Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 3. 10. 2016

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 3. 10. 2016 od 18.00hod

 

Přítomni: ing. V. Koranda, V. Duffek, S. Pražák,  R. Gerberg,  M. Šindelář, Mgr. M. Randová, R. Strádal, J. Slavík, S. Rap, M. Gibfriedová 

Omluveni: J. Duffková           

 1. Starosta zahájil zasedání v 18.00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je  přítomno 10. Poté seznámil s navrženým programem, který byl  schválen.  Jako ověřovatelé zápisu byli určeni M. Gibfiedová a R. Gerberg.

 

        Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 3.  10.  2016 od 18.00 hodin

 

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění  usnesení
 3. Žádost o uvolnění pozastávek – Swietelsky
 4. Smlouva o realizaci stavby OF RA
 5. Žádost o byt Belicovi 
 6. Žádosti o finanční příspěvky a poděkování za příspěvky    
 7. Stavební záležitosti
 8. Různé, diskuse, závěr 

 

 1.  Ke zprávě kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ze dne 19. 9. 2016 nebyly připomínky.
 2. Na jednání se dostavil p. Reiner s nabídkou zhotovení leteckých snímků obcí. Po skončení jednání zastupitelé vyberou obrázky, které budou objednány.
 3. L. Kopeczinská požádala o možnost vybudování kanalizace pro plánovanou výstavbu rodinného domu a pro ostatní nemovitosti. Toto bylo již v minulosti projednáváno a OZ konstatovalo, že náklady by byly k počtu připojeným nemovitostem neúměrně vysoké. Možnost výstavby kanalizace bude projednána na zvláštním jednání po konzultaci se správcem kanalizace, to je Chvak Domažlice.
 4. Žádost firmy Swietelsky o uvolnění pozastávky ve výši 185 107,36 Kč ze stavby chodník při místní komunikaci Folmava a uvolnění pozastávky ve výši 155 108,54 Kč ze stavby TS zpevněné plochy v České Kubici.

Usnesení 196/2016: OZ souhlasí s uvolněním pozastávky ve výši 185 107,36 Kč a 155 107,36 Kč z provedených staveb firmě Swietelsky.

Hlasování: 9/0/1

 1.   OZ projednalo smlouvu o realizaci stavby a o budoucích podmínkách na pozemcích v k.ú. Horní Folmava č. 5/3 a  5/47 se společností EDP Komořany na realizaci rozšíření parkoviště pro Casino  OF RA.

Usnesení 197/2016: OZ souhlasí s podpisem smlouvy o právu k provedení stavby a smlouvy o realizaci stavby a o budoucích smlouvách s firmou EDP Komořany, týkající se pozemků č. 5/3 a 5/47 v k.ú. Horní Folmava.

Hlasování: 10/0/0 

 1.   Manželé Belicovi žádají o přidělení bytu na Folmavě. Budou zařazeni do sezamu žadatelů o byt.
 2.   Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků HC Domažlice a  Hynka a Patrika Hradeckých budou projednány hromadně na konci roku 2016. OZ vzalo na vědomí vyúčtování a poděkování za již poskytnuté příspěvky pro SDH Stanětice, Středisko výchovné péče Domažlice, SDH Pasečnice, TJ Dynamo Horšovský Týn a VOŠ a OA Domažlice. Žádost paní Kateřiny Krajňák o finanční příspěvek pro nemocného syna Filipa na zakoupení Bungee houpačky za 12 995,- byla schválena.

Usnesení 198/2016: OZ rozhodlo o poskytnutí příspěvku ve výši 12 995,- Kč pro Filipa Krajňáka na zakoupení zdravotní pomůcky.

Hlasování: 10/0/0 

 1.   Zastupitelé projednali žádost firmy T.G. a s. Plzeň  o souhlas s výstavbou splaškové a dešťové kanalizace do splaškového a dešťového kanalizačního řadu v komunikaci dle PD D.2.1 a tukové kanalizace a návrh smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích obce č. 386/2, 71/1, 589, 386/15,564/1,564/2 a 590, vše v k.ú. Horní Folmava.

Usnesení 198/2016: OZ souhlasí s podpisem smlouvy o právu provést stavbu s firmou T.G. a.s. Plzeň  souhlasí s výstavbou dešťové a splaškové kanalizace a lapolu.   

Hlasování: 10/0/0

Podnět Mgr. Petra Macáka v zastoupení manželů Krupičkových k nové zpracovávanému územnímu plánu obce, zpracování je již uzavřeno.

Woring Plzeň žádá o vyjádření o existenci sítí u mostu přes náhon Teplé Bystřice. V uvedeném území nemá obec žádné sítě, ani neplánuje investiční akce.  

OZ bere na vědomí:

Kolaudační souhlas s užíváním stavby stavební úpravy stávajícího objektu na bytový dům Dolní Folmava čp. 60.

Územní rozhodnutí o umístění mycího centra na poz. stp. 194, parc.č. 12/5 a 12/4 v kú. Horní Folmava pro Lendemain.

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby na vodovod a stoku splaškové kanalizace na poz. 1214/1,1214/35,1214/36,1214/37 v k.ú. Česká Kubice.

Oznámení společného jednání o návrhu změny ÚP Babylon.

Oznámení o zahájení stavebního řízení na Multifunkční objekt Horní Folmava pro Tien Tran.

Vyjádření firmy Chvak Domažlice k existenci sítí na parc. č. 392/17, 392/7,a 392/4 v k.ú. Horní Folmava.

Sdělení Státnímu pozemkovému úřadu k pozemkům v k.ú. Nový Spálenec a Starý Spálenec zpracuje starosta.

 1. Pozvánku starosty obce Ždánov V. Pfluga na poutní mši spojenou se svěcením zvonu bere OZ na vědomí.

Pan Baxa z KÚ PK poslal úpravy řádu veřejného pohřebiště, připomínky budou rozeslány všem zastupitelům. L. Gerbergová řád zpracuje, aby mohl být schválen.

Nabídka na doplněk systému Codexis bude rozeslána zastupitelům k posouzení.

Zdena Ferková, Starý Spálenec 5 žádá o povolení k pokácení stromů na pozemku u jejich nemovitosti. Starosta označí červenou barvou stromy k pokácení, pak bude Ferkovým zasláno povolení.

Starosta navrhl vyplacení odměny A. Rapové a Z. Královcové za  blahopřání seniorům jménem obce ve výši 1 000,- Kč. Poděkoval R. Gerbergovi za vypracování zprávy pro soud na opatrovance obce.

Dále starosta informoval o proběhlých výběrových řízeních na akce: oprava komunikace Folmava a vrty pro tepelné čerpadlo v čp. 60 v České Kubici.

Paní Randová poděkovala zastupitelům, kteří se zúčastnili oslav 130 výročí ZŠ. Starosta sdělil, že oslavy byly úspěšné díky ředitelce školy.

M. Gibfriedová požádala o snížení rychlosti na komunikaci kolem Altes Haus na Folmavě. Dále sdělila, že jsou zvažovány možnosti nové výstavby na Folmavě.

R. Gerberg sdělil, že by byla možnost odkoupení pozemků od p. Pejsara na Spálenci, a ty využít k výstavbě rodinných domů.

 

Zapsala: O. Navrátilová                                         ověřili: M. Gibfriedová, R. Gerberg

 

                                           Ing. Vladimír Koranda

                                                  Starosta obce