Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 19. 9. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 19. 9. 2016 od 18.00

 

Přítomni: ing. V. Koranda, V. Duffek, S. Pražák,  J. Duffková, R. Gerberg,  M. Šindelář,  Mgr. M. Randová, R. Strádal, J. Slavík, S. Rap 

Omluveni: M. Gibfriedová           

 1. Starosta zahájil zasedání v 18.00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je  přítomno 10. Poté seznámil s navrženým programem, který byl  schválen.  Jako ověřovatelé zápisu byli určeni R. Strádal a R. Gerberg

 

        Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 19.  9.  2016 od 18.00 hodin

 

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění  usnesení
 3. Smlouva o právu k provedení stavby EDP (rozšíření parkoviště OF RA)
 4. Žádost o koupi stavební parcely B. Hálová
 5. Žádosti o byty 
 6. Žádosti o finanční příspěvky     
 7. Stavební záležitosti
 8. Různé, diskuse, závěr 
 1. Ke zprávě kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ze dne 5. 9. 2016 nebyly připomínky.
 2. Smlouva o právu k provedení stavby s EDP Komořany na rozšíření parkoviště OF RA bude projednána na dalším OZ po přepracování JUDr. Kopáčkovou.
 3. Žádost Blanky Hálové o koupi stavební parcely v lokalitě Na Koptovně bude zařazena do seznamu žadatelů.
 4. Žádost Jaroslava Vosátky o přidělení bytu je zaevidována v seznamu žadatelů o byt. R. Frymlovi mladšímu bude zasláno sdělení k žádosti o byt.
 5. Žádosti o finanční příspěvky oblastního spolku Českého červeného kříže, Junáka Kdyně, TJ Sokola Pec pod Čerchovem budou projednány koncem roku 2016. S poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4850,- Kč na úhradu pronájmu sálu na charitativní jarmark spolku UCHO OZ souhlasí.

Usnesení 188/2016: spolku UCHO bude poskytnut finanční příspěvek ve výši 4 850,- Kč

Hlasování: 10/0/0

 1. Smlouva o dílo s K. Abrhámem na zadávací řízení „ Oprava místních komunikací u potoka Teplá Bystřice v k.ú. Folmava“ za cenu 5 000,- Kč a jmenování členů komise pro hodnocení nabídek.

Usnesení 189/2016: OZ souhlasí s podpisem smlouvy s K. Abrhámem za administraci zadávacího řízení na „ Oprava místních komunikací u potoka Teplá Bystřice v k.ú. Folmava a jmenuje členy komise pro hodnocení nabídek dne 3. 10. 2016 v 15:30 hodin M. Šindeláře, R. Gerberga a S. Pražáka.

Hlasování: 10/0/0

Vyjádření k výstavbě RD na pozemku č. 1214/33 v k.ú. Česká Kubice pro Jana Pokštefla.

Usnesení 190/2016: OZ souhlasí s výstavbou RD na pozemku č. 1214/33 v k.ú. Česká Kubice p. Jana Pokštefla a s připojením na vodovodní a kanalizační řad obce, dešťové vody budou ukládány na pozemku stavebníka.

Hlasování: 10/0/0

Zastupitelé projednali návrh obytné zóny Koptovna.

OZ bere na vědomí:

Ověření zjednodušené dokumentace na dílnu na pozemku č. 259 a 260 v k.ú. Dolní Folmava pro Bc. Danu Příbkovou.

Výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavební úpravy domu čp. 60 v Dolní Folmavě, té se dne 29. 9. 2016 v 11:00 hodin zúčastní  J. Slavík a ing. Koranda.

Závěrečné kontrolní prohlídky „ Autobusová zastávka při silnici III/0268 v obci Folmava“ se dne 29.9.2016 v 10:00 hodin zúčastní J. Slavík.

Rozhodnutí MěÚ Domažlice, odbor výstavby o umístění stavby novostavba RD na pozemku č. 249/32 v k.ú. Starý Spálenec,

Oznámení o zahájení řízení k povolení o nakládání s vodami na vypouštění odpadních vod z ČOV do VP pro RD čp. 22 pro manžele Slavíkovi.

Oznámení o zahájení územního řízení na mycí centrum na poz. č.12/5 a stp. 194 v k.ú. Horní Folmava pro Lendemain Praha.

Oznámení s zahájení společného řízení na přístavbu restaurace na stp. 71/1, parc. č. 386/2 a 564 v k.ú. Horní Folmava pro T.G. a.s. MUDr. Pavel Trůka.

Oznámení o zahájení územního řízení na vrtanou studnu na parc. č. 1257/6 v k.ú. Česká Kubice pro ing. M. Šindelářovou aj. Šindeláře.

Rozhodnutí o umístění stavby „ Obytná zóna – 1. etapa – komunikace, kanalizace dešťová a splašková, vodovodní řad a VO Česká Kubice pro obec Česká Kubice.

