Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 17. 10. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 17. 10. 2016 od 18.00

 

Přítomni: ing. V. Koranda, J. Duffková, V. Duffek, S. Pražák,  R. Gerberg,  M. Šindelář,  Mgr. M. Randová, R. Strádal, S. Rap, M. Gibfriedová 

Omluveni: J. Slavík           

 1. Starosta zahájil zasedání v 18.00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je  přítomno 10. Poté seznámil s navrženým programem, který byl  schválen.  Jako ověřovatelé zápisu byli určeni M. Šindelář, S. Pražák.

 

        Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 17.  10.  2016 od 18.00 hodin

 

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění  usnesení
 3. Smlouva o realizace stavby OF RA nově doplněná
 4. Žádost o byt Martin Mauks, žádost o RD Folmava čp. 91
 5. Žádosti o finanční příspěvky 
 6. Žádost o vyjádření – upřesnění autobusové dopravy    
 7. Stavební záležitosti
 8. Různé, diskuse, závěr 

 

 1.  Ke zprávě kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ze dne 3. 10. 2016 nebyly připomínky.
 2. L. Kopeczinská požádala opětovně o možnost vybudování kanalizace pro plánovanou výstavbu rodinného domu a pro ostatní nemovitosti. Toto bylo již v minulosti projednáváno a OZ konstatovalo, že náklady by byly zhruba ve výši 7 mil. Kč. Starosta uvedl, že se sejde se správcem Chvaku a vyčíslí skutečné náklady na vybudování kanalizace. Zastupitelé uvedli, aby společnost Chvak zakalkulovala i případné zdražení stočného. Kalkulace by mohla být hotová do měsíce.
 3. Na zasedání byli přítomni p. Tomanová a p. Žák. Žádají o odkoupení pozemku č. 300/21 v k.ú. Nový Spálenec k účelům využití sportovního rybolovu. Zastupitelé jednomyslně schválili částku ve výši 100,-Kč/m2. Tato lokalita není z hlediska územního plánování zahrnuta k těmto účelům. Budoucí kupující musí oslovit do konce měsíce října  stavební úřad v Domažlicích a zajistit si potřebné náležitosti k případné změně využití pozemku.

Usnesení 200/2016: OZ schválilo částku ve výši 100,-Kč/m2 při prodeji pozemku 300/21 v k.ú. Nový Spálenec.

Hlasování: 10/0/0

 1. Starosta přednesl Smlouvu o realizaci stavby a o budoucích smlouvách se společností EDP Komořany na rozšíření parkoviště pro Casino OF RA. Zastupitelé jednomyslně souhlasí, aby starosta smlouvu podepsal.

Usnesení 201/2016: Zastupitelé jednomyslně schvalují Smlouvu o realizaci stavby a o budoucích smlouvách se společností EDP Komořany.

Hlasování: 10/0/0

 1.   K žádosti p. Maukse starosta uvedl, že pozemky na tzv. Koptovně ještě nejsou připraveny na výstavbu a jeho žádost bude zařazena do evidence.

Žádost p. Chinh Tieu Quanga o rodinný dům v Horní Folmavě č.p. 91 bude taktéž zařazena do evidence. OZ schvaluje pronájem nemovitosti čp. 91 Dolní Folmava p. Nguyenovi Minh Tuan.

Usnesení 202/2016: OZ schvaluje pronájem nemovitosti čp. 91 Dolní Fomlava p. Nguyenovi Minh Tuan

Hlasování: 10/0/0

 1.   Žádosti o poskytnutí finanční příspěvků pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Srby, Dráčkové Chodov, Sportovní klub policie Domažlice, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov, SDH Horní Kamenice, SDH Poděvousy, TJ Tatran Chodov budou projednány na konci roku 2016. K žádosti ZŠ Horšovský Týn Mgr. Randová zjistí, zda by nebylo možné čerpat na pomůcku z nějakého dotačního titulu. Na žádost p. Blažkové o finanční příspěvek na dětské představení dne 9.12.2016 Lokomotiva Tomáš a přátelé cirkusu starosta navrhnul, aby doprava byla zdarma, vstupné pro děti také a dospělé osoby budou hradit poloviční vstupné. Představení pro dospělé-  Muzikál Vánoční koleda, dne 11.12.2016. Doprava zdarma a dospělé osoby budou hradit poloviční vstupné. Dále bylo požádáno na Helloweenský lampionový průvod na občerstvení pro děti ve výši 6.000,-Kč.

