Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 31. 10. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 31. 10. 2016 od 18.00

 

Přítomni: ing. V. Koranda, V. Duffek, S. Pražák,  R. Gerberg,  M. Šindelář, Mgr. M. Randová, R. Strádal, J. Slavík,  M. Gibfriedová 

Omluveni: J. Duffková, S. Rap           

 1. Starosta zahájil zasedání v 18.00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je  přítomno 9. Poté seznámil s navrženým programem, který odsouhlasili všichni zastupitelé. Jako ověřovatelé byli určeni M. Gibfriedová a R. Gerberg.

 

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 31. 10.  2016 od 18.00 hodin

 

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění  usnesení
 3. Účetní závěrka MŠ a ZŠ Česká Kubice
 4. Smlouva o dílo „ Oprava MK u potoka Teplá Bystřice Folmava“ 
 5. Žádosti o povolení ke kácení stromů ing. Herbrik, JUDr. Mrázek     
 6. Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků
 7. Stavební záležitosti
 8. Různé, diskuse, závěr 
 1. Ke zprávě kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání konaného dne 17. 10. 2016 nebyly připomínky.
 2. OZ se seznámilo s účetní uzávěrkou MŠ a ZŠ Česká Kubice k datu 30. 9. 2016 a vzalo ji na vědomí bez připomínek.
 3. Zastupitelé souhlasí s předloženou smlouvou o dílo na stavbu „ Oprava místních komunikací u potoka Teplá Bystřice“ s firmou Henstav s.r.o. a s jejím podpisem.

Usnesení 215/2016: OZ souhlasí s podpisem smlouvy „ Oprava místních komunikací" u potoka Teplá Bystřice v k.ú. Horní Folmava.

Hlasování: 9/0/0

 1. Žádost JUDr. M. Mrázka o vydání povolení ke kácení dřevin na pozemcích p.č.st.88,89 a 90, vše v k.ú. Horní Folmava v souvislosti s plánovanou stavbu „ Obchodní centrum Folmava“. Zastupitelé se seznámili se situací a souhlasí s vydáním povolení.

Usnesení 216/2016 : OZ souhlasí s vydáním povolení ke kácení dřevin na pozemku p.č.