Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 25. 7. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 25. 7. 2016 od 18:00hod

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, M. Šindelář, Mgr. M. Randová, J. Slavík, S. Pražák, J. Duffková, V. Duffek, R. Strádal, R. Gerberg

Omluveni: S. Rap

 

 1. Starosta Ing. V. Koranda zahájil zasedání v 18:00hod a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, z celkového počtu 11 členného zastupitelstva je 10 členů přítomno, 1 zastupitel je omluven. Dále starosta seznámil přítomné zastupitele a hosty s navrženým programem, nikdo neměl připomínky k doplnění. Navržený program byl odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni M. Šindelář a M. Gibfriedová.

 

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 25. 7. 2016 od 18:00hod

 

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
 3. Návrh sadových úprav – K. Kuneš
 4. Žádost o přidělení bytu – M. Bolovanský
 5. Žádost o odstoupení od nájemní smlouvy domu a o opci následného prodeje – D. Pokorný a L. Rubacha
 6. Žádost o připojení na pitnou vodu, Žádost o odsouhlasení návrh Smlouvy o právu stavby, Žádost o souhlas výměnou stávajícího elektrického kabele – T.G. a.s.
 7. Oznámení, sdělení, různé
 8. Stavební záležitosti
 9. Diskuze, závěr

 

 1. OZ se seznámilo se zprávou kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 11. 7. 2016. Nikdo neměl připomínky k plnění usnesení ze dne 11. 7. 2016.
 2. OZ projednalo návrh sadových úprav od pana K. Kuneše u prodejny COOP v obci Česká Kubice a u autobusové zastávky v obci Česká Kubice za cenu 136.808,06,- Kč včetně DPH. Návrh bude rozeslán emailem všem zastupitelům.
 3. OZ projednalo žádost pana M. Bolovanského o přidělení bytu v obci Folmava. R. Gerbergovi, kterému byl přidělen byt v čp. 60 na zasedání zastupitelstva dne 11. 7. 2016 požádal o přidělení bytu v čp. 37 v obci Folmava

Usnesení 154/2016: OZ souhlasí s přidělením obecního bytu v čp. 60 v obci Folmava, bude mu přidělen byt č. 1. OZ souhlasí se změnou přidělení bytu v čp. 37 v obci Folmava pro R. Gerberga.

Hlasování:10/0/0

 1. OZ projednalo žádost pana D. Pokorného a slečny L. Rubachy o odstoupení od nájemní smlouvy domu a o opci následného prodeje na Horní Folmavě čp. 91 ke dni 31. 7. 2016. Nájem bude ukončen ke dni 31. 10. 2016.

Usnesení 155/2016: OZ souhlasí s odstoupením od smlouvy ke dni 31. 7. 2016 a ukončením nájmu ke dni 31. 10. 2016.

Hlasování: 10/0/0

 1. OZ projednalo žádost firmy T.G. a.s., o připojení na pitnou vodu a žádost o odsouhlasení návrhu smlouvy o právu stavby, žádost o souhlas s výměnou stávajícího elektrického kabelu bylo již probráno a odsouhlaseno na zasedání zastupitelstva obce dne 11. 7. 2016.

Usnesení 156/2016: OZ souhlasí s připojením na pitnou vodu na akci „Přístavba restaurace ke stávající prodejní hale – Folmava“.

Hlasování: 9/0/1

Usnesení 157/2016: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o právu stavby mezi obcí Česká Kubice a firmou T.G. a.s..

Hlasování: 10/0/0

 1. Oznámení, sdělení, různé:
 • Usnesení z 52. Shromáždění členů Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE
 • Pozvánka na seminář ohledně kotlíkových dotací, který se bude konat dne 29. 8. 2016 od 15:00hod v zasedací místnosti MěÚ Domažlice
 • Nový ceník od společnosti RUMPOLD – R Rokycany ohledně vyvážení separovaného odpadu
 • Pozvánku od OA, SZŠ a VOŠ Domažlice na oslavu 60. let výročí ekonomického školství v Domažlicích ve dnech 9. -10. září 2016
 • Pozvánku od SDH Meclov na oslavu 70. výročí založení sboru, která se bude konat dne 30. 7. 2016 od 11:30hod
 • Pozvánka SDH Nový Klíčov na oslavu 80. let založení sboru, která se bude konat dne 30. 7. 2016 od 15:00hod
 • Informace ohledně čerpání dotací z MZe a nejčastější chyby.
 • OZ projednalo žádost pana S. Pražáka, vedoucího technických služeb obce Česká Kubice o zakoupení nového traktoru SOLARIS 35 DT příslušenství (radlice, kartáč na chodníky a solnička) a dále o zakoupení kontejnerového nosiče T158 PRONAR a kontejnerů. Ceny budou stanoveny na dalším zastupitelstvu.