Usnesení 203/2016: Lokomotiva Tomáš – doprava zdarma, dospělá osoba poloviční vstupné. Vánoční koleda – doprava zdarma a poloviční vstupné.

Občerstvení pro děti na Helloweenský průvod ve výši 6.000,-Kč.

Hlasování: 10/0/0

Starosta přednesl děkovné dopisy a vyúčtování od příjemců poskytnutých prostředků a to: SDH Oprechtice, ZŠ Horšovský Týn, SK Šumava Domažlice, Dráčkové Chodov a Charita ČR.

 1.   Žádost Krajského úřadu PK k vyjádření linkové osobní vnitrostátní dopravy na lince č. 403020 uvedla p. Dufková, že nynější dopravce je nespolehlivý. Tudíž se bude dotazovat na KÚ PK,

co by pro obec znamenalo nedoporučení ze strany obce k udělení licence. Zastupitelé schvalují vydání licence.

Usnesení 204/2016: Zastupitelé schvalují vydání licence k provozování veřejné linkové osobní vnitrostátní dopravy na lince č. 403020.                                                                                      Hlasování: 10/0/0

 1.   Zastupitelé berou na vědomí povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do VP pro RD čp. 22,  Horní Folmava, Rozhodnutí o umístění stavby vrtaná studna na pozemku par.č. 1257/6 v k.ú. Česká Kubice.

OZ odsouhlasilo majetkoprávní vypořádání v k.ú. Horní Folmava – sedimentační nádrž s přilehlými pozemky a pozemky pod stavbou silnice I. třídy včetně kruhové křižovatky I/26. Dle znaleckého posudku obec má uhradit rozdíl v ceně pozemků a to ve výši 145 120,-Kč. ZO schvaluje záměr na směnu pozemků s ŘSD.

       Usnesení 205/2016: OZ souhlasí s majetkoprávním vypořádáním v k.ú. Horní Folmava 

a uhrazení částky ve výši 145 120,-Kč za rozdíl cen dle znaleckého posudku, s podpisem směnné smlouvy a zveřejnění záměru na směnu pozemků.

Hlasování: 10/0/0

K žádosti p. Kopřivy k výměně podlahové krytiny v České Kubici čp. 60 starosta uvedl, že nemá problém s výměnou rytiny na náklady nájemce. Na řešení oken, ohřevu teplé vody a vytápění sdělil, že v nejbližších dnech se budou v dané nemovitosti budovat vrty pro tepelné čerpadlo.

Po vyzkoušení nového vytápění se budou řešit další požadavky.

Usnesení 206/2016:OZ souhlasí s výměnou podlahové krytiny v České Kubici čp. 60 na náklady nájemce.                                                                                                       

Hlasování: 10/0/0

Starosta seznámil s rozpočtem na rekonstrukci střechy na budově obecního úřadu čp. 82 v celkové výši 858 796,29 Kč včetně DPH.

Usnesení: 207/2016: OZ schvaluje celkové náklady na rekonstrukci střechy na budově OÚ Česká Kubice čp. 82 ve výši 858 796,29 Kč.                                                              

Hlasování: 10/0/0

Žádost p. Strádalové o ohlášení drobné stavby (zastřešení stání pro auta)na parcele č. 79/2 v k.ú. Nový Spálenec o výměře 5x4,5x3,4 m.

Usnesení: 208/2016: OZ schvaluje ohlášení drobné stavby na parcele č. 79/2 v k.ú. Nový Spálenec.

Hlasování: 10/0/0

Při realizaci stavby „Česká Kubice – Obytná zóna Koptovna“ souhlasí majitel pozemku

parc. č. 1118/1 v k.ú. Česká Kubice, aby na jeho pozemku byla uložena kanalizace dle plánku. Požaduje, aby stavby a stavební úpravybyly provedeny tak, aby byl umožněn bezbariérový přístup na pozemek.

Usnesení 209/2016: ZO schvaluje smlouvu o umožnění uložení části rozvodné sítě na pozemku č. 1118/1 v k.ú. Česká Kubice a zajistí přístup k dotčenému pozemku.

