Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 16. 5. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 16. 5. 2016 od 18.00

 

Přítomni: ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, V. Duffek, S. Pražák,  J. Slavík, S. Rap, M. Šindelář,

Omluveni: Mgr. M. Randová, J. Duffková, R. Gerberg, R. Strádal 

 1. Starosta zahájil zasedání v 18.00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je  přítomno 7. Poté seznámil s navrženým programem, kde požádal o doplnění v bodě 7 o projednání výměny střechy na OÚ a přístavby garáže a skladu pro hasiče na Spálenci. Tento program byl schválen.  Jako ověřovatelé zápisu byli určeni  M. Šindelář a S. Pražák.

 

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 16. 5. 2016 od 18.00 hodin

 

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
 3. Dovybavení restaurace Česká Kubice – M. Kupčík
 4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – Kohel – Folmava s.r.o., Nguyen Thang, Obec Česká Kubice
 5. Žádost o zařazení pozemku parc. č. 374 v k. ú. Horní Folmava do nového ÚP – Kudrna Radek
 6. Nabídka zabezpečení budovy OÚ Česká Kubice – El Signál
 7. Stanovení výběrové komise na akci „Česká Kubice – zateplení bytového domu čp. 88“, Smlouva o dílo č. 152016 – administrace výběrového řízení
 8. Žádost o finanční příspěvky
 9. Oznámení, sdělení, různé
 10. Stavební záležitosti
 11. Diskuze, závěr

 

 1.  Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ze dne 2. 5.2016 byla odsouhlasena.
 2. Nájemce restaurace M. Kupčík požádal o dovybavení restaurace. OZ odsouhlasilo zakoupení 9x kování na dveře WC, 2 x kování na vstupní dveře, 2x velký květináč se živými keříky, 3 – 5 ks nožů, tyčový mixer a mrazák cca 800 litrů.

Usnesení 100/2016: OZ schvaluje zakoupení dovybavení do restaurace

Hlasování: 7/0/0

 1. OZ se seznámilo s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Lesy ČR, Nguyen Thang a Obcí Česká Kubice. O komentář ke smlouvě bude požádána paní Kovaříková a smlouva bude projednána na dalším OZ.
 2. Žádost R. Kudrny a F. Vaváka o zařazení pozemku č. 374 v k.ú. Horní Folmava do zpracování nového ÚP bude předána na odbor výstavby a ÚP Domažlice.
 3. OZ projednalo nabídku na doplnění zabezpečení budovy OÚ GSM komunikátorem a venkovní sirénou za cenu 13 940,- Kč bez DPH od firmy El Signál a souhlasí s objednáním.

      Usnesení 101/2016: OZ rozhodlo o objednání GSM komunikátoru a venkovní sirény

      Hlasování: 7/0/0

 1. OZ schválilo podpis smlouvy s K. Abrhámem na administraci zadávacího řízení na zateplení bytového domu čp. 88 v České Kubici za cenu 5 000,- Kč bez DPH. Dále jmenovalo členy výběrové komise na den 23. 5. 2016 od 17.00 hodin ve složení M. Šindelář, S. Pražák aj. Slavík. S panem Abrhámem bude domluveno výběrové řízení na střechu OÚ a přístavbu garáže a skladu pro hasiče na Spálenci.

Jeden set venkovního sezení od ZŠ bude převezen k domu čp. 29 v České Kubici.

Pan Halačka si na sekání trávy okolo domu čp. 37 na Folmavě bude brát sekačku, kterou používá p. Kuzma.

Usnesení 102/2016: OZ schvaluje podpis smlouvy na administraci  zateplení domu čp. 88 v České Kubici

Hlasování 7/0/0

 1. Žádost nemocnice Domažlice o finanční příspěvek bude projednán na dalším OZ. Žádost pořadatelů Rallye Quard Otín o finanční příspěvek bude projednán v listopadu 2016 společně s dalšími žádostmi.
 2. OZ na žádost H. Bradáčové rozhodlo o financování autobusu a poloviny vstupného na koncert skupiny Lucie dne 17. 6. 2016  v Plzni dle již dříve stanovených podmínek.

Usnesení 103/2016: OZ rozhodlo o zaplacení autobusu a poloviny ceny vstupenek na koncert skupiny Lucie dne 17. 6. 2016 v Plzni.

Hlasování: 7/00/0

OZ rozhodlo o zakoupení knihy Česká republika – města a obce za cenu 1200,- Kč.

Usnesení 104/2016: OZ rozhodlo o zakoupení knihy Česká republika – města a obce za cenu 1200,- Kč.

Hlasování: 7/0/0

OZ se seznámilo s poděkováním Hospice svatého Lazara a ZŠ Domažlice za poskytnuté finanční příspěvky.

