Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 27. 6. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 27. 6. 2016 od 18:00hod

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, M. Šindelář, Mgr. M. Randová, J. Slavík, S. Pražák, J. Duffková, V. Duffek, R. Strádal

Omluveni: R. Gerberg

Neomluveni: S. Rap

 

 1. Starosta Ing. V. Koranda zahájil zasedání v 18:00hod a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, z celkového počtu 11 členného zastupitelstva je 9 členů přítomno, 1 zastupitel je omluven a 1 zastupitel je neomluven. Dále starosta seznámil přítomné zastupitele a hosty s navrženým programem, nikdo neměl připomínky k doplnění. Navržený program byl odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni M. Šindelář a V. Duffek

 

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 27. 6. 2016 od 18:00hod

 

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
 3. Účetní závěrka za rok 2015
 4. Smlouva o dílo č. 1435816 – „Obytná zóna Česká Kubice – inženýrské sítě a komunikace“ – AQUA PROCON s.r.o.
 5. Oznámení, sdělení, různé
 6. Stavební záležitosti
 7. Diskuze, závěr

 

 1. OZ se seznámilo se zprávou kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 13. 6. 2016. Nikdo neměl připomínky k plnění usnesení ze dne 13. 6. 2016.
 2. OZ se seznámilo s účetní závěrkou za rok 2015 obce Česká Kubice. Byly předloženy následující dokumenty Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha, Příloha a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

Usnesení 131/2016: OZ schválilo účetní závěrku obce Česká Kubice za rok 2015 dle předložených výkazů.

Hlasování: 9/0/0

 1. OZ se seznámilo se Smlouvou o dílo č. 1435816 o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti na akci „Obytná zóna Česká Kubice – inženýrské sítě a komunikace“. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro Územní rozhodnutí a Stavební povolení. Cena díla bez DPH je 197.000,- Kč.

Usnesení 132/2016: OZ souhlasí se Smlouvou o dílo č. 1435816 o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti na akci „Obytná zóna Česká Kubice – inženýrské sítě a komunikace“.

Hlasování: 9/0/0

 1. OZ bere na vědomí:
 • OZ se seznámilo s žádostí pana V. Duffek ohledně zaměstnání jako pracovních technických služeb od 1. 8. 2016.

Usnesení 133/2016: OZ souhlasí s přijetím pana V. Duffka jako pracovníka technických služeb.

Hlasování: 9/0/0

 • OZ se seznámilo s žádostí SDH Folmava o proplacení hudební skupiny Holýšovská trojka a stanu na pouťovou zábavu ve výši cca. 17.500,- Kč. Dále SDH Folmava žádá o finanční příspěvek ve výši cca 20.000,- Kč na proplacení stanu a hudební skupiny Michal Tučný Revival Plzeň, hudební zábava se bude konat dne 9. 7. 2016.

Usnesení 134/2016: OZ souhlasí s proplacením pouťové zábavy ve výši cca. 17.500,- Kč pro SDH Folmava.

Hlasování: 9/0/0

Usnesení 135/2016: OZ souhlasí s proplacením akce Michal Tučný Revival Plzeň ve výši cca 20.000,- Kč, konečná částka bude upřesněna.

Hlasování: 9/0/0

 • OZ se seznámilo s žádostí TJ Hraničář o finanční příspěvek ve výši 150.000,-Kč na činnost TJ Hraničář Česká Kubice.

Usnesení 136/2016: OZ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 150.000,- Kč pro TJ Hraničář Česká Kubice.

Hlasování: 9/0/0

 • Hospodářská komora ČR – Pozvánka na seminář Veřejná správa a nový loterní zákon konaného dne 29. 6. 2016 v sídle HK ČR v Praze.
 • OZ se seznámilo s žádostí SDH Spálenec o finanční příspěvek na pouťovou zábavu ve výši 20.000,- Kč.

Usnesení 137/2016: OZ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro SDH Spálenec ve výši 20.000,- Kč na pořádání pouťové zábavy.

Hlasování: 9/0/0

 • OZ se seznámilo s žádostí pana Tran Thanh Hung o přidělení posledního RD Folmava. Žádost bude zařazena do seznamu uchazečů o RD Folmava.
 • OZ bere na vědomí poděkování a vyúčtování finančního příspěvku ve výši 50.000,- Kč od ZŠ a MŠ Milavče.
 • OZ bere na vědomí pozvánku od Správy železniční dopravní cesty na den 28. 6. 2016 v 8:00hod ohledně odvedení vody pod tratí – zúčastní se starosta a J. Slavík
 • OZ se seznámilo s žádostí pana Kupčíka ohledně proplacení grilu do restaurace Česká Kubice.

Usnesení 138/2016: OZ nesouhlasí s proplacením faktury za cenu 2.999,- Kč na pořízení grilu.

Hlasování: 9/0/0

 • OZ se seznámilo s žádostí Domažlické nemocnice ohledně vybavení novým ultrazvukem ve výši cca 1.000.000,- Kč na oddělení ARO.