Hlasování: 10/0/0

Žádost p. Ing. Souška o pokácení jedle na par. č. 1097 v kú. Česká Kubice staré cca 100 let starosta uvedl, že se může jednat o památný strom. OZ požaduje odborný posudek a vyjádření životního prostředí.

Usnesení 210/2016: OZ před vydáním rozhodnutí požaduje odborný posudek a vyjádření životního prostředí.

Hlasování: 10/0/0

OZ schvaluje žádost p. Gerbergové o pokácení 4 ks stromů břízy na pozemku č. 350/0 v k.ú. Starý Spálenec.

Usnesení 211/2016: OZ schvaluje pokácení 4 ks břízy na pozemku č. 350/8 v k.ú. Starý Spálenec.

Hlasování: 10/0/0

       10 . K žádosti IV-Nakladatelství o podporu na vydání příručky „První pomoc není věda“ starosta sdělil, že je ochoten uvolnit max. 2 000,-Kč nebo brožury zakoupit. Pracovnice obce zjistí cenu brožur a na základě tohoto se rozhodne.

          Starosta přednesl dodatek č. 12 smlouvy na plnění zakázky „Sběr, svoz a využití vytříděných složek komunálního odpadu“. Uvedl, že se smlouva mění z důvodu doplnění kontejnerů na tříděný odpad.

        Usnesení č. 212/2016: OZ schvaluje Dodatek č. 12 smlouvy na plnění zakázky „Sběr, svoz  a využití vytříděných složek komunálního odpadu“.   

        Hlasování: 10/0/0

           L. Gerbergová zpracovává hřbitovní řád na Folmavě. Ten bude v nejbližších dne zaslán na Odbor regionálního rozvoje na krajském úřadě PK. L. Gerbergová uvedla, že na hřbitově je pozemek  195/12 v k.ú. Folmava, který je ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu. Obec bude žádat úřad o odkoupení předmětného pozemku, jelikož je součástí hřbitova.

          K dotazu p. Švajnera bylo uvedeno, že pro obec Česká Kubice je prozatimní sběrné místo „pod halou“. Kontejnery na bioodpad jsou ve výrobě. Starosta sdělil, že 19.10.2016 má schůzku se společností Koncedo, která nabízí čerpání dotací na sběr odděleného odpadu.

         OZ projednalo nabídku společnosti Atlas software o pořízení softwarových doplňků pro monitoring obecní samosprávy.  

       Usnesení č. 213/2016: OZ neschvaluje pořízení softwarového doplňku. 

       Hlasování: 10/0/0

JU     Dr. Kopáčková zaslala negatorní žalobu na zdržení se rušivých zásahů do vlastnického práva k části pozemku č.p. 1130/1 v k.ú. Česká Kubice k vlastnickému právu bude dodána fotografická dokumentace.

         Pan Lichtneger nabídl OZ k prodeji pozemek č. 540/5 v k.ú. Folmava za 250,-Kč/m2. S tím OZ nesouhlasí. Starosta sdělil, že s ním bude jednat o ceně.

         P. Pražák žádá, aby obec vyzvala majitele nemovitostí při cestě na Novou Kubici k odstranění větví zasahujících do komunikace, které brání průjezdu popelářského vozidla. P. Strádal se dotazoval na chodníky na Spálenci. Starosta uvedl, že se snad podaří vybudovat v příštím roce. P. Gibfriedová sdělila, že nájemce v Dolní Folmavě čp. 60 si chce připojit televizi přes společnost O2. Uvedla, že je možno vést kabel kolem komínu a připojení pro všechny bytové jednotky bude stát cca 2 000,-Kč.

     Usnesení 214/2016: OZ souhlasí s připojením čp. 60 v Dolní Folmavě na kabel O2.

     Hlasování: 10/0/0

   P. Gibfriedová žádá, jestli je možnost u nemovitosti Altes Haus namontovat nějaké retardéry pro snížení rychlosti v dané lokalitě. Starosta sdělil, že se o tom poradí s dopravní policií.

 

      

 

Zapsala: L. Bradová                                                          ověřili: S. Pražák, M. Šindelář

 

 

                                                      Ing. Vladimír Koranda

                                                            Starosta obce