Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 13. 6. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 13. 6. 2016 od 18:00hod

 

Přítomni: ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, V. Duffek, S. Pražák,  J. Slavík, Mgr. M. Randová, J. Duffková, R. Gerberg, R. Strádal, S. Rap, M. Šindelář

 

 1. Starosta zahájil zasedání v 18.00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je  přítomno 11. Poté seznámil s navrženým programem, který byl  schválen.  Jako ověřovatelé zápisu byli určeni Mgr. M. Randová a J. Duffková.  

 

        Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 13. 6.  2016 od 18.00 hodin

 

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění  usnesení
 3. Žádost o odkoupení pozemku D. Sládeček 
 4. Žádost o stanovisko k PD na akci: „ Mycí centrum na p.p.č. 12/5 k.ú.Horní Folmava“  
 5. Žádost o vyjádření k PD na novostavbu obchodního centra na poz. 179/3, 373/12,386/3 v k.ú. Horní Folmava ( uložení zeminy)
 6. Servisní smlouva na průmyslová vrata – technické služby
 7. Smlouva o právu provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka EDP Komořany
 8. Žádost kynologického klubu Psohlavec o finanční příspěvek, žádost Domažlické nemocnice o finanční příspěvek
 9. Stavební záležitosti
 10. Různé, oznámení, sdělení
 11. Diskuse, závěr

 

 1. Ke zprávě kontrolního výboru neměl nikdo námitky.
 2. Žádost D. Sládečka o prodej pozemku na stavbu RD na Folmavě.

Usnesení 117/2016: pozemek sousedící s pozemkem přiděleným J. Krumlovi a S. Duffkové v k.ú. Horní Folmava bude prodán D. Sládečkovi, oba pozemky budou prodány za cenu 300,- Kč za l m2. Po geometrickém zaměření bude upřesněna výměra jednotlivých pozemků.

Hlasování: 11/0/0

 1. Žádost o stanovisko k DÚR na „ Mycí centrum na p.p.č. 12/5, Horní Folmava“ společnosti Lendemain s.r.o..

Usnesení118/2016: Obec Česká Kubice nemá námitky za předpokladu, že obec neumožní dodávku vody z obecního vodovodu.

Hlasování: 11/0/0 

 1. Žádost o vyjádření k PD na „ novostavba obchodního centra na poz. č. 179/3,373/12, 375/2, 386/3 v k.ú. Horní Folmava – skladování zeminy“ p. Nguyen Thang

Usnesení 119/2016: OZ nemá námitky k uložení zeminy

            Hlasování: 11/0/0

 1. Servisní smlouva na 3 ks průmyslových vrat v areálu technických služeb.

Usnesení 120/2016: OZ souhlasí s podpisem servisní smlouvy na průmyslová vrata v areálu technických služeb s firmou P. Schweiner, Nevolice.

Hlasování: 11/0/0

 1. Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi Obcí Česká Kubice a firmou EDP Komořany na poz. č. 5/3 v k.ú. Česká Kubice.

Usnesení 121/2016: OZ souhlasí s podpisem smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka s firmou EDP Komořany.

Hlasování: 11/0/0

 1. Český kynologický svaz Psohlavec žádá o finanční příspěvek na pořádání dětského dne 25. 6. 2016 od 14.00 hodin.

Domažlická nemocnice žádá o mimořádný finanční příspěvek na zakoupení pojízného lehátka a ultarzvuku.

Usnesení 122/2016: Obec  poskytne kynologickému klubu Psohlavec příspěvek ve výši 20.000,- Kč na pořádání dětského dne, žádost Domažlické nemocnice bude projednána na dalším OZ.

Hlasování: 11/0/0

 1. Žádost p. Mayuree Lamom o umístění reklamy na pozemku obce č. 760/1 v k.ú. Dolní Folmava.

Usnesení 123/2016: obec souhlasí s umístěním reklamního zařízení na pozemku č. 760/1 v k.ú. Dolní Folmava při dodržení zákonným podmínek.

Hlasování: 11/0/0

Ke stavebním úpravám domu čp. 105 a 106 v České Kubici nemá OZ námitky.