Usnesení 158/2016: OZ souhlasí se zakoupením nového traktoru SOLARIS 35 DT včetně příslušenství (radlice, kartáč na chodníky a solnička) a dále o zakoupení kontejnerového nosiče T158 PRONAR a 5 ks kontejnerů.

Hlasování: 10/0/0

 • OZ projednalo žádost pana M. Kupčíka o zakoupení do restaurace Česká Kubice svatební ubrusy a potahy na židle za cenu 21.580,- Kč a zakoupení 2 ks dětských jídelních stoliček.

Usnesení 159/2016: OZ nesouhlasí s proplacením nákladů na stavební ubrusy, potahy na židle.

Hlasování: 9/1/0

Usnesení 160/2016: OZ souhlasí se zakoupení 2 ks dětských jídelních stoliček.

Hlasování: 10/0/0

 1. Stavební záležitosti:
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce na stavbu „Provozní budova technický služeb obce Česká Kubice“, která se bude konat dne 4. 8. 2016 od 10:00hod. Č.J.: MeDO-44427/2016-Sz
 • OZ se seznámilo s žádostí o souhlas pana J. Baumanna na stavbu RD na pozemcích parc. č. st. 132/2, 89/5 v k. ú. Dolní Folmava, s napojením RD na vodovodní a kanalizační řad obce, s uložením přípojek vody, kanalizace a elektro do pozemku p. č. 756 v k. ú. Dolní Folmava, s úpravou a zpevněním stávajícího sjezdu z místní komunikace na pozemku p. č. 756 přes pozemek p. č. 273 na pozemek p. č. 89/5 v k. ú. Dolní Folmava.

Usnesení 161/2016: OZ souhlasí se stavbou RD na pozemcích parc. č. st. 132/2, 89/5 v k. ú. Dolní Folmava, s napojením RD na vodovodní a kanalizační řad obce, s uložením přípojek vody, kanalizace a elektro do pozemku PK  p. č. 756 v k. ú. Dolní Folmava, s úpravou a zpevněním stávajícího sjezdu z místní komunikace na pozemku pů č. 756 přes pozemek p. č. 273 na pozemek p. č. 89/5 v k. ú. Dolní Folmava.

Hlasování: 10/0/0

 • OZ bere na vědomí souhlasné vyjádření od firmy CHVaK na akci Obytná zóna Koptovna na pozemcích parc. č. 1119/5, 1120/3, 1120/6, 1122/1, 1122/2, 1420/1, 1125/2, 1119/1 a 1418 v k. ú. Česká Kubice.
 • Oz se seznámilo se žádostí p. Krafta a p. Husníka o odkoupení 2 ks stavebních parcel pozem. p. č. 73/1 v k. ú. Dolní Folmava. Starosta Ing. Koranda zažádá o vypracování studie ohledně výstavby a po té bude vyvěšen záměr prodeje pozemku na úřední desce a elektronické úřední desce obce Česká Kubice.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce na stavbu „Chodník při místní komunikaci v obci Folmava“, která se uskuteční dne 2. 8. 2016 od 10:00hod. Č.j.: MeDO-44578/2016-Sab
 • KÚPK, odbor regionálního rozvoje – odvolání pana Jungwirtha ze dne 25. 5. 2016 proti usnesení MěÚ Domažlice, odboru výstavby a územního plánování pod Č.j.: MeDO-26223/2016-Šab ze dne 29. 4. 2016 se zamítá a usnesení MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování č.j.: MeDo-26223/2016-Šab a sp. zn.: OVÚP-8103/2012 ze dne 29. 4. 2016 se podle § 90 odst. 5 správního řádu potvrzuje.
 • MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí – Rozhodnutí ve věci udělení souhlasu vodoprávního úřadu na akci „Vrty pro tepelné čerpadlo pro čp. 60, Česká Kubice“, Č. j.: MeDo-42040/2016-Aul-DS
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – Sdělení rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní centrum Folmava, Dopravní a technická infrastruktura“ nabylo právní moci, Č.j.: MeDo-42472/2016-Sz
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – Oznámení o zahájení společného řízení „Novostavba RD s garáží – Stefan Seel“, Č. j.: MeDo-42854/2016-Sz
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – Oznámení o zahájení společného řízení „Novostavba RD – Jaromír Šulek, Lucie Kopeczinská“, Č. j.: MeDo-42987/2016-Sz
 • MěÚ Domažlice, odbor dopravy – Rozhodnutí o povolení provádění stavby autobusové zastávky včetně zastávkového pruhu, úpravy parkovací plochy a chodníku a nástupiště v silničním ochranném pásmu silnice III/0268 v obci Folmava, Č. j.: MeDo-43006/2016-San
 • OZ se seznámilo s žádostí společnosti AQUA PROCON ohledně vyjádření k PD pro územní řízení na stavbu „Česká Kubice – obytná zóna Koptovna“
 • OZ se seznámilo s žádostí společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o., ohledně vyjádření se k PD na akci „Rozšíření parkoviště pro Casino of Ra“ na pozemku parc. č. 5/3 v k. ú. Horní Folmava.

