Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 21. 3. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 21. 3. 2016 od 18:00hod

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, M. Šindelář, V. Duffek, R. Strádal, J. Duffková, Mgr. M. Randová

Omluveni: J. Slavík, R. Gerberg, S. Pražák, S. Rap, M. Šindelář – nepřítomen od bodu 8

 

 1. Starosta Ing. V. Koranda zahájil zasedání v 18:00hod a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, z celkového počtu 11 členného zastupitelstva je 7 členů přítomno, 4 zastupitelé jsou omluveni. Dále starosta seznámil přítomné zastupitele a hosty s navrženým programem, nikdo neměl připomínky k doplnění. Navržený program byl odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni J. Duffková a R. Strádal.

 

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 22. 2. 2016 od 18:00hod

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
 3. Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka, Žádost o stanovisko pro změnu stavby před jejím dokončením, Žádost o stanovisko k PD pro vydání územního souhlasu (stavební povolení), Žádost o stanovisko k DÚR – Folmava Resort s.r.o.
 4. Průkaz energetické náročnosti budovy čp. 60, čp. 41, čp. 15, čp. 45, čp. 29
 5. Žádost o stanovisko pro stavební řízení stavby a uzavření smlouvy pro umístění části stavby parc. č. 10/40, 10/59 a 551/3 v k. ú. Horní Folmava
 6. Smlouva o smlouvě budoucí kupní – Lesy České republiky, s. p.
 7. Žádost o RD Folmava – Nguyen Minh Tuan
 8. Žádost o finanční příspěvky
 9. Oznámení, sdělení, různé
 10. Stavební záležitosti
 11. Diskuze, závěr

 

 1. OZ se seznámilo se zprávou kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 7. 3. 2016. Nikdo neměl připomínky k plnění usnesení.
 2. OZ seznámilo s žádostí o stanovisko k PD pro vydání územního souhlasu (stavebního povolení) - akce „Obchodní centrum Folmava“ v k. ú. Horní Folmava. Dále se OZ seznámilo s Žádostí o stanovisko k DÚR – akce „Obchodní centrum Folmava“, dopravní a technická infrastruktura a dále s žádostí o stanovisko pro změnu stavby před jejím dokončením.

Usnesení 60/2016: OZ souhlasí s PD pro vydání územního souhlasu na akci „Obchodní centrum Folmava“ ze dne 5. 2. 2016.

Hlasování: 8/0/0

Usnesení 61/2016: OZ souhlasí s DÚR pro vydání územního rozhodnutí k dopravní a technické infrastruktuře na akci „Obchodní centrum Folmava“ ze dne 4. 3. 2016.

Hlasování: 8/0/0

Usnesení 62/2016: OZ souhlasí se změnou stavby před jejím dokončením na akci „Obchodní centrum Folmava“ ze dne 21. 3. 2016.

 1. OZ se seznámilo s průkazem energetické náročnosti na obecní budovy, jedná se o čp. 60, čp. 41, čp. 15, čp. 45 a čp. 29, kterou zpracoval ING. Petr Suchánek, Ph. D., energetický specialista.
 2. OZ se seznámilo s žádosti o stanovisko pro stavební řízení stavby a zároveň předjednalo uzavření smlouvy pro umístění části stavby na pozemcích ve vlastnictví obce. Jedná se o pozemky parc. č. 10/40, 10/59 a 551/3 v k. ú. Horní Folmava.

Usnesení 63/2016: OZ nemá námitek s umístěním multifunkčního objektu Horní Folmava na pozemcích parc. č. 10/1 a 10/38 v k. ú Horní Folmava, investorem Tran Tien, Praha 5 v obci Horní Folmava, ale OZ nesouhlasí s projektovým provedením chodníků před zamýšleným objektem podél obecní komunikace na pozemkové parc. č. 551/3. Zároveň OZ požaduje zaslání návrhu smlouvy pro umístění části stavby na pozemcích ve vlastnictví obce, kde bude specifikováno, zatížení následných parcel parc. č. 10/40, 10/59 a 551/3  v k. ú. Horní Folmava.

Hlasování: 8/0/0

 1. OZ se seznámilo se smlouvou o smlouvě budoucí kupní mezi obcí Česká Kubice a Lesy České republiky s.p.. Jedná se o pozemky parc. č. 94/9 o výměře 829m2, parc. č. 94/10 o výměře 373m2 parc. č. 94/2 o výměře 844m2 v k. ú. Horní Folmava a pozemek parc. č. 77/20 o výměře 890m2

              Usnesení 64/2016: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy.

           Hlasování: 8/0/0

 1. OZ projednalo žádost o přidělení RD v obci Folmava p. Nguyena Minh Tuana. Žádost bude zařazena do seznamu uchazečů o RD. Dále se OZ seznámilo s doplněnými body do Smlouvy o nájmu domu a o opci následného prodeje. OZ projednalo cenu za 1m2 u zbylých parcel ve výši 300,- Kč, které jsou připraveny na výstavbu RD v obci Folmava v lokalitě mezi kasinem OF RA a obchodem COOP, záměr prodeje bude vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce obce po dobu 15 dní.

Usnesení 65/2016: OZ souhlasí s navrženými body, které budou zahrnuty ve smlouvě o nájmu domu a o opci následného prodeje. Dále OZ souhlasí s vyvěšením záměru o prodeji pozemků pro výstavbu RD za cenu 300,- Kč/1m2 v k. ú. Horní Folmava vzniklých na pozemkové parcele 5/3orní Fo, nedílnou součástí vyvěšeného záměru bude i mapa zakreslení a výměry nabízených pozemků.