OZ bere na vědomí oznámení o zahájení řízení ke konání letního stanového tábora a o povolení letního tábora ve dnech 2. 7. – 31. 7. 2016.

Oznámení SŽDC Praha o konání veřejné soutěže na prodej nemovitosti čp. 57 v České Kubici je vyvěšeno.

Porovnání položek výpočtu ceny vodného a stočného od CHVAKu Domažlice bude rozesláno zastupitelům.

 1. Stavební záležitosti:

Sdělení o umístění stavby Multifunkčního objektu Horní Folmava na poz. 10/1, 10/3,101/38, 10/40, 10/59 a 551/3 v k.ú. Horní Folmava.

Usnesení o zastavení řízení na opěrnou zeď P. Jungwirta.

Stavební povolení na rozšíření prodejny a přístavbu skladu p. Van Hung Pham na parc. Č. 10/55 a 10/70 v k.ú. Horní Folmava.

Oznámení M. Černého o stavbě pergoly o velikosti 5 x 3 m na pozemku u čp. 67 v České Kubici.

Souhlas s odstraněním stavby základnové stanice veřejné komunikační sítě společnosti ČTI na pozemku č. 1386 v k.ú. Česká Kubice.

Společný souhlas na přístavbu verandy k RD čp. 104 Ing. Josefa Zdanovce.

OZ souhlasí s PD na Rekonstrukci objektu na poz. parc. č. st. 44/1 v k.ú. Horní Folmava s povoleným odběrem vody do 1000 m3 za rok.

Na základě žádosti J. Krumla a S. Duffkové OZ rozhodlo o prodeji pozemku,  sousedícím s pozemkem č. 224 na výstavbu RD.

Usnesení  105/2016: Pozemek sousedící s pozemkem č. 224 bude prodán J. Krumlovi a S. Duffkové.

Hlasování: 7/0/0

OZ projednalo dodatek č. 2 ke smlouvě na realizaci díla Č.Kubice – provozní budova technických služeb s firmou Salvita s.r.o..

Usnesení 106/2016: OZ rozhodlo o podpisu dodatku č. 2 smlouvy na realizaci Č.Kubice – provozní budova technických služeb.

Hlasování: 7/0/0

Firma Erflex poptává navigační plochy pro pobočku na Folmavě. Bude jim předáno telefonní číslo na starostu, aby mu vysvětlili, o co mají zájem.

OZ projednalo smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje, týkající se autobusové zastávky při silnici III/0268 v obci Folmava.

Usnesení 107/2016: OZ schválilo podpis smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK.

Hlasování: 7/0/0

Žádost ing. O. Kovaříka o vyjádření ke komerční stavbě  na pozemcích 5/17 a 5/35 v k.ú. Horní Folmava. Obec požaduje informaci o jakou formu komerčního využití se jedná, o vyjádření z hlediska územního plánu si požádá MěÚ Domažlice, odbor výstavby a ÚP. 

Žádost Pham Van Hung o povolení ke kácení stromů na pozemku č. 64/1 v k.ú. Horní Folmava.

Usnesení 108/2016: OZ souhlasí s pokácením 20 ks bříz na pozemku č. 64/1 v k.ú. Horní Folmava.

Hlasování: 7/0/0

Narovnání vlastnických vztahů s rodinou Jandových u domu čp. 79 na Horní Folmavě zajistí a domluví místostarostka. OZ rozhodlo při případném prodeji části pozemku pod kolnou za cenu 50,- Kč za 1 m2.

 1. M. Šindelář informoval o provedení výměny el. kabelu u mostu firmou Gabriel a Pangrác. Dále sdělil, že zjistí možnosti pojištění osob na výlet na Orlí hnízdo.

V. Duffek připomněl opravu povrchu hasičské dráhy na Folmavě.

Oplocení parkoviště TIR na Folmavě bude projednáno na dalším OZ.

S. Rap požaduje opravu stříšky nad vchodem policejní služebny na Folmavě.

Paní Gibfriedová sdělila, že proběhne oprava bytu v čp. 41 na Spálenci a probíhá oprava zatékání vody v čp. 29 v České Kubici.

Pan Slavík navrhnul zrealizovat prodloužení chodníku od čp. 37 na Folmavě.

Demolice staré kolny u čp. 18 na Spálenci byla prodiskutována.

T. Kohel sdělil, že nedošlo k přemístění informačních tabulí, kde je možné zveřejňovat informace, dále žádal sdělení kdy bude opravená cesta u jeho nemovitosti.

 

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                     ověřili: M. Šindelář, S. Pražák

 

 

 

                                      Ing. Vladimír Koranda

                                              Starosta obce