Usnesení 139/2016: OZ souhlasí s poskytnutím částky ve výši 1.000.000,- Kč na nákup ultrazvuku pro oddělení ARO v Domažlické nemocnici.

Hlasování: 9/0/0

 1. Stavební záležitosti:
 • OZ se seznámilo s připomínkami paní Gabrielové ohledně rozšíření komunikace a výstavby chodníků v obci Česká Kubice – lokalita Koptovna. Starosta už s paní Gabrielovou ohledně situace mluvil, jednalo se o možné sesunutí svahu.
 • CHVaK Domažlice – Vyjádření k PD – Vodovodní přípojka poz. parc. č. 249/32 v k. ú. Starý Spálenec.
 • OZ se seznámilo s dodatkem č. II ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 7. 2015. Předmětem díla je dodávka stavby „Bytový dům Folmava čp. 60“. Bude probráno po doložení stavebního rozpočtu a po kontrole stavebním dozorem.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – Oznámení o pokračování územního řízení „Obytná zóna – 1. Etapa – komunikace, kanalizace dešťová, kanalizace splašková, vodovodní řad, veřejné osvětlení Česká Kubice, Č. j: MeDO-38615/2016-Ze
 • OZ se seznámilo s žádostí o prodloužení termínu do 30. 7. 2016 „Výstavba chodníků při II/190 – II. etapa z důvodu vyřízení zvláštního užívání komunikace a změně projektu dešťové kanalizace.

Usnesení 140/2016: OZ souhlasí s prodloužením termínu do 30. 7. 2016 „Výstavba chodníků při II/190 – II. etapa z důvodu vyřízení zvláštního užívání komunikace a změně projektu dešťové kanalizace.

Hlasování: 9/0/0

 • Oz se seznámilo se žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci a o souhlas se stavbou na akci „Novostavba RD vč. nutné vybavenosti pozemku v České Kubici“ na pozemku parc. č. 249/32 v k. ú. Starý Spálenec.

Usnesení 141/2016: OZ souhlasí a nemá námitek k projektové dokumentaci na akci „Novostavba RD vč. nutné vybavenosti pozemku v České Kubici“ na pozemku parc. č. 249/32 v k. ú. Starý Spálenec.

Hlasování: 8/1/0

 • OZ se seznámilo s žádostí o souhlas pana J. Baumanna na stavbu RD na pozemcích parc. č. st. 132/2, 89/5 v k. ú. Dolní Folmava, s napojením RD na vodovodní a kanalizační řad obce, s uložením přípojek vody, kanalizace a elektro do pozemku p. č. 756 v k. ú. Dolní Folmava, s úpravou a zpevněním stávajícího sjezdu z místní komunikace na pozemku p. č. 756 přes pozemek p. č. 273 na pozemek p. č. 89/5 v k. ú. Dolní Folmava. Bude probráno na dalším OZ po doložení půdorysu, pohledů a řezu zamýšleného RD a doklad o listu vlastnictví.
 • CHVaK Domažlice – Vyjádření k PD- Mycí centrum – vodovodní a kanalizační přípojka poz. parc. č. 12/5k. ú. Horní Folmava.
 • OZ se seznámilo s Doplněním technické zprávy Ing. O. Kovaříka k záměru budoucí stavby – komerční objekt s bytem správce, dvojdům, budovy ozn. I a II, ppč. 5/17 a 5/35 v k. ú. Horní Folmava – jedná se o nehtové studio. Ing. O. Kovařík bude pozván na samostatné jednání ohledně zamýšlené stavby.
 • Smlouva o dílo: Bude probráno na dalším OZ
 • OZ se seznámilo s cenovou nabídkou na rekonstrukci terasy u restaurace Česká Kubice ve výši 260.235,-Kč včetně DPH od Ing. O. Kovaříka

Usnesení 142/2016: OZ souhlasí s cenovou nabídkou od Ing. O. Kovaříka na rekonstrukci terasy v obci Česká Kubice ve výši 260.235,- Kč včetně DPH

Hlasování:9/0/0

 1. Diskuze, závěr:
 • M. Šindelář – pouťová zábava na České Kubici se povedla a byla hojná účast a Dětský den taktéž.
 • S. Pražák – dodělat oplocení okolo budovy Technických služeb cca. 80m a dodělat ze shora ostnatý drát.
 • C. Keplová – kronika je připravena ke čtení.
 • P. Královec – informace ohledně pozemku za čp. 67. Starosta ho přerušil, aby si veškeré další informace, které požaduje, podal písemně.
 • P. Kudrna – zájem o stavební pozemky v obci Folmava, na podatelně OÚ mu budou sděleny další stavební pozemky.
 •  

Další OZ se bude konat 11. 7. 2016 od 18:00hod.

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                                                 Ověřili: M. Šindelář, V. Duffek

 

                                                     Ing. Vladimír Koranda

                                                            Starosta obce