Hlasování: 8/0/0

 1. OZ bere na vědomí žádosti o finanční příspěvky: SDH Česká Kubice žádá o finanční příspěvek na činnost a vybavení výjezdové jednotky ve výši 60.000,- Kč, Žádost bratrů Hradeckých na natáčení písní a videoklipů, SK Jiskra Domažlice, oddíl stolního tenisu ve výši 10.000,- Kč na částečnou úhradu cestovních nákladů na mezinárodní turnaje, Pionýrská skupina Mír Domažlice žádá o finanční příspěvek ve výši 120.000,- Kč na výměnu 2 ks chatek, Základní škola Domažlice žádá o finanční příspěvek ve výši 200.000,- Kč na nákup školních a učebních pomůcek, SDH Pelechy žádá o finanční příspěvek ve výši 12.000,- Kč na výměnu 2 ks oken na hasičské zbrojnici, Ing. Radek Halada žádá o finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na 33. ročník Memoriálu Františka Hebedy v Horní Bělé, Středisko výchovné péče Domažlice žádá o finanční příspěvek ve výši 60.000,-Kkč na realizaci preventivních aktivit, Fond ohrožených dětí Klokánek žádá o finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč na činnost Fondu ohrožených dětí, TJ Sokol Babylon žádá o finanční příspěvek ve výši 142.000,- Kč na sportovní činnost jejich oddílů.

Usnesení 66/2016: OZ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 60.000,- Kč na činnost sboru a vybavení výjezdové jednotky SDH Česká Kubice.

             Hlasování: 7/0/0

 1. Oznámení, sdělení, různé
 • OZ se seznámilo s žádostí SDH Spálenec na zakoupení 100 m pětižilného kabelu na 380 V včetně koncovek, 50 l benzinu a 1 l oleje.

Usnesení 67/2016: OZ souhlasí se zakoupením požadovaného materiálu.

Hlasování: 7/0/0

 • OZ bere na vědomí vyúčtování finančního příspěvku obce Chodov
 • OZ se seznámilo s připomínkou p. Růžka na rozlámané žlabovnice na vjezdu do dvora bytovky čp. 37 v obci Folmava. M. Gibfriedová zajistí opravu vjezdu.
 • OZ bere na vědomí protokol o průběhu auditu plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ uzavřené mezi společností EKO-KOM, a.s. a obcí Česká Kubice
 • OZ se seznámilo s Rozsudkem jménem republiky mezi Služby obce Česká Kubice s.r.o. a Ing. Josefem Souškem.
 1. Stavební záležitosti:
 • OZ se seznámilo se Smlouvou o dílo, předmětem díla je vícepráce na RD Folmava ve výši 560.316,- Kč bez DPH

Usnesení 68/2016: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo ze dne 2. 11. 2015 na vícepráce na RD Folmava za cenu 560.316,- Kč bez DPH.

Hlasování: 7/0/0

 • OZ se seznámilo s žádostí o zařazení do výběrového řízení na výstavbu hasičské zbrojnice ve Starém Spálenci.
 • OZ se seznámilo s žádostí p. Hommera Heinricha o povolení přístavby verandy rozměrech 3x4m2 k RD na pozemku parc. č. 61/4 v k. ú. Starý Spálenec

Usnesení 68/2016: OZ souhlasí s přístavbou verandy na pozemku parc. č. 61/4 v k. ú. Starý Spálenec.

Hlasování: 7/0/0

 • OZ se seznámilo s žádostí o prodej pozemku parc. č. 82/1 o výměře 295m2 v k. ú. Horní Folmava z důvodu lepšího přístupu na pozemek k parc. č. 562 také z důvodu následné výstavby RD.

          Usnesení 69/2016: OZ nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 82/1 v k. ú. Horní Folmava.

          Hlasování: 7/0/0

 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – Sdělení schválení dělění pozemků parc. č 10/37, 73, 565, 64/3 a 64/4 v k. ú. Horní Folmava dle GP 420-673/2015 ze dne 4. 1. 2016. Č. j: eDo-12191/2016- Sz
 • OZ se seznámilo s žádostí o zahrnutí záměru do nového územního plánu obce pozemek parc. č. 5/17 a 5/35 v k. ú. Horní Folmava.

          Usnesení 70/2016: OZ souhlasí se zařazením žádosti do nového územního plánu obce.

           Hlasování: 7/0/0

 • Předání projektů lesnických činností na rok 2016 - 
 • MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí – rozhodnutí ve věci vydání povolení k nakládání s podzemními vodami a povolení stavby vodního díla „Studna na p. p. č. 375/9 pro myčku aut u RoBiN OIL Folmava“, Č. j.: MeDO-13524/2016-Aul-DS
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – Kolaudační souhlas s užíváním stavby, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby „úprava parkovací plochy u ZŠ v obci Česká Kubice“.
 • OZ souhlasí s novým nájemcem restaurace v České Kubici od 1. 4. 2016.
 1. Diskuze, závěr:
 • J. Duffková – Technické služby prosekají cestu na koupaliště v České Kubici, tzv. úvoz.
 • Mgr. M. Randová informovala, že 31. 3. 2016 od 14-17:00hod proběhne zápis dětí do MŠ Česká Kubice.

 

Další OZ se bude konat 4. 4. 2016 od 18:00hod

 

Zapsala: Bc. J. Baarová. DiS                                                       ověřili: J. Duffková, R. Strádal

 

 

                                                           Ing. Vladimír Koranda

                                                                         starosta