Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 2. 5. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 2. 5. 2016 od 18:00hod

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, V. Duffek, S. Pražák,  J. Slavík,  J. Duffková,

Omluveni: Mgr. M. Randová, R. Strádal, M. Šindelář, R. Gerberg, S. Rap   

 

 1. Starosta zahájil zasedání v 18.00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je  přítomno 6. Poté seznámil s navrženým programem, nikdo k němu neměl připomínky, ani nežádal jeho doplnění. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni M. Gibfriedová a S. Pražák.
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ze dne 18.4.2016 byla odsouhlasena.

 

 

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o kontrole přijatých usnesení
 3. Rozdělení finančních příspěvků 
 4. Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy Nguyen Thang – Lesy ČR – Obec Česká Kubice – Horní Folmava přeložka vodovodu 
 5. R. Kudrna žádost o prodej pozemku 5/3 Horní Folmava
 6. Žádost o povolení kácení stromů na poz. 64/1 Horní Folmava Pham Van Hung
 7. Stavební záležitosti
 8. Různé
 9. Diskuse, závěr

 

 1. OZ projednalo rozdělení finančních příspěvků organizacím a sdružením a rozhodlo o poskytnutí celkové částky ve výši 2.194.670,- Kč dle rozpisu, který je přílohou tohoto zápisu.

      Usnesení 90/2016: OZ rozhodlo o vyplacení finančních příspěvků ve výši 2.194.670,- Kč dle rozpisu

      Hlasování: 6/0/0

 1. Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy mezi Obcí Česká Kubice, Lesy ČR a p. Nguyen Thang  na přeložku vodovodu na parc. č. 375/2 KN v k.ú. Horní Folmava byl projednán a schválen.

      Usnesení 91/2016: OZ schválilo podpis smlouvy mezi Obcí Česká Kubice, Lesy ČR a p. Nguyen Thang na přeložku vodovodu na parc. č. 375/2 KN v k.ú. Horní Folmava

      Hlasování: 6/0/0

 1. Žádost manželů Kudrnových, Babylon 69 o pozemek 5/3 v k.ú. Horní Folmava bude zařazena do seznamu žadatelů o pozemek.
 2. Žádost p. Pham Van Hung o povolení k pokácení 20 ks stromů na pozemku č. 64/1 v k.ú. Horní Folmava bude konzultována s odborem  ŽP MěÚ Domažlice.   
 3. Žádost Mayuree Lamom o povolení umístění reklamy na pozemku č. 760/1 v k.ú. Dolní Folmava, žadatel zajistí zaměření pozemku, poté bude určeno umístění a požádá MěÚ Domažlice, odbor výstavby o povolení.

      Usnesení 92/2016: OZ souhlasí s umístěním reklamy na poz. 760/1 v k.ú. Dolní Folmava p. Mayuree Lamon při dodržení stanovených podmínek.

      Hlasování: 6/0/0

     

  Zastupitelé projednali pozemky pod chodníky v České Kubici.

  Usnesení 93/2016: Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků darovací smlouvou z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví Obce Česká Kubice dle geometrických plánů č. 365- 119/2014 a 381-120/2015, které zpracovala společnost Agroreal CZ s.r.o. pro katastrální území Česká Kubice. Jedná se o pozemky pod chodníky v průtahu obce  Česká Kubice.

  Hlasování: 6/0/0

  Smlouva o právu k provedení stavby na poz. 10/1 a 10/38 v k.ú. Horní Folmava – Tien Tran

     Usnesení 94/2016: OZ schvaluje podpis smlouvy o právu k provedení stavby s Tien Tranem na pozemcích parc. č. 10/1 a 10/38 v k.ú. Horní Folmava

     Hlasování: 6/0/0

  O. Novák žádá informaci o možnosti koupě stavebního pozemku. Informaci podá starosta.

  Vyjádření k PD na rodinný dům na parc. č. 5/74 v k.ú. Horní Folmava

  Usnesení 95/2016: OZ souhlasí s předloženou PD na rodinný dům na pozemku č. 5/75 v k.ú. Horní Folmava.

  Hlasování: 6/0/0

  Zastupitelé se seznámili s návrhem parkování u objektu Na Skále.

  OZ bere na vědomí:

 • oznámení Jitky Břeské o výměně oplocení její zahrady
 • opravné rozhodnutí MěÚ Domažlice k č.j. OŽP-4454/2016-Zah-DS
 • oznámení AOCHP o konání závodu Babylonská šlapka
 • rozhodnutí o nakládání s povrchovými vodami pro M. Poprockou a K. Perzla
 • rozhodnutí o umístění stavby  RD s tetovacím studiem
 • k připravované stavbě Čechov, DO, st.p. 233 kNN nemá OZ připomínky

Návrh na zhotovení plotu u parkoviště TIR Folmava bude projednán na dalším OZ.

Usnesení 96/2016: OZ schválilo výstavbu plotu u objektu tech. služeb za 124.531,- Kč.

Hlasování: 6/0/0

 1. Nový kotel do bytu v čp. 60 nebude zatím instalován.

Starosta se dne 30.5.2016 zúčastní koordinační schůzky ve Furth im Waldu k projednání autobusové linky na Čechov.

Žádosti o sponzorské dary TJ Sokol Soběkury  a Pionýrské skupiny Ptáčata budou projednány hromadně v listopadu 2016.

M. Hiršlová žádá o proplacení ročního půjčovného na el. vozík pro manžela ve výši 2.760,- Kč.

Usnesení 97/2016: Obec proplatí 50 % nákladů, to je 1.380,- Kč.

Hlasování: 6/0/0

Usnesení 98/2016: OZ rozhodlo o zakoupení přívěsného valníku za OA za cenu cca 20.000,- Kč

Hlasování: 6/0/0

OZ se seznámilo s nabídkovým rozpočtem na opravu soklu restaurace v České Kubici.

Usnesení 99/2016: OZ souhlasí s opravou soklu restaurace v České Kubici za cenu 30.096,- Kč.

Hlasování: 6/0/0

OZ souhlasí s tím, aby v seznamu žadatelů o byt byl veden místo L. Gerbergové Radek Gerberg.

OZ bere na vědomí:

 • pozvánku PK na seminář možnosti odkanalizování měst a obcí
 • pozvánku na den otevřených dveří domova Lebeda Hamr
 • poděkování HC Domažlice za poskytnutí finančního příspěvku
 • tiskovou zprávu SMO samosprávy zemí V4
 • operační programy pro programové období 2014- 2020
 1. Paní Duffková připomněla možnost zajištění vody na hřbitově a podala návrh na jeho zamykání.

      M. Gibfriediová informovala, že zajistila revize topení a komínů v obecních domech. Dále sdělila, že firma Eurovia znečistila a poničila cyklostezku na Folmavě. Starosta při přebírání zajistí nápravu.

      Paní Hlaváčková upozornila na zabahněnou cyklostezku na Spálenci, techničtí pracovníci obce ji uklidí.

      Rodina Ferkových ze Spálence budeš písemně upozorněna na jejich volně pobíhající psy, kteří napadají kolemjdoucí a cyklisty. PČR Folmava bude požádána o kontrolu.

      Další OZ se bude konat 16.5.2016.

      OZ ukončeno v 20.15 hodin.

 

 

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                  ověřili: M. Gibfriedová,  S. Pražák

 

 

 

                                                Ing. Vladimír Koranda

                                                      Starosta obce

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
doc01104620160512123631.pdf 1745.4 Kb