Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 30. 5. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 30. 5. 2016 od 18:00hod

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, M. Šindelář, Mgr. M. Randová – přítomna od bodu 9, J. Slavík, R. Gerberg, S. Pražák,

Omluveni: J. Duffková, V. Duffek, R. Strádal, S. Rap

 1. Starosta Ing. V. Koranda zahájil zasedání v 18:00hod a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, z celkového počtu 11 členného zastupitelstva je 6 členů přítomno, 4 zastupitelé jsou omluveni. Dále starosta seznámil přítomné zastupitele a hosty s navrženým programem, nikdo neměl připomínky k doplnění. Navržený program byl odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni R. Gerberg a M. Šindelář.

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 30. 5. 2016 od 18:00hod

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
 3. Povolení provozu letního tábora – Junák
 4. Žádost o finanční příspěvek
 5. Pasport komunikací – Autorizace dopravního inženýra – Geodata
 6. Odkup palivového dřeva – Pavel Duffek
 7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – Lesy ČR, Nguyen Thang, Obec Česká Kubice a Kohel – Folmava s.r.o., Nguyen Thang, Obec Česká Kubice
 8. Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka – European Data Project s.r.o.
 9. Oznámení, sdělení, různé
 10. Stavební záležitosti
 11. Diskuze, závěr

 

 1. OZ se seznámilo se zprávou kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 16. 5. 2016. Nikdo neměl připomínky k plnění usnesení ze dne 16. 5. 2016.
 2. OZ se seznámilo s žádostí o povolení provozu letního tábora ve dnech 2. – 23. 7. 2016 v k. ú. Dolní Folmava na stálém tábořišti v oblasti bývalé obci Bystřice.

Usnesení 109/2016: OZ souhlasí s povolení provozu letního tábora ve dnech 2. – 23. 7. 2016 v k. ú. Dolní Folmava na stálém tábořišti v oblasti bývalé obci Bystřice.

Hlasování: 6/0/0

 1. OZ se seznámilo s žádostí Domažlické nemocnice o finanční příspěvek na nákup zdravotní techniky. Žádost bude probrána na dalším zasedání obecního zastupitelstva.
 2. OZ se seznámilo s cenovou nabídkou od firmy Geodata na autorizaci pasportu dopravním inženýrem za cenu 3.267,- Kč včetně DPH.

Usnesení 110/2016: OZ souhlasí s cenovou nabídkou autorizaci pasportu dopravním inženýrem za cenu 3.267,- Kč včetně DPH.

Hlasování: 6/0/0

 1. OZ se seznámilo s žádostí p. Duffka ohledně odkupu 10 m3 palivového dřeva na Folmavě. Žádost bude zařazena do seznamu uchazečů o palivové dřevo. OZ vyzve správce obecního lesa p. Váchala o stanovení ceny a možnosti odkupu.
 2. OZ se seznámilo se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Lesy ČR („budoucí obtížený“), Nguyen Thang („budoucí oprávněný“) a Obcí Česká Kubice („vedlejší účastník“). Obtížený touto smlouvou zřizuje ve prospěch oprávněného ke služebním pozemkům parc. č. 375/2 v k. ú. Horní Folmava služebnost spočívající v právu: zřízení a provozování vodovodního řadu, údržby a oprav vodovodního řadu, volného přístupu na pozemky v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě. Dále se OZ seznámilo se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Kohel – Folmava s.r.o., („budoucí povinný), Nguyen Thang („budoucí oprávněný“) a Obcí Česká Kubice („vedlejší účastník“). Budoucí povinný je vlastníkem KN pozemkové parcely č. 373/1 KN, trvalý travní porost o výměře 0,1845 ha v k. ú. Horní Folmava.

Usnesení 111/2016: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Lesy ČR („budoucí obtížený“), Nguyen Thang („budoucí oprávněný“) a Obcí Česká Kubice („vedlejší účastník“).

Hlasování: 6/0/0

Usnesení 112/2016:OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Kohel – Folmava s.r.o., („budoucí povinný), Nguyen Thang („budoucí oprávněný“) a Obcí Česká Kubice („vedlejší účastník“).

