Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 22. 2. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 22. 2. 2016 od 18:00hod

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, M. Šindelář, V. Duffek, S. Pražák, R. Gerberg, R. Strádal, S. Rap, J. Duffková

Omluveni: J. Slavík, Mgr. M. Randová

 1. Starosta Ing. V. Koranda zahájil zasedání v 18:00hod a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, z celkového počtu 11 členného zastupitelstva je 9 členů přítomno, 2 zastupitelé jsou omluveni. Dále starosta seznámil přítomné zastupitele a hosty s navrženým programem, nikdo neměl připomínky k doplnění. Navržený program byl odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni S. Pražák a M. Gibfriedová.

 

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 22. 2. 2016 od 18:00hod

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
 3. Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka, Žádost o stanovisko pro změnu stavby před jejím dokončením, Žádost o stanovisko k PD pro vydání územního souhlasu (stavební povolení) – Folmava Resort s.r.o.
 4. Servisní smlouva č. 490160065 programového vybavení CODEXIS ONLINE – Atlas consulting
 5. Smlouva o dílo č. 502015 „Č. Kubice – provozní budova technických služeb“ – Abrhám Karel – AB engineering
 6. Zpráva o provedených finančních kontrolách a účinnosti vnitřního kontrolního systému obce Česká Kubice za rok 2015
 7. Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015
 8. Žádost o koupi stavební parcely v k. ú. Česká Kubice – Alexander Hončarov a Zuzana Kestová
 9. Finanční příspěvky
 10. Žádost o odkoupení pozemku – Lenka Pankrátzová
 11. Oznámení, sdělení, různé
 12. Stavební záležitosti
 13. Diskuze, závěr

 

 1. Oz se seznámilo se zprávou kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 8. 2. 2016. Nikdo neměl připomínky k plnění usnesení.
 2. OZ se seznámilo s Smlouvou o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka parc. č. 71/1, 540/17 a 392/2 v k. ú. Horní Folmava, jedná se o přípojku vysokého napětí. Výše uvedené pozemky jsou zapsány na listu vlastnickém č. 1 pro   k. ú. Horní Folmava, obec Česká Kubice. Dále se OZ seznámilo s žádostí o stanovisko k PD pro vydání územního souhlasu (stavebního povolení) a žádostí o stanovisko pro změnu stavby před jejím dokončením – Akce „Obchodní centrum Folmava“ v k. ú. Horní Folmava.

Usnesení 35/2016: OZ souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka na přípojku vysokého napětí na parc. č. 71/1, 540/17 a 392/4 v  k. ú. Horní Folmava

Hlasování: 9/0/0

Usnesení 36/2016: Žádost o stanovisko k PD pro vydání územního souhlasu – OZ žádá o doplnění nahlédnutí změny projektu a záruku vybudování investic.

Hlasování: 9/0/0

Usnesení 37/2016: Žádost o stanovisko pro změnu stavby před jejím dokončením – OZ žádá o doplnění změny projektu.

Hlasování: 9/0/0

 1. OZ se seznámilo se servisní smlouvou č. 490160065 programového vybavení CODEXIS ONLINE, předmětem smlouvy je přístup do internetové aplikace právního informačního systému.

Usnesení 38/2016: OZ souhlasí s uzavřením servisní smlouvy č. 490160065.

Hlasování: 9/0/0

 1. OZ se seznámilo se Smlouvou o dílo č. 502015 mezi obcí Česká Kubice a AB engineering, předmětem smlouvy je vykonávání technického dozoru na stavbě „Č. Kubice – provozní budova technických služeb“ za cenu 83.000,- Kč bez DPH. Smlouva o dílo bude rozeslána zastupitelům, bude rozhodnuto na dalším OZ.
 2. OZ bere na vědomí se zprávou o provedených finančních kontrolách a účinnosti vnitřního kontrolního systému obce Česká Kubice za rok 2015, která se vkládá do internetového systému FKVS.
 3. OZ bere na vědomí Výroční zprávu dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015.
 4. OZ bere na vědomí žádost o koupi stavební parcely v k. ú. Česká Kubice za účelem výstavby rodinného bytu od p. Hončarova a p. Kestové. Jejich žádost bude zařazena do seznamu uchazečů o stavební parcely.
 5. OZ bere na vědomí žádosti o finanční příspěvky: SDH Folmava – žádost o zakoupení nového automobilu z dotace od Ministerstva vnitra – zástupci SDH Folmava vysvětlili, za jakým účelem chtějí pořídit nový automobil a v jaké ceně, výše poskytované dotace od Ministerstva vnitra je ve výši max. 450.000,- Kč, auto bude využíváno na dopravu zásahového družstva, výcviky, soutěže apod. Auto by bylo na 9 lidí.

