Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 18. 4. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 18. 4. 2016 od 18:00hod

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, M. Šindelář, V. Duffek, R. Strádal, Mgr. M. Randová, J. Slavík, R. Gerberg, S. Pražák, S. Rap

Omluveni: J. Duffková

                        

 1. Starosta Ing. V. Koranda zahájil zasedání v 18:00hod a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, z celkového počtu 11 členného zastupitelstva je 10 členů přítomno, 1 zastupitelé je omluven. Dále starosta seznámil přítomné zastupitele a hosty s navrženým programem, nikdo neměl připomínky k doplnění. Navržený program byl odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni R. Gerberg a V. Duffek

 

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 18. 4. 2016 od 18:00hod

 

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
 3. Smlouva o právu k provedení stavby na pozemku 10/40, 10/59 a 551/3 v k. ú. Horní Folmava
 4. Žádost o rekonstrukci přístavby a vybudování zastřešení terasy s betonovým základem – manželé Štěchovi
 5. Souhlas se zřízením užívacího práva – Kasino Česká Kubice
 6. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení akce „Vestavba podkroví objektu na poz. parc. č. st. 44/1 v k. ú. Horní Folmava“ – Raval Projekt v. o. s.
 7. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení akce „Rekonstrukce objektu na poz. parc. č. st. 44/1 v k. ú. Horní Folmava“ – Raval Projekt v. o. s.
 8. Oznámení, sdělení, různé
 9. Stavební záležitosti
 10. Diskuze, závěr

 

 1. OZ se seznámilo se zprávou kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 4. 4. 2016. Nikdo neměl připomínky k plnění usnesení ze dne 4. 4. 2016.
 2. OZ se seznámilo se smlouvou o právu k provedení stavby na pozemku, na které bude umístěna část stavby. Jedná se o pozemky 10/40, 10/59 a 551/3 v k. ú. Horní Folmava. Předmětem smlouvy je umístění části stavby „Multifunkční objekt Horní Folmava – parc. č. 10/1 a 10/38“. Bude projednáno na dalším zasedání zastupitelstva obce 2. 5. 2016.
 3. OZ se seznámilo s žádostí manželů Štěchovým na rekonstrukci přístavby a vybudování zastřešené terasy s betonovým základem u nemovitosti čp. 17 v obci Česká Kubice.

Usnesení 81/2016: OZ souhlasí s rekonstrukcí přístavby a vybudování zastřešené terasy s betonovým základem u nemovitosti čp. 17 v obci Česká Kubice.

            Hlasování: 10/0/0

 1. OZ se seznámilo s žádostí společnosti 21st Century Resort a.s. vydat souhlas s podnájmem předmětu nájmu pro společnost Trans World Hotels and Entertainment na pozemku parc. č. 564  v k. ú. Horní Folmava, bývalá kontrolní rampa pro účely reklamního poutače.

Usnesení 82/2016: OZ souhlasí se zřízením užívacího práva  k Předmětu nájmu třetím osobám na pozemku parc. č. 564 v k. ú. Horní Folmava

Hlasování: 10/0/0

 1. OZ se seznámilo s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení akce „Vestavba podkroví objektu na poz. parc. č. st. 44/1 v k. ú. Horní Folmava“

Usnesení 83/2016: OZ souhlasí s předloženou projektovou dokumentací. na akci „Vestavba podkroví objektu na poz. parc. č. st. 44/1 v k. ú. Horní Folmava“

             Hlasování: 10/0/0

 1. OZ se seznámilo s žádostí  o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení akce „Rekonstrukce objektu na poz. parc. č. st. 44/1 v k. ú. Horní Folmava“

Usnesení 84/2016: Bude probráno na dalším zasedání z důvodu nejasnosti spotřeby vody. OZ žádá vyjádření od společnosti CHVaK.

Hlasování: 10/0/0

 1. Oznámení, sdělení, různé:
 • OZ se seznámilo s příjmy a výdaji ve sportovní hale Česká Kubice.
 • OZ bere na vědomí pozvánku od Ministerstva vnitra na seminář pro obce na téma Chytré hospodaření s vodou – možnosti finanční podpory, který se bude konat dne 29. 4. 2016 v Plzni
 • OZ se seznámilo s žádostí na zakoupení nového ratanového nábytku na terasu Restaurace v České Kubici, sítě do oken a nové LCD televize. Cena jednoho setu 12.699,-Kč.

Usnesení 85/2016: OZ souhlasí s dovybavením restaurace.

