Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 14. 11. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 14. 11. 2016 od 18.00

 

Přítomni: V. Duffek, S. Pražák,  R. Gerberg,  M. Šindelář, Mgr. M. Randová, R. Strádal, J. Slavík,  M. Gibfriedová 

Omluveni: Ing. V. Koranda, J. Duffková, S. Rap

 1. Místostarostka zahájila zasedání v 18.00 hodin, konstatovala, že zastupitelstvo je usnášení schopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je  přítomno 8. Poté seznámila s navrženým programem, který byl schválen.  Jako ověřovatelé zápisu byli určeni M. Šindelář, V. Duffek.

 

        Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 14.11.  2016 od 18.00 hodin

 

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
 3. Žádost o odkoupení části obecních pozemků
 4. Cenové nabídky od firmy Gabriel a Pangrác 
 5. Jmenování komise k výběrovému řízení Spálenec, garáž a sklad
 6. Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků
 7. Stavební záležitosti
 8. Různé, diskuse, závěr 

 

 1. Ke zprávě kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ze dne 31.10. 2016 nebyly připomínky.
 2. Místostarostka seznámila přítomné se Směnnou smlouvou č. 2/2016-33100/Ků s ŘSD ČR. Zastupitelé jednomyslně schvalují tuto smlouvu a pověřují starostu k podpisu smlouvy.     Usnesení č. 224/2016: ZO jednomyslně schvaluje Směnnou smlouvu č. 2/2016-33100/Ků a pověřují starostu k podpisu smlouvy.                                                                                 Hlasování: 8/0/0
 3. K žádosti O. Böhmové místostarostka uvedla, že bude nutné provést místní šetření.

Usnesení 225/2016: ZO bere na vědomí žádost a provede místní šetření.

Hlasování: 8/0/0

 1. M. Šindelář přednesl cenovou nabídku od firmy Gabriel a Pangrác na veřejné osvětlení v obci Spálenec. ZO uvedlo, že tento rok se již nebude realizovat a dá se do rozpočtu na rok 2017. K nabídce na přípravu elektroinstalace v České Kubici č. p. 60 bylo sděleno, že budou osazeny nové rozvaděče na elměry a vše se povede v lištách, aby se nemuselo zbytečně bourat. ZO jednomyslně schvaluje cenovou nabídku ve výši 146 561,-Kč bez DPH.                                                                                                                                                                               Usnesení 226/2016:ZO schvaluje cenovou nabídku ve výši 146 561,-Kč bez DPH a bere na vědomí cenovou nabídku na VO v obci Spálenec.                                                         Hlasování:8/0/0
 2. Místostarostka sdělila, že dne 21.11.2016 od 16 hodin bude otevírání obálek k výběrovému řízení na zakázku:“Garáž a sklad zahradní techniky a nářadí, k.ú. Nový Spálenec, pozemek p.č. 59 a 78/1“. Komise bude ve složení J. Slavík, R. Strádal, M. Gibfriedová a jako případný náhradník R. Gerberg. Místostarostka předložila Smlouvu o dílo s K. Abrhámem na zpracování výběrového řízení. ZO jednomyslně tuto smlouvu odsouhlasilo.                                                                                                                                                                                           Usnesení 227/2016: ZO schvaluje členy komise k výběrovému řízení ve složení: J. Slavík, M. Gibfriedová, R. Strádal a náhradníka R. Gerberga a Smlouvu o dílo s K. Abrhámem.     Hlasování: 8/0/0
 3.   Žádosti o finanční příspěvek: Obec Mrákov, Sportovní klub Poběžovice, MŠ Mrákov, SDH Meclov, Diecézní charita Plzeň, Vital life, MCT CZ z.s., MŠ Luženice, TJ Jiskra Domažlice, Volejbal Domažlice, Roman a Markéta Leškovi, ZŠ a MŠ Domažlice, SDH Milavče, Vital life – 2017. Tyto žádosti budou posouzeny dne 29.11.2016. Poděkování a vyúčtování: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených, Pionýr ZS, Český svaz včelařů, MCT CZ, Diecézní charita Plzeň. K žádosti SDH Česká Kubice bylo sděleno, že bude dáno do rozpočtu na rok 2017. Společnost Donem – Domažlická nemocnice žádá o změnu určení mimořádného příspěvku za rok 2015. ZO souhlasí. J. Baarová žádá o příspěvek na zájezd dne 14.5.2017 do Plzně na představení Lord of The Dance: Dangerous Games. ZO schvaluje proplacení poloviny vstupného a uhrazení dopravy.                                                                                                     Usnesení 228/2016: ZO schvaluje změnu určení mimořádného příspěvku na rok 2015 pro společnost Donem. Proplacení poloviny vstupného, tj. 700,-Kč a proplacení autobusu na zájezd dne 14.5.2017 do Plzně.                                                                                                                                                                                                                                                        Hlasování: 8/0/0
 4.   Měú Domažlice stanovil místní úpravu provozu na pozemní komunikaci a na místní komunikaci na pozemku parc. č. 485/1 v k.ú. Česká Kubice. Zrcadlo bude osazeno.                               Krajský pozemkový úřad pro PK sdělil, že v průběhu digitalizace katastrálních map v některých oblastech katastrálního území Starý a Nový Spálenec nedošlo k požadované přesnosti.  Je nutné, aby pozemkový úřad toto upřesnění provedl formou komplexní pozemkové úpravy v obou k.ú.  najednou.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Usnesení 229/2016: Zastupitelstvo obce Česká Kubice souhlasí s provedením komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Nový a Starý Spálenec a žádá Státní pozemkový úřad o její provedení.

