Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 25. 1. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 25. 1. 2016 od 18:00hod

 

Přítomni: M. Gibfriedová, M. Šindelář, V. Duffek, S. Pražák, R. Gerberg,  Mgr. M. Randová, J. Slavík, R. Strádal, S. Rap

Omluveni: J. Duffková, Ing. V. Koranda

 1. Místostarosta Monika Gibfriedová zahájila zasedání v 18:00hod a konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, z celkového počtu 11 členného zastupitelstva je 9 členů přítomno, 1 zastupitel je omluven. Dále místostarostka seznámila přítomné zastupitele a hosty s navrženým programem, nikdo neměl připomínky k doplnění. Navržený program byl odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni S. Pražák a V. Duffek.

 

 

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 25. 1. 2016 od 18:00hod

 

 1. Zahájení, určení ověřovatelé zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění přijatých usnesení
 3. Protokol o kontrole příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Česká Kubice
 4. Žádosti o finanční příspěvky
 5. Oznámení, sdělení, různé
 6. Stavební záležitosti
 7. Diskuze, závěr

 

 1. Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení ze dne 11. 1. 2016 bere OZ na vědomí bez připomínek.
 2. OZ se seznámilo s protokolem o kontrole příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Česká Kubice, okres Domažlice, příspěvková organizace.
 3. OZ se seznámilo s žádostmi o finanční příspěvky pro SDH Meclov ve výši 30.000,- Kč na pořádání 70. výroční založení hasičského sboru, pro TJ Baník Kamenný Újezd ve výši 100.000,- Kč opravu střídaček pro hráče, pro Hospic svatého Lazara v Plzni ve výši 350.000,- Kč na léky a zdravotnický materiál, pro OS Šnajberk ve výši 19.000,- Kč na celoroční činnost sdružení, pro Český svaz včelařů finanční příspěvek na podporu včelařství, pro SDH Česká Kubice ve výši 15.000,- Kč na nákup tomboly na tradiční Kozí bál a 20.000,- Kč na vybavení na závody Železný hasič.

Usnesení 16/2016: OZ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč na nákup tomboly na Kozí bál a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 19.224,- Kč na nákup oblečení a 3ks helm na soutěž Šumavský hasič pro SDH Česká Kubice. Další žádosti budou zařazeny do seznamu uchazečů o finanční příspěvky, které budou rozděleny v jarních měsících.

 • Hlasování: 9/0/0
 1. Oznámení, sdělení, různé:
 • OZ se seznámilo se změnou nařízení vlády ze dne 14. prosince 2015, kterým se mění nařízení č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení 17/2016: OZ souhlasí se zvednutím částky o 2.000,- Kč u starosty a místostarosty a u zastupitelů dle nařízení vlády ze dne 14. 12. 2015.

 • Hlasování: 9/0/0
 • OZ bere na vědomí vyúčtování finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč, který byl poskytnut MŠ Mrákov na pořízení nábytku, vyúčtování od Pionýrské skupiny Mír Domažlice ve výši 50.000,- Kč na nákup pozemku.
 • OZ bere na vědomí postoupení upozornění na rizikové místo na sil. I/26, okr. Domažlice od Policie ČR.
 • OZ bere na vědomí Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření, které se bude konat dne 30. 3. 2016 – 1. 4. 2016.
 • OZ bere na vědomí hlášení stanoviště včelstev od Ing. Prokeše, R. Gerberga a p. Strnada.
 • Oz bere na vědomí seznam projednaných přestupků za II. pololetí 2015 od MěÚ Domažlice, odbor pro projednávání přestupků.
 • OZ bere na vědomí informace z Ministerstva zemědělství o vyhlášených dotacích.
 • Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet. – Spolek Lungta

Usnesení 18/2015: OZ nemá zájem se připojit k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

