Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 28. 11. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 28. 11. 2016 od 18.00

 

Přítomni: ing. V. Koranda, V. Duffek, S. Pražák,  R. Gerberg,  M. Šindelář, Mgr. M. Randová, J. Slavík,  M. Gibfriedová, S. Rap, J. Duffková 

Omluveni: J. Strádal          

 1. Starosta zahájil zasedání v 18.00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je  přítomno 10. Poté seznámil s navrženým programem, který odsouhlasili všichni zastupitelé. Jako ověřovatelé byli určeni R. Gerberg a S. Pražák

 

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 28. 11.  2016 od 18.00 hodin

 

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění  usnesení
 3. Žádost o stanovisko ke stavebnímu povolení a smlouva o právu k provedení stavby Folmava Resort
 4. Ceny vodného a stočného 2017 
 5. Nový ÚP obce     
 6. Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků
 7. Stavební záležitosti
 8. Různé, diskuse, závěr
 1. Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení ze dne 14. 11. 2016 odsouhlasilo  OZ   bez připomínek.
 2. OZ projednalo žádost firmy Folmava Resort, zastoupené JUDr. Mrázkem o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice za účelem umístění inženýrských sítí na pozemcích p.č. 12/5, 557/24, 392/9, 392/2 a 392/4 v k.ú. Horní Folmava.

Usnesení 232/2016: OZ rozhodlo o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice za účelem umístění inženýrských sítí pro firmu Folmava Resort.

Hlasování: 10/0/0

Žádost firmy Folmava Resort o stanovisko ke stavebnímu povolení na „ Obchodní centrum Folmava“, dopravní a technická infrastruktura a podpis smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka, které budou podkladem pro stavební řízení.

Usnesení 233/2016: OZ souhlasí s vydáním stavebního povolení  na akci „ Obchodní centrum Folmava“,dopravní a technická infrastruktura dle předložené PD, a s podpisem smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka s firmou Folmava Resort.

Hlasování: 10/0/0

 1. OZ se seznámilo s návrhem cen firmy CHVaK  na vodné a stočné na rok 2017. Ten bude rozeslán zastupitelům k posouzení.
 2.   S návrhem zadání územního plánu obce se zastupitelé seznámili.
 3.   Žádosti spolků a sdružení budou zastupitelé projednávat na prac.schůzce dne 29. 11. 2016

OZ odsouhlasilo žádost SDH Spálenec o zakoupení 3 ks vycházkových a 3 ks cvičných obleků pro členy SDH.

Dále odsouhlasilo příspěvek na činnost kroužku mladých hasičů SDH Folmava ve výši 50 000,- Kč.

Usnesení 234/2016: OZ rozhodlo o zakoupení 3 ks vycházkových a 3 ks cvičných obleků pro SDH Spálenec a o poskytnutí 50 000,- Kč na činnost kroužku mladých hasičů SDH Folmava.

Hlasování: 10/0/0

SDH Spálenec žádá o zapůjčení vozidla  na dopravu na valné hromady SDH. Systém dopravy na valné hromady domluví M. Šindelář.

 1.  OZ souhlasí s předloženým položkovým rozpočtem na jímací zářezy vody s cenou včetně  

DPH 1 286 695,- Kč a s podpisem protokolu o předání a převzetí.

Usnesení 235/2016:  OZ souhlasí s předloženým položkovým rozpočtem na jímací zářezy vody s cenou včetně  DPH 1 286 695,- Kč a s podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

Hlasování: 10/0/0

OZ bere na vědomí:

Sdělení CHVaKu o prověrce napojení kanalizačních přípojek od domu čp. 138 v České Kubici a výzvy k zjednání nápravy.

Vyjádření k PD na Komerční objekt, dvojdům na poz. 5/17 a 5/35 v k.ú. Horní Folmava.

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení pro Ing. M. Šindelářovou a  J. Šindeláře.

Oznámení o zahájení řízení na dodatečné povolení stavby na  poz. 177/1 a 179/3 v k.ú. Horní Folmava pro Thang Nguyen.