            Hlasování: 8/0/0

ZO bere na vědomí záznam z jednání od společnosti Woring – projektování dopravních staveb na opravu mostu event.č.26-041-DSP při komunikaci I/26 Česká Kubice. M. Šindelář připomínkoval, zda by v dotčené akci nemohl být vybudován odbočovací pruh na Kubici, kvůli bezpečnosti. OZ bude o tomto jednat.Sdělení společnosti OMEXON GA Energo k realizaci projektové dokumentace IV-12-0011648: „Česká Kubice, DO, 1119/1 11RD –kNN“, že byla vybrána společností ČEZ Distribuce, a.s. k vyhotovení projektové dokumentace v souladu s technickým řešením. Žádost firmy OMEXON k připravované realizaci projektové dokumentaci zajistí místostarostka. Měú Domažlice doručil souhlas s odstraněním stavby Provozní objekt čistírny odpadních vodna pozemku st.p. 91 v k.ú. Horní Folmava. Firma Montprojekt zaslala Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-0009762/1 na stavbu Horní Folmava, par.č. 5/3, 54/1 – kNN.                                                                Usnesení 230/2016: ZO jednomyslně schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-0009762/1 na stavbu Horní Folmava, par.č. 5/3, 54/1 – kNN.                                      Hlasování:8/0/0

Zastupitelstvo bere na vědomí položkový rozpočet společnosti Chvak na výměnu šoupat, hydrantů a navr. pasů v celkové částce 253 654,-Kč včetně DPH.Ministerstvo zemědělství souhlasí s prodloužením termínu k předložení „Žádosti o evidenci akce“ a „Žádosti o registraci akce a o poskytnutí finanční podpory“ do 30.11.2016. Měú Domažlice doručil Ověření zjednodušené dokumentace na rodinný dům, Česká Kubice, Dolní Folmava č.p. 74. ZO bere na vědomí.

 1.   Pan Lichtneger, po dohodě se starostou, souhlasil s částkou 70,-Kč/m2. ZO souhlasí s odkoupením pozemku 540/5 v k.ú. Folmava o výměře 350m2 za 70,-Kč/m2.                                       Usnesení 231/2016: ZO souhlasí s odkoupením pozemku 540/5 v k.ú. Folmava o výměře 350m2 za 70,Kč/m2.                                                                                                                       Hlasování: 8/0/0                                                                                                                                                                                                                                                                           Advokátní kancelář Kříženecký a partneři zaslali žádost o rozšíření míst, na nichž lze provozovat loterie nebo jiné podobné hry. Informace, že obec zvažuje vydání nové vyhlášky, jsou mylné.    ZO bere na vědomí sdělení JUDr. Kopáčkové o soudním řízení rozpoutané Krupičkovými u Okresního soudu v Domažlicích v souvislosti s účelovou komunikaci.                                                                                                                                                                                                                                                                               Advokát PhDr. Mgr. Jana Koutná doručila žádost o obnovení pokojného stavu s užíváním studny na pozemku p.č. 1127 v k.ú. Česká Kubice. Tato žádost bude předána JUDr. Kopáčkové.                                                                                                                                                                                                                                                                                      Svaz měst a obcí ČR vybral 11 obcí, které budou testovat nový modul informačního systému. Jedná se o Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi. ZO bere na vědomí.                            Plzeňský kraj, jako objednatel veřejné dopravy, musí do roku 2019 s dopravci uzavřít nové smlouvy. Zasílají návrhy jízdních řádů, které by mohly platit od roku 2019. Návrhy budou předány J. Duffkové k vyjádření.                                                                                                                                                                                                                                                        M. Šindelář upozornil, že vedle provozovny Český les vzniká neoprávněná navážka zeminy. Požaduje, aby toto bylo řešeno místním šetřením.                                                                         OZ projednalo průběh Adventních večerů.                                                                                                                                                                                                                                       Další OZ bude 28.11.2016 od 18h.                                                                                                                   

      

 

Zapsala: L. Bradová                                                          ověřili: V. Duffek, M. Šindelář

 

 

                                                      Ing. Vladimír Koranda

                                                            Starosta obce