Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 15. 12. 2016

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 15. 12. 2016 od 17.00

 

Přítomni: ing. V. Koranda, V. Duffek, S. Pražák,  M. Šindelář, J. Slavík, M.  Gibfriedová,  J. Duffková, Mgr. M. Randová, S. Rap,

Omluveni: J. Strádal, R. Gerberg          

  1. Starosta zahájil zasedání v 17.00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je  přítomno 9. Poté seznámil s navrženým programem, který odsouhlasili všichni zastupitelé. Jako ověřovatelé byli určeni Mgr. M. Randová a S. Pražák

 

 

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 15. 12.  2016 od 18.00 hodin

 

  1. Zahájení, schválení programu,  určení ověřovatelů zápisu
  2. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2017, rozpočtové opatření
  3. Organizační  záležitosti, určení dalšího termínu zasedání 
  4. Diskuse, závěr      
  1. Rozpočet včetně závazných ukazatelů a pravidel pro rozpočtová opatření na rok 2017 byl projednán.

Usnesení 250/2016: Zastupitelstvo obce Česká Kubice schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2017 takto: příjmy ve výši 180.965.400,- Kč a výdaje ve výši 180.965.400,- Kč, který byl vyvěšen na úřední desce obce a elektronické úřední desce od 1. 12. 2016 do 15. 12. 2016. Závaznými ukazateli na rok 2017 je paragraf a třída 5 a 6.

Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2017. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění dle rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní.

Hlasování: 9/0/0

Usnesení 251/2016: Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření a následujícím rozsahu: navýšení závazného ukazatele do výše 500.000,- Kč v období mezi jednotlivými zasedání zastupitelstva.

Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta samostatně provádět jen v případech:

ve finančních vztazích k jinému rozpočtu

přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků

vypořádání transferů, upřesnění výše transferů ( např. po rozpisu souhrnného dotačního vztahu od kraje, po vypořádání dotace apod.)

výdaje k vrácení od škod, prevenci havárií, řešení živelních pohrom, výdaje ve stavu nouze

Výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu a výdaje, které nezávisí na vůli obce – např. vyúčtování energií…

zatřídění příjmů a výdaje daně z příjmů právnických osob, které platí obec sama sobě.

 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou. 

Hlasování: 9/0/0

Usnesení 252/2016: Zastupitelstvo schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu za rok 2016 pro operace, které vzniknou za období od data 12. 12. 2016 do 31. 12. 2016 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny:

přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů

upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů, předběžné opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů nebo položky finančního vypořádání

výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje ve stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu prodlení

změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby v případech přesunů příjmů a výdajů

provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách k informování zastupitelstva na prvním zasedání roku 2017.

Hlasování: 9/0/0

  1. OZ projednalo záměr obce na směnu pozemků v k. ú. Dolní Folmava s T. Kohelem, firmou Kohel – Folmava a manžely Kohelovými.

Usnesení 253/2016: OZ schvaluje záměr na směnu pozemků: parc č. 22 – trvalý travní porost o výměře 701 m2, v k.ú.  Dolní Folmava, parcelní číslo 24 – zahrada o výměře 512 m2 rozdělená geometrickým plánem vyhotoveným firmou Agroreal CZ s. r. o č. 188-282/2015 ze dne 24.6. 2015,   parcelní číslo st. 38 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2 v k. ú. Dolní Folmava, parcelní číslo st. 135 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 219 v k. ú. Dolní Folmava   rozdělená geometrickým plánem vyhotoveným firmou Agroreal CZ s. r. o č. 188-282/2015 ze   dne 24.6. 2015, parcelní číslo 743/1 – ostatní plocha o výměře 5135 m2 v k. ú. Dolní Folmava rozdělená geometrickým plánem vyhotoveným firmou Agroreal CZ s. r. o č. 188-282/2015 ze dne 24.6. 2015, parcelní číslo st.26/1 – zastavená plocha a nádvoří o výměře 147 m2 v k. ú. Dolní Folmava, parcelní číslo 2 – trvalý travní porost o výměře 3553 m2 v k. ú. Dolní Folmava rozdělená geometrickým plánem vyhotoveným firmou Agroreal  CZ s.r.o. č. 167-4/2015.

Hlasování: 9/0/0

  1. SDH Folmava žádá o finanční příspěvek ve výši 150 000,- Kč na nákup osobního a materiálního vybavení zásahové jednotky na rok 2017.

Usnesení 254/2016: OZ schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150 000,- Kč na nákup osobního a materiálového vybavení zásahové jednotky SDH Folmava na rok 2017.

Hlasování:9/0/0

  1. OZ projednalo položkové rozpočty na osazení vodoměrů pro p. Ho Nam Trung, pí. Čikovou, p. Tran Tien a Lan Van Hai.

Usnesení 255/2016: OZ souhlasí s podpisem zápisu o odevzdání a převzetí dodávky fy. CHVaK  Domažlice na vodovodní přípojky v ceně 23.628,- Kč včetně DPH.

Hlasování: 9/0/0

  1. Usnesení 256/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o prodeji parcely p. p. č. 5/119 v k. ú. Horní Folmava o výměře 671 m2 S. Duffkové  a J. Krumlovi za cenu 300,- Kč za

1 m2, a smlouvu o prodeji parcely p. p. č. 5/120 v k. ú. Horní Folmava o výměře 668 m2

D. Sládečkovi  za cenu 300,- Kč za 1 m2 a pověřuje starostu podpisem smluv.

Hlasování: 9/0/0

Další zastupitelstvo obce se bude konat 9. ledna 2017 od 18.00 hodin.

 

Zapsala: M. Gibfriedová                                     ověřili: Mgr. M. Randová, S. Pražák

 

                                          

 

                                             Ing. Vladimír Koranda

                                                    Starosta obce

 

 

Zápis zapsán dne 20. 12. 2016