Informaci o výběrovém řízení na garáž a sklad zahradní techniky pro SDH Spálenec, vybrána firma BKV Bor s cenou 1 703 289,- Kč.

Informaci starosty o přístupu k pozemkům p. Baumanna a p. Seela na Folmavě.

Pozvánku na projednání úplné aktualizace územně analytických podkladů v rozsahu obce s rozšířenou působností Domažlice na 7. 12. 2016 – zúčastní se starosta obce.

Žádost obec Česká Kubice o prodloužení termínu z důvodu dořešení dotace na akci:“ Jímání vody Folmava“ do 30.4.2017 dle dodatku č. 1 ze dne 5. 1. 2016  ke smlouvě SML/042/2015 ze dne 1. 12. 2015. 

Usnesení 236/2016: Obec Česká Kubice podá žádost na CHVaK o prodloužení termínu z důvodu dořešení dotace na akci:“ Jímání vody Folmava“ do 30.4.2017 dle dodatku č. 1 ze dne 5. 1. 2016  ke smlouvě SML/042/2015 ze dne 1. 12. 2015.

Hlasování: 10/0/0

 1.  OZ se seznámilo s veřejnoprávní smlouvou o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní  identifikace adres a nemovitostí s Městem Domažlice a souhlasí s jejím podpisem.

Usnesení 237/2016: OZ rozhodlo o podpisu veřejnoprávní smlouvy s Městem Domažlice o zabezpečení provedení zápisu údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí.

Hlasování: 10/0/0

Žádost provozovatele restaurace o zakoupení EET pokladny, reproduktorů k televizi a proplacení harmonikáře.

Usnesení 238/2016: Obec proplatí do restaurace reproduktory k televizi, pokladnu EET si zakoupí provozovatel, harmonikáře domluví M. Šindelář.

Hlasování: 10/0/0

Žádost p. Kopřivy a M. Škantové, nájemníků z čp.60 o výměnu kotle a o souhlas s trvalým pobytem M. Škantové.

Usnesení 239/2016: výměnu  kotle  v bytě pana Kopřivy v čp. 60 zajistí M. Gibfriedová, s trvalým pobytem M. Škantové OZ nesouhlasí.

Hlasování: 10/0/0

Žádost J. Denkoviče o změny v nájemní smlouvě budou provedeny v průběhu roku 2017.

SDH Folmava nevyužije dotaci na pořízení nového auta, to bude zakoupeno z rozpočtu obce.

Nový sporák do bytu P. Hiršla v  čp. 45 zajistí M. Gibfriedová.

Starosta informoval o stavu řízení ohledně studny na Koptovně, manželů Krupičkových a manželů Chromých.

Dále starosta zajistí schůzku, kde bude projednána možnost výroby označníků ulic a podobně.

OZ se seznámilo s informací týkající se právní úpravy zdanění hazardních her, s informací o možnosti zhodnocení finančních prostředků se sdělením Libertariánského institutu.

M. Šindelář informoval o provedené opravě mostku u nádraží, kterou zajistil s J. Slavíkem. Dále sdělil, že nesvítící světla u Free One Schopu opraví firma Gabriel a Pangrác.

P. Pražák požádal o možnost zavedení internetu do haly technických služeb. To zajistí pracovnice OÚ.

V. Duffek požádal o objednání servisu na garážová vrata u hasičárny na Folmavě, servis zajistí i pro vrata na hasičárnu v České Kubici pracovnice obce.

Pan Gerberg požádal pracovníky technických služeb o zametení cyklostezy. To bude provedeno.

T. Kohel sdělil, že již nebude dělat jednatele FVE Folmava, obec zváží koho nového jmenuje. Dále p. Kohel upozornil na nepořádek u bývalé roty na Folmavě.

 

 

 

 

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                                     ověřili: R. Gerberg, S. Pražák

 

 

 

 

                                                   Ing. Vladimír Koranda

                                                           Starosta obce