní smlouvu s Josefem Rovným na zpracování podkladů k dotaci na opravu MK u Teplé Bystřice za cenu 20 000,- Kč.

 Usnesení 247/2016: OZ rozhodlo o podpisu příkazní smlouvy s J. Rovným na zpracování podkladů k podání žádosti o dotaci na opravu MK u Teplé Bystřice a proplacení za provedené práce ve výši 20 000,- Kč.

Hlasování: 7/0/0

 Starosta informoval o nabídce p. Příbka na prodej jeho pozemků v České Kubici za cenu 500,- Kč za 1 m2. Za tuto cenu obec pozemky neodkoupí.  

 Oz se seznámilo s vyúčtováním výročí ZŠ a MŠ Česká Kubice a s navrhovanými odměnami pro pracovníky školy.

 Žádost nájemce bytu na Folmavě čp. 60 Milana Bolovanského o náhradu škody při havárii topení bude předána zhotoviteli stavby firmě Ing. O. Kovařík.

 OZ se seznámilo s rozsudkem ohledně manželství Štefana Ferky.

 Předvánočního setkání s dětmi z Robinsonu v Klenčí se dne 16.12. 2016 zúčastní  starosta obce.

 OZ  opětovně projednalo žádost nájemce restaurace o zakoupení EET pokladny.

 Usnesení 248/2016: obecní úřad zakoupí do restaurace EET pokladnu.

 Hlasování: 6/1/0

 Paní Duffková seznámila OZ s autobusovou dopravou.

 M. Gibfriedová  požádala o finanční příspěvek ve výši 5 000,- na pořádání adventu na Folmavě.

 Usnesení 249/2016: OZ rozhodlo o poskytnutí 5 000,- Kč na advent na Folmavě

 Hlasování: 7/0/0

 OZ projednalo nepořádek kolem kontejnerů na separovaný odpad na Folmavě, kde před kontejnery odkládají odpad i cizinci. Také zde parkují návštěvníci klubů a restaurací. Starosta zajistí umístění kamery, pan Pražák zajistí umístění informačních tabulí. 

 Další zastupitelstvo se bude konat 15.12. 2016 od 17.00 hodin.

 

 

Zápis sepsán dne 14. 12. 2016

 

Zapsala: O. Navrátilová                                               ověřili: J. Duffková, M. Šindelář

 

 

                                                      Ing. Vladimír Koranda

                                                            Starosta obce