OZ bere na vědomí:

 • oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením fy. Folmava Resorts na Hotel Panorama Centrum Folmava
 • rozhodnutí o umístění stavby pro Hai Van Lai na rodinný dům s tetovacím studiem
 • vyjádření CHvaku Domažlice k rozšíření parkoviště pro Casino OF RA Folmava a vyjádření k rekonstrukci objektu parc. č. 44/1 v k.ú. Horní Folmava
 • rozhodnutí o umístění stavby Obchodní centrum Folmava, dopravní a technická infrastruktura
 • vyjádření k odstranění přípojky na základnové stanici Cetin bude zasláno po prověření zastupiteli na místě
 • vyjádření k výstavbě RD na poz. 469/7 v k.ú. Folmava zajistí starosta v součinnosti se stavebním úřadem
 • žádost o vyjádření ke stavě RD na pozeku č. 30/2 v k.ú. Dolní Folmava pro Stefana Seela

Usnesení 124/2016: OZ souhlasí s výstavbou RD na pozemku č. 30/2 v k. ú. Dolní Folmava

Hlasování: 9/0/2

 • návrh zřízení dočasné autobusové zastávky na Koptovně do doby vypořádání majetkových vztahů

Usnesení 125/2016: OZ pověřuje starostu k vyřízení dočasné autobusové zastávky na Koptovně

Hlasování: 11/0/0

Lucie Kopeczinská žádá vyjádření ke stavbě PD na pozemku č. 249/32 v k.ú. Starý Spálenec

Usnesení 126/2016: OZ souhlasí s umístěním RD L. Kopeczynské na poz. č. 249/32 v k.ú. Starý Spálenec

Hlasování: 11/0/0

 1. Závěrečný účet obce Česká Kubice včetně příloh byl vyvěšen od 24. 5. do 7. 6. 2016 na úřední desce obce, nikdo k němu nepodal námitky ani připomínky.

Usnesení 127/2016: Na základě § 13 zákona č. 420/2004 o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO obec Česká Kubice schvaluje závěrečný účet obce Česká Kubice za rok 2015.

Hlasování: 11/0/0

Žádost KÚ PK o poskytnutí účelové dotace na rozšířený provoz autobusové dopravy ve výši 56.541,30 Kč a smlouva na poskytnutí této dotace.

Usnesení 128/2016: OZ rozhodlo o poskytnutí účelové dotace ve výši 56.541,30 Kč na rozšířený provoz autobusové dopravy a o podpisu smlouvy s KÚ PK na tuto dotaci.

Hlasování: 11/0/0

OZ se seznámilo se zprávou o průběhu likvidace společnosti Chodská liga a se všemi souvisejícími dokumenty.

Usnesení 129/2016: OZ schvaluje zprávu o likvidaci společnosti Chodská liga.

Hlasování: 11/0/0

Návrh firmy Enerfin  na osazení tepelných čerpadel IVT GEO G238  k čp. 60 v České Kubici.

Usnesení 130/2016: OZ souhlasí  s tepelnými čerpadly k domu čp. 60 v České Kubici.

Hlasování: 11/0/0

OZ bere na vědomí:

 • Informaci o nastavení nových cen el. energie na další období    
 • Informaci o zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Horní Folmava, který byl vyvěšen 12.5. 2016 a sejmut 29. 5. 2016
 • Pozvánku na jednání Svazku Domažlicko na den 21. 6. 2016
 • Zápis ze schůze poradního sboru Úřadu práce  v Domažlicích
 • Vydání souhlasu pro pořádání letního stanového tábora
 • Vyjádření F. Hanuse k zápisu ze dne 18. 4. 2016
 • Poděkování manželů Leškových za poskytnutý finanční příspěvek
 • Vyúčtování finančního příspěvku poskytnutého TJ Hraničář Česká Kubice
 • Žádost rodiny Sládečkových o zjednání nápravy rušení klidu ze strany rodiny Ferkových, obec požádá o spolupráci Policii Folmava

              Pan Pražák poděkoval M. Šindelářovi za organizaci výletu na Orlí hnízdo.

              V obci jsou zapotřebí další zvony na separovaný odpad, ty zajistí p. Pražák

              M. Gibfriedová se dotázala, v jakém stavu je příprava retenční nádrže na Folmavě. Starosta sdělil, že se vše připravuje na získání dotace.

              Bude vypracován slepý rozpočet na opravu cesty na Folmavě. Způsob opravy cesty od pana Valenty navrhne p. Slavík.

              Paní Gibfriedová informovala, že objednala 3 sady venkovního posezení k obecním domům.  

              Realizace nástavby střechy na OÚ proběhne v letním období.

              Pracovnice OÚ se spojí s veterinářem Vítkem a objednají očkování psů.

              Pan Petráš požádal o možnost odběru vody ze studny na Koptovně, kterou si oplotil

              p. Hanus. Starosta sdělil, že vlastnictví studny je řešeno s právničkou obce, která dá podnět k soudnímu jednání.

             Žádost pana Baumanna o vyjádření k výstavbě rodinného domu na Folmavě, kterou přinesl na jednání, bude projednána na dalším OZ.

             Kronikářka paní Keplová sdělila, že dle domluvy bude naplánováno čtení kroniky v zastupitelstvu obce.

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                               ověřili: Mgr. M. Randová, J. Duffková

 

 

                                                Ing. Vladimír Koranda

                                                      Starosta obce