Usnesení 162/2016: OZ souhlasí a nemá námitek k PD na akci „Rozšíření parkoviště pro Casino of Ra“ na pozemku parc. č. 5/3 v k. ú. Horní Folmava.

Hlasování:10/0/0

 • OZ se seznámilo s cenovou nabídkou od firmy Václav Gibfried Truhlářství na výrobu 4 ks kuchyňských linek do čp. 60 v obci Folmava.

Byt spodní velký – cena kuchyňské linky 23.943,- Kč bez DPH

Byt spodní malý – cena kuchyňské linky 25.035,- Kč bez DPH

Byt horní malý – cena kuchyňské linky 20.103,- Kč bez DPH

Byt horní velký – cena kuchyňské linky 19.963,- Kč bez DPH

Usnesení 163/2016: OZ souhlasí s cenovou nabídkou na výrobu 4 ks kuchyňských linek celkem za cenu 89.044,- Kč

Hlasování:9/1/0

 1. Diskuze, závěr:
 • Ing. Koranda – navrhl odsouhlasit nové zázemí pro TJ Hraničář Česká Kubice, jak bylo probráno na pracovní schůzce.

Usnesení 164/2016: OZ souhlasí s výstavbou nového zázemí pro TJ Hraničář Česká Kubice bez ubytování. Nebude možná změna stavby před jejím dokončením.

Hlasování:10/0/0

 • M. Šindelář – 10. 9. 2016 výlet do Litoměřic – zahrada Čech, bude vybírán poplatek 200,- Kč na osobu, budou rozeslány SMS.

Usnesení 165/2016: OZ souhlasí se zaplacením vstupenky a proplacení autobusu.

Hlasování: 10/0/0

17. 6. 2017 od 15:00hod se bude konat 90. výročí založení SDH Česká Kubice.

Dále zajistil vypracování projektu ohledně rekonstrukce hasičárny.

 • S. Pražák – kdo nechal porazit stromy nad OMV, není to obecní pozemek.
 • R. Gerberg – cedule na zákaz skládek nechat udělat, zajistí S. Pražák.
 • M. Randová – umístit ceduli slepá ulice k Mirce Randové, 30. 9. 2016 se bude konat výročí založení školy Česká Kubice na Babyloně v hotelu Bohmann.
 • C. Keplová – přinesla svázané kroniky včetně příloh
 • Ing. J. Vogeltanz – informace ohledně stavby nového zázemí TJ Hraničář Česká Kubice a stěžoval si na způsob, jakým se řeší informovanost občanů. Starosta informoval jak vše vzniklo. Nové zázemí bude ve vlastnictví obce Česká Kubice.

 

Další zastupitelstvo se bude konat 8. 8. 2016 od 18:00hod.

 

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                                              ověřili: M. Gibfriedová, M. Šindelář

 

                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                            Starosta obce