Hlasování: 6/0/0

 1. OZ se seznámilo se smlouvou o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi Obcí Česká Kubice a firmou European Data Project s.r.o.  Jedná se o vybudování chodníku a vjezdu (komunikace) na parkoviště pro Casino of Ra. Smlouva bude rozeslána všem zastupitelům a probrána na dalším jednání zastupitelstva obce Česká Kubice.
 2. OZ bere na vědomí:
 • Poděkování od Českého svazu včelařů, Základní organizace Trhanov za poskytnutý finanční příspěvek, ze kterého pořídí ochranné prostředky.
 • Pozvánku na seminář k hospodaření s komunálními odpady v obcích, který se uskuteční ve středu 1. 6. 2016 od 9:00hod  v Kompostárně Domažlice.
 • OZ bere na vědomí žádost Petra Duffka o přidělení bytu v obci Folmava v čp. 60. Žádost bude zařazena do seznamu uchazečů o obecní byt.
 • OZ se seznámilo s cenovou nabídkou na položení travního koberce do parku v obci Česká Kubice za cenu 50.600,- Kč bez DPH.

Usnesení 113/2016: OZ souhlasí s cenovou nabídkou na položení travního koberce za cenu 50.600,- Kč.

Hlasování: 7/0/0

 • Vyúčtování finančního příspěvku od SDH Srby.
 • OZ bere na vědomí stížnost od p. Švajnera na vyřízení jeho žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně otázek k plánované výstavbě nového zázemí pro TJ Hraničář Česká Kubice.
 • Poděkování a vyúčtování finančního příspěvku od MŠ Mrákov.
 • Oznámí o zahájení řízení k povolení výjimky k vjezdu na území CHKO Česká Les – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.
 • Sdělení od Paradise Casino Admiral a.s., ohledně vývoje zákona o hazardních hrách.
 • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vyzývá Město Domažlice k provedení zásahu ke zlepšení stavu přírodního a krajinného prostředí za účelem zachování druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability.
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpadového hospodářství Lazce, IČ: 18232493 za rok 2015
 • Závěrečný účet za rok 2015 – DSO spolek pro odpadové hospodářství obcí Lazce.
 • Pozvánku na 52. shromáždění členských obcí Sdružení obcí pro odpadové hospodářství Lazce, které se bude konat 21. 6. 2016 ve 12:00hod v restauraci Praha na Železné.
 • Oz bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy ze dne 16. 5. 2000 z umístění zařízení na pozemku parc. č. 1386, parcely ZE.
 • OZ se seznámilo s informací od Svazku Domažlicko, ohledně poskytování finančního příspěvku Diecézní charitě Plzeň ve výši odvodu 20,- Kč/obyvatele.

Usnesení 114/2016: OZ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro Diecézní charitu Plzeň na konkrétně požadované věci.

Hlasování: 7/0/0

 • OZ bere na vědomí rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se žaloby manželů Krupičkových proti obci Česká Kubice. Rozhodnutí bude zasláno všem zastupitelům.
 • Pozvánka od firmy Rumpold, týkající se svozu separovaného odpadu (papír, sklo, plast), který se uskuteční dne 7. 6. 2016 od 13:00hod na MěÚ Staňkov.
 • Poděkování od ZŠ Horšovský Týn za poskytnutý finanční příspěvek na dovybavení dílen.
 • Poděkování a vyúčtování finančního příspěvku od Českého červeného kříže Domažlice.
 • Poděkování od Základní kynologické organizace Domažlice za poskytnutý finanční příspěvek.
 • Poděkování od TJ Dynamo Horšovský Týn za poskytnutý finančí příspěvek.
 • OZ se seznámilo se žalobou manželů Chromých z Babylonu proti obci Česká Kubice, ohledně zaplacení částky 389.690,- Kč za vybudování komunikace v obci Folmava.
 • Poděkování od Stodské nemocnice za poskytnutý finanční příspěvek.
 • OZ se seznámilo s žádostí pana M. Kupčíka ohledně proplacení kapely a zaplacení pronájmu pozemku na pouťovou zábavu, která se bude konat 18. 6. 2016 na pozemku pod restaurací Česká Kubice. Dále se OZ seznámilo s žádostí o zakoupení 3 ks zásobníku na papírové utěrky na WC a do kuchyně a vstupní rohožky do restaurace. Bude probráno na dalším zasedání po doložení cen.

Usnesení 115/2016: OZ souhlasí s proplacením kapely ½ REBEL ve výši 8.000,- Kč a pronájem pozemku ve výši 500,- Kč na konání pouťové zábavy.