 • Hlasování:9/0/0
 1. Stavební záležitosti:
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – Sdělení o umístění stavby Myčka osobních a dodávkových automobilů u ČSPH RoBiN OIL – Folmava nabylo právní moci. Č.j.: MeDO-4351/2016-Sz
 • OZ bere na vědomí zaslaný předběžný harmonogram pořízení ÚP Česká Kubice od p. Pivoňky z odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Domažlice
 • MěÚ Domažlice, odbor dopravy – Rozhodnutí o povolení provádění stavby vodovodní přípojky pro novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 145/3 v silničním ochranném pásmu silnice II tř. č. 190 v obci Spáleneček, Č. j.: MeDo-2066/2016-San
 • ESMOS plus s.r.o. – žádost o vyjádření, souhlas s dotčením nemovitosti k provedení stavby v k. ú. Horní Folmava parc. č. 31, Puliska – kNN

Usnesení č. 19/2016: OZ souhlasí s dotčením nemovitosti parc. č. 359/21 a 551/1 v k. ú. Horní Folmava. Upozornit v ochranném pásmu kanalizace.

 • Hlasování:9/0/0
 • Lesy ČR – oznámení o vzniku nové organizační jednotky v rámci státního podniku Lesy České republiky s.p..
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – harmonogram ÚP pro Obec Česká Kubice
 • OZ bere na vědomí Oznámení o vstupu na pozemek parc. č. 1393/6, 487, 486 v k. ú. Česká Kubice a Starý Spálenec z důvodu zřízení nové optické přípojky sítě elektronických komunikací – Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
 • Swietelsky stavební s.r.o. – Žádost o uvolnění pozastávek ve výši 10% z ceny díla ve výši 586.609,26 Kč dle zaslaných faktur.

Usnesení 20/2016: Oz souhlasí s proplacením pozastávek ve výši 586.609,26,- Kč.

 • Hlasování:8/1/0
 • Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla – SDH Spálenec čp. 18, SDH Folmava čp. 61 a SDH Česká Kubice čp. 82.

Usnesení 21/2016: OZ souhlasí s umístěním sídla pro SDH Spálenec, SDH Folmava a SDH Česká Kubice na výše zmíněné čp.

Hlasování: 9/0/0

 • OZ se seznámilo s cenovou nabídkou na rozšíření kamerového systému u hasičárny na Folmavě za cenu 16.667,- Kč včetně DPH od firmy TIOS plus s.r.o.

Usnesení 22/2016:OZ souhlasí s cenovou nabídkou od firmy TIOS plus na rozšíření kamerového systému ve výši 16.667,- Kč.

 • Hlasování: 9/0/0
 • Katastrální úřad pro PK, katastrální pracoviště Domažlice – Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k. ú. Starý a Nový Spálenec, bude vyvěšeno na úřední desce obce Spálenec a na elektronické úřední desce. Dále budou rozeslány informativní sms pro občany Spálence.
 • OZ se seznámilo s žádostí o proplacení faktury č. 520000529 za provedené práce na akci „Zadávací dokumentace pro stavbu Česká Kubice, Folmava – vodovod, kanalizace a ČOV“ ve výši 237.886,- Kč včetně DPH od firmy AQUA Procon s.r.o.

Usnesení 23/2016: OZ souhlasí s proplacením faktury ve výši 237.886,- Kč včetně DPH.

 • Hlasování: 9/0/0
 • OZ bere na vědomí žádost o převedení nájmu bytu na Horní Folmavěčp. 37 po Tereze Kopaničákové na snoubenku jejího bratra J. Denkoviče

Usnesení 24/2016: OZ souhlasí s přepsáním bytu. Bude řádně ukončena stávající nájemní smlouva, která je vedena na p. Kopáničákovou a po té dojde k sepsání nové nájemní smlouvy.

 • Hlasování: 9/0/0
 1. Diskuze, závěr:
 • M. Gibfriedová – na zábradlí na Luise nechá udělat cenovou nabídku.
 • J. Šindelář – vyprojektovat zrcadlo na křižovatku u parku v obci Česká Kubice.
 • Mgr. M. Randová – využívání parkoviště u ZŠ a MŠ, dodatková cedulka, zajistí J.

 

 

Další zasedání se bude konat 8. 2. 2016 od 18:00hod v hasičské klubovně na Spálenci.

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                                                           ověřili: S. Pražák, V. Duffek

 

 

                                                             Monika Gibfriedová

                                                               místostarosta obce