Rozhodnutí – územní rozhodnutí o umístění stavby vrty pro tepelné čerpadlo ke stávajícímu víceúčelovému objektu čp. 60 Česká Kubice.

Kolaudační souhlas s užíváním stavby chodník při místní komunikaci v obci Folmava.

Zpětvzetí žádosti 129 293 4127 na MZE – Horní Folmava výstavba MVN a revitalizace toku.

Vyjádření CHVAKu k PD na rozšíření parkoviště pro Casino Eldorádo, k PD na Obchodní centrum Folmava a odstranění stavby provozní objekt lokální ČOV celnice Folmava.

Žádost o stanovisko k PD pro vydání územního souhlasu na akci: „Obchodní centrum „ Horní Folmava, přípojka VN II. a související smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka s firmou Folmava Resort s.r.o. na pozemcích p.č. 392/4, 392/9, a 392/2 v k.ú. Horní Folmava.

Usnesení 191/2016: OZ souhlasí s podpisem smlouvy o právu k provedení stavby na pozemku vlastníka s firmou Folmava Resort s.r.o. a s předloženou projektovou dokumentací na akci: Obchodní centrum Folmava , k.ú. Horní Folmava, přípojka VN II.

Hlasování: 8/1/1

Zastupitelstvu byla předložena nová studie výstavby „ Poker casina Folmava, který byla projednána.

Usnesení 192/2016:  Zastupitelstvo obce Česká Kubice souhlasí se zřízením, provozováním a stavbou kasina umístěného na pozemcích p.č. st. 104/2, st. 104/1, 12/26, 12/25, 12/24, 12/23, st. 98, 12/4, 12/5, 12/14, 138/34 a st. 201 vše v k.ú. Horní Folmava, obec Česká Kubice, okr. Domažlice.

Budova kasina bude provedena dle architektonické studie „Poker casino Folmava, varianta #1 – snížení hotelové části“, kterou navrhl a vypracoval Vítězslav Daniš,    MM Projekt cv s.r.o., projekční a inženýrská kancelář, IČ 27350908, se sídlem Na Příkopech 861, Chomutov, PSČ 430 01, objednatel Profi Universe a.s., Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00, číslo zakázky 2015-18, datum vydání srpen 2016, sestávající ze dvou úvodních listů a dalších 3D vizualizací ve formátu A3 označených názvem 3D vizualizace – pohled #1 až pohled #11 , která byla schválena na základě projednání dvou předcházejících předložených architektonických studií, jehož výsledkem bylo snížení hotelové části o 2 podlaží, celkově o 6,6 m (viz. přiložené vizualizace ve formátu A3 – Postupné snížení objektu – srovnání a  Snížení objektu o 6),6 m – srovnání).

Hlasování: 8/1/1

 1. Zastupitelé se seznámili s odpovědí JUDr. Kopáčkové, která byla zaslána manželům L. a P. Duffkovým na žádost o odložení splátkového kalendáře.

Žádost majitelů nemovitostí Na Koptovně o úpravu dopravního značení bude řešena s příslušnými orgány.

Informace o možnosti řešení územního rozvoje pomocí regulačního plánu bude rozeslána všem zastupitelům.

Jana Duffková a manželé Pejčochovi v domě čp. 88 žádají o výměnu vany za sprchový kout.

Usnesení 193/2016: OZ souhlasí s výměnou vany za sprchový kout v bytě J. Duffkové a manželů Pejčochových, na náklady obce.

Hlasování: 10/0/0

OZ bere na vědomí možnost seznámit se s návrhem plánu péče o CHKO Český les.

Nájemník v čp. 60 pan Kopřiva žádá o povolení k výměně podlahové krytiny v bytě, o výměnu kotle na topení a opravu oken.

Usnesení 194/2016: p. Kopřiva v čp. 60 může provést výměnu podlahové krytiny na vlastní náklady, výměna kotle bude prověřena, opravu oken zajistí místostarostka.

Hlasování: 10/0/0

M. Šindelář upozornil na nepořádek u bývalé roty na Folmavě. Úklid s majitelem zajistí starosta.

Mgr. M. Randová oznámila, že vzhledem ke svým dalším pracovním aktivitám  končí  s prací ve stavebním výboru.

Pan Hradecký má dotaz, kdy a za jakých podmínek dojde k výstavbě garáže pro SDH Spálenec. J. Slavík podal vysvětlení.

OZ projednalo možnost odkoupení pozemku č. 1133/1 v k.ú. Česká Kubice od paní Starobové, přes který vede kanalizace obce za cenu 3 000 000,- Kč.

Usnesení 195/2016: obec odkoupí pozemek č. 1133/1 v k.ú. Česká Kubice od paní Starobové

za cenu 3 000 000,- Kč.

Hlasování: 10/0/0

 

 

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                           ověřili: R. Strádal, R. Gerberg

 

 

 

 

                                          Ing. Vladimír Koranda

                                                  Starosta obce