                  Hlasování: 7/0/0

 • OZ bere na vědomí zprávu finančního výboru, která se konala dne 23. 5. 2016 v podatelně obecního úřadu.
 • OZ se seznámilo s nabídkou od p. Reina z Českých Budějovic ohledně leteckých map.

Usnesení 116/2016: OZ souhlasí s pořízením leteckých map obce Česká Kubice, Spálenec a Folmava. Cena jednoho snímku o velikosti 50 x 70cm včetně dřevěného rámu činní 3.239,- Kč bez DPH.

Hlasování: 7/0/0

 

 

 1. Stavební záležitosti:
 • Žádost p. Davida Sládečka ohledně přidělení části parcely 5/3 v k. ú. Horní Folmava z důvodu výstavby RD bude probrána na dalším zasedání.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – výzva k vyjádření k podanému odvolání pana Pavla Jungwirtha
 • MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí – Likvidace bolševníku v roce 2016
 • Pavel Tumurbat – zajištění pokácení dřevin na pozemku bývalé roty na Spálenečku, obec Česká Kubice vyzve majitele pozemku k pokácení. Na další jeho žádost o pokácení dvou uschlých stromů na pozemku, který sousedí s jeho pozemkem 107/6 v k. ú. Nový Spálenec mu bude sděleno, že to nejsou obecní pozemky a musí se obrátit na majitele pozemku, což jsou Lesy ČR. Na rekonstrukci příjezdové cesty mu bude sděleno telefonní číslo na pana starostu, aby probrali možnosti rekonstrukce.
 • OZ bere na vědomí ohlášení pana Perzla ohledně výměny střešní krytiny na čp. 16 v obci Česká Kubice.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – vydání společného souhlasu se stavbou rodinného domu paní Radce Čikové.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby – Obchodní centrum Folmava, dopravní a technická infrastruktura, žadatel Folmava Resort s.r.o.
 • OZ se seznámilo s fotodokumentací záboru studně na pozemku parc. č. 1130/1 v k. ú. Česká Kubice, kterou si i přes výzvu oplotil pan Hanus. Bude předáno obecní právničce k podání opětovné výzvy panu Hanusovi, aby oplocení studny odstranil.
 • MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí – rozhodnutí ve věci odvodu finančních prostředků za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu rodinného domu a zpevněných ploch v k. ú. Česká Kubice ve výši 1.997,- Kč.
 1. Diskuze, závěr:
 • M. Šindelář požádal o rozeslání sms ohledně odjezdu na zájezd Orlí hnízdo.
 • M. Gibfriedová žádá o umístění 2 ks stojanů na kola k dětskému hřišti na Folmavě, zajistí technické služby.
 • R. Gerberg zda by bylo možné zvážit výstavbu nových bytových jednotek z důvodu velkého zájmu o obecní byty. Starosta zjistí možnosti, kde by bylo vhodné nové bytové jednotky postavit.
 • Mgr. M. Randová se dotazovala, kdo schválil výstavbu chodníku v areálu ZŠ Česká Kubice a proč ji o tom nikdo neinformoval, bylo ji sděleno, že se to již dříve odsouhlasilo na zasedání obecního zastupitelstva. Dále, kdo bude odpovědný za uzavřený areál školy a školky, když nebude probíhat výuka, nájemníci dostanou klíče od vrátek a po dobu, kdy se nebude konat výuka, budou odpovědni za uzavření vrátek v areálu, bude s nimi sepsán dokument. Dále si připraví rozpočet na akci 130. výročí založení školy.
 • Ing. Jiří Vogeltanz se dotazoval, proč současné zázemí pro TJ Hraničář Česká Kubice nemá číslo popisné ani evidenční. Dále upozornil na chybu v zápisu ze dne 16. 5. 2016 kde chybí, v jakém k. ú. se prodej parcely na výstavbu RD týká. Bude opraven zápis. Na zasedání ze dne 2. 5. 2016 bylo sděleno, že u nově plánované výstavby nového zázemí pro TJ Hraničář bude 24 parkovacích míst a při schůzi 8. 4. 2016 bylo pouze 20 míst, starosta informoval, že bude 24 parkovacích míst.

 

Další OZ se bude konat 13. 6. 2016 od 18:00hod

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                                                     Ověřili: R. Gerberg, M. Šindelář

 

 

                                                           Ing. Vladimír Koranda

                                                                    Starosta obce