Hlasování: 10/0/0

 • OZ bere na vědomí zprávu od Ministerstva zemědělství, ve které sděluje, že souhlasí s prodloužením termínu k předložení potřebných dokladů z termínu 30. 4. 2016 na nový termín 30. 10. 2016.
 • OZ bere na vědomí pozvánku od účelového sdružení Lazce na odbornou exkurzy s ekologickým zaměřením do Povltaví – Posázaví ve dnech 9. – 10. června 2016
 • OZ bere na vědomí pozvánku od Svazku Domažlicko na pracovní setkání, které se uskuteční dne 25. 4. 2016 ve 13:00hod v sále MKS Domažlice. Bude rozesláno emailem všem zastupitelům.
 • T. Růžek – žádost o odkup 10m dřeva. R. Strádal zajistí s p. Váchalem.
 • OZ bere na vědomí finanční příspěvky: Nemocnice Stod žádost o finanční příspěvek na narkotizační přístroj, SDH Nový Klíčov na 80. Výročí založení sboru. Žádosti budou zařazeny do seznamu uchazečů o finanční příspěvky, k jejich rozdělení dojde 25. 4. 2016.
 1. Stavební záležitosti:
 • OZ se seznámilo s cenovou nabídkou od firmy Swietelsky stavební s. r. o. na výspravu po překopech na Folmavě za cenu 420.816,65,- Kč bez DPH. OZ se dohodlo na jiném technickém řešení. Cenová nabídka bude přepracována.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – rozhodnutí o umístění stavby Multifunkčí objekt Horní Folmava – obchod, služby, restaurace, penzion, Č. j.: MeDo-19454/2016-Sz
 • Ing. Koranda informoval o podepsání Smlouvy o dílo na dodávku stavby „Č. Kubice – výstavba chodníků při II/190 – II. etapa“ s firmou Silnice Horšovský Týn a.s.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – stavební povolení na stavbu Myčka osobních a dodávkových automobilů u ČSPH RoBiN OIL Folmava, Č. j.: MeDo-18709/2016-Sz
 • OZ se seznámilo s cenovou nabídkou od firmy Geodata na zpracování parcel v PK stavu ve výši 14.278,- Kč, jedná se celkem od 317 parcel.

Usnesení 86/2016: OZ souhlasí s cenovou nabídkou od firmy Geodata ve výši 14.278,- Kč.

                  Hlasování: 10/0/0

 • OZ se seznámilo se zpracování pasportu hřbitova v obci Folmava
 • OZ se seznámilo s propočtem nákladů na akci „Česká Kubice, Folmava – vodovod, kanalizace a ČOV“ za cenu cca. 69.112.000,- Kč
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – Oznámení o zahájení stavebního řízení na rozšíření prodejny, přístavba skladu na pozemku parc. č. 10/55 a 10/70 v k. ú. Horní Fomava, Č. j.:MeDo-21442/2016-Sz
 • MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí – prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, ČOV Česká Kubice, Č. j.: MeDo-16464/2016-Aul-DS
 • OZ bere na vědomí žádost o zakoupení stavební parcely na lokalita Koptovna od p. Nguyenové, žádost bude zařazena do seznamu uchazečů o stavební parcely.
 • OZ se seznámilo s žádostí o pronájem či odkoupení pozemku za bytovým domem čp. 67 v obci Česká Kubice. Pozemky nejsou ve vlastnictví obce Česká Kubice a žadatel se musí obrátit na Město Domažlice.
 • OZ se seznámilo s žádostí o úpravu účelové komunikace č. 1130/1 v k. ú. Česká Kubice okolo čp. 75, 76, 77 a 78. Dokud nedojde k vyřešení vlastnických práv ohledně studny, která se nachází za předmětnými nemovitostmi, obec Česká Kubice nebude opravovávat požadovanou komunikaci.
 • OZ projednalo možnost částečného oplocení parkoviště TIR, bude probráno až po zaslání nabídky.
 1. Diskuze, závěr:
 • M. Šindelář – omítka okolo čp. 60 se musí udělat nová, zda by nebylo možné udělat zadní vchod na terasu, kvůli cyklistům. M. Šindelář zajistí. Informoval o konání železného hasiče 23. 4. 2016, dále žádal o zapůjčení pípy a zapůjčení Tranzita.

Usnesení 88/2016: OZ souhlasí s vybudování zadního vchodu a zastřešení na terase restaurace Česká Kubice a dále OZ souhlasí se zapůjčením pípy a Tranzita.

Hlasování: 10/0/0

 • OZ stanovilo cenu pozemků, která se bude týkat směnné a kupní smlouvy mezi obcí Česká Kubice, Tomášem Kohelem, Van Hung Phamem a Thi Huong Giang Tran za cenu 600,- Kč za 1m2. Záměr o prodeji a směně pozemků parc č. 10/37, 73, 565, 64/3, 64/4 v k. ú. Horní Folmava bude vyvěšen na úřední a elektronické desce obce Česká Kubice
 • S. Pražák informoval o zakoupení nové sekačky do Sportovní haly a umístění malé kolny na techniku.

Usnesení 89/2016: OZ souhlasí se zakoupením nové sekačky za cenu cca. 12.500,- Kč a se zakoupením nové kovové boudy.

                  Hlasování: 10/0/0

 • M. Gibfriedová se ptala na možnou rekonstrukci komunikace na Folmavě okolo její nemovitosti z důvodu projezdu těžkých aut. Dále jedná s p. Kohelem ohledně pozemků okolo autobusové zastávky v obci Folmava. Objednání značek k výjezdu od nemovitosti čp. 7 v obci Folmava zajistí S. Pražák, jednu značku uhradí majitel nemovitosti J. Geiger.
 • Š. Jansová se dotazalova  jak se vyvíjí situace ohledně studny na Koptovně na poz. parc. č. 1130/1 v k. ú. Česká Kubice, kterou si p. Hanus i přes zákaz oplotil. Starosta ji informoval, že JUDr. Kopáčková připravuje podklady k soudnímu jednání.

 

 

Další OZ se bude konat 2. 5. 2016 od 18:00hod

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                                                       Ověřili: R. Gerberg, V. Duffek

 

 

                                                         Ing. Vladimír Koranda

                                                                  Starosta obce