Usnesení 39/2016: OZ souhlasí s podáním žádosti na dotaci na nový automobil - žadatelem SDH Folmava. Plné rozhodnutí o využití dotace bude záviset na dalším vývoji podmínek přiznání dotace od Ministerstva vnitra ČR. 

Hlasování: 9/0/0.

Základní škola a Mateřská škola Česká Kubice žádá o finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč na nákup tělocvičného a nářadí a náčiní, které schází k řádné výuce tělesné výchovy v ZŠ a MŠ a zároveň by bylo k dispozici vedoucím nově vzniklého kroužku sportovních her pro děti (pátek 17-18hod ve sportovní hale pod záštitou ZŠ a MŠ).

Usnesení 40/2016: OZ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši

50.000,- Kč pro ZŠ a MŠ Česká Kubice k dovybavení tělocvičného nářadí a náčiní.

Hlasování: 9/0/0

MŠ Babylon žádá o finanční příspěvek ve výši 95.000,- Kč na vybavení a zařízení kuchyně, SDH Babylon žádá o finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč na činnost, PIONÝR Z. S. – Pionýrská skupina Čtyřlístek Domažlice p.s. žádá o finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč na nákup dětských skákacích bot Poweriser, Svaz tělesně postižených v ČR .s. – Místní organizace Domažlice žádá o finanční příspěvek na činnost tělesně postižených za členy, kteří jsou obyvateli obce Česká Kubice, Sportovní klub Šumava Domažlice žádá o finanční příspěvek 9.000,- Kč na provoz klubu, Sportovní klub Kdyně 1920 žádá o finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč napokrytí rozpočtu klubu, Základní škola Horšovský Týn žádá o finanční příspěvek ve výši 116.680,- Kč na vybavení školní dílny. Žádosti o finanční příspěvky budou zařazeny do seznamu uchazečů o finanční příspěvky, k jejich rozdělení dojde v měsíci březnu.

 1. Žádost byla stáhnuta.
 2. Oznámení, sdělení, různé:
 • Základní škola a Mateřská škola Česká Kubice, příspěvková organizace, okres Domažlice vyhlašuje u příležitosti blížícího se 130. výročí vystavění samostatné školní budovy v České Kubici, na jejích základech stojí škola dodnes, soutěž výtvarnou a literární na téma „Školní skřítek“ – bude vyvěšeno na internetových stránkách obce a úřední desce.
 • OZ bere na vědomí nabídku od Záchranné stanice pro zvířata Horšovský Týn.
 • OZ bere na vědomí nabídku na účasti ve 13. ročníku prestižní veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2015.
 1. Stavební záležitosti:
 • OZ se seznámilo s konečnou verzí smlouvy o nájmu domu a o opci následného prodeje a s jejími změnami. Jedná se o smlouvu na RD Folmava.

          Usnesení 41/2016: OZ souhlasí se změnami ve smlouvě o nájmu domu a o opci následného projede a s jejími změnami. Dále OZ souhlasí s přidělením RD č. 1 st. parc. 222 – D. Pokorný, RD č. 3 st. parc. 224– Thanh Ninh

          Hlasování: 9/0/0

          Na RD č. 2 se zadá inzerát. Dále se nechá rozparcelovat zbylé tři pozemky k vlastní výstavbě.

 • OZ se seznámilo se Smlouvou o dílo č. 052016 mezi obcí Česká Kubice a AB engineering, předmětem smlouvy je administrace zadávacího řízení na akci         „Č. Kubice – výstavba chodníků při II/190 – II. etapa“ ve výši 5.000,- Kč bez DPH. Dále OZ jmenovalo výběrovou komise na akci „Č. Kubice – výstavba chodníků při II/190 – II.etapa“ ve složení M. Šindelář, S. Pražák a R. Gerberg a náhradník M. Gibfriedová

          Usnesení 42/2016: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na administraci zadávacího řízení na výše zmíněnou akci ve výši 5.000,- Kč bez DPH a dále OZ souhlasí se jmenováním výběrového komise na výše zmíněnou akci  

           ve složení M. Šindelář, S. Pražák a R. Gerberg a náhradník M. Gibfriedová.

           Hlasování:9/0/0

 • MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a určení lhůty pro podání námitek RoBiN OIL s.r.o., č. j.: MeDO:67364/2015-Aul-DS
 • OZ se seznámilo s nabídkou pozemku k prodeji od p. Čikové, parc. č. 145/2 v k. ú. Starý Spálenec ve výši 150,- Kč/m2.

Usnesení 43/2016: OZ nemá zájem o odkup pozemku.

Hlasování: 9/0/0

 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, Ing. Karel Beneš a Helena Benešová, k. ú. Babylon, č. j.: MeDo-8048/2016-Sz
 • OZ se seznámilo s cenovou nabídkou na zrcadlo, které by mělo být umístěné u kalichu (odbočka ke sportovní hale) ve výši 8871,- Kč včetně DPH.

Usnesení 44/2016: OZ souhlasí s cenovou nabídkou na vyhřívané zrcadlo ve výši 8.871,- Kč včetně DPH.

Hlasování: 9/0/0

 • OZ bere na vědomí Vyjádření spoluvlastníka pozemkové parcely č. 357/17 v k. ú. Horní Folmava zapsané na LV č. 367 v KN – Marie Rynešová
 • OZ se seznámilo s žádostí o povolení pokácení 20ks bříz na parc. č. 94/7 v k. ú. Horní Folmava, jejíž vlastníkem je obec Česká Kubice.

Usnesení 45/2016: OZ souhlasí s pokácením bříz na parc. č. 94/7 v k. ú. Horní Folmava

Hlasování: 8/1/0

 • Oz se seznámilo s žádostí p. Ann Luu Van ohledně zařazení pozemků do nového ÚP obce. Oz nemá námitek se zařazením.
 • OZ se seznámilo s žádostí o vyjádření k PD na parc. č. 10/55 a 10/70 v k. ú. Horní Folmava – rozšíření prodejny, stavba skladu.

Hlasování 46/2016: OZ nemá námitek k PD na rozšíření prodejny a stavby skladu.

Hlasování: 9/0/0

 • Manželé Švajnerovi: pí. Švajnerová se dotazovala na projektovou situaci na Koptovně. Starosta informoval o studii zástavby, kterou vypracovala firma AQUA PROCON.

Usnesení 47/2016: OZ souhlasí s projektovou situací, kterou vypracovala firma Aqua Procon.

                  Hlasování: 9/0/0

Dále se dotazovala pí. Švajnerová na sportoviště, které se bude budovat na skále pro TJ Hraničář Česká Kubice. Starosta informoval o tom jak to bude vypadat, šířka kolem 10m, sedlová střecha, délka bude jako stávající šatny. V podkrovní místnosti bude ubytování pro 20 osob.

 • OZ se seznámilo s nabídkou od p. Ing. Kuneš na revitalizace parčíku v obci Česká Kubice za cenu 276.629,- Kč včetně DPH

Usnesení 48/2016: OZ souhlasí s cenovou nabídkou na revitalizaci parčíku v obci Česká Kubice ve výši 276.629,- Kč včetně DPH dle vizualizace.

Hlasování: 9/0/0

 1. Diskuze, závěr:
 • Ing. V. Koranda – informoval o schůzce v Chebu ohledně zákona o hazardu, zpráva bude rozesláno emailem. Oprava mikrosítového filtru na ČOV v České Kubici za cenu 95.312,-Kč. Bude objednán kontejner na sklo do obce Folmava.

Usnesení 49/2016: OZ souhlasí s proplacením faktury firmě CHVaK ve výši 95.312,- Kč a dále OZ souhlasí s objednáním 1 ks kontejneru na sklo do obce Folmava.

Hlasování: 9/0/0

 • M. Šindelář – 23. 4. 2016 bude se konat Šumavský hasič, žádá o umožnění navštěvovat toalety ve sportovní hale a restauraci. Dále se bude konat 4. 6. 2016 zájezd na Orlí hnízdo.

Usnesení 50/2016: OZ souhlasí s uspořádáním akce Šumavský hasič a zájezdem na Orlí hnízdo.

Hlasování: 9/0/0

 • J. Duffková – kdy se umístí čekárna a druhá se musí objednat. Starosta zjistí u J. Slavíka, zda byla čekárna objednána.
 • M. Gibfriedová – převod nájemní smlouvy na p. Denkoviče.
 • J. Labaš – jestli nebude ČEZ dávat elektriku do země, když se budou dělat nové chodníky. M. Gibfriedová zjistí na ČEZu.
 • S. Rap st. – zda by nebylo možné koupit stan, který se půjčuje každý rok na různé akce. Starosta informoval, že se to bude realizovat, až bude hotová budova technický služeb, kde by se stan poté mohl uskladnit.
 • K. Blažek – zda se již mohou dávat žádosti na nové RD na Koptovně, bylo mu odpovězeno, že ano.
 • Z. Anderlová – proč obec neplatí popelné za občany z peněz od kasin, bylo sděleno, že se platí dětem do 6 let a důchodcům.
 • V době nepřítomnosti starosty od 26. 2 – 8. 3. 2016 bude zastupovat M. Gibfriedová a M. Šindelář.

 

 

Další OZ se bude konat 7. 3. 2016

 

 

 

Zapsala: Bc. Jana Baarová, DiS                                            Ověřili: S. Pražák, M. Gibfriedová

 

                                                      Ing. Koranda Vladimír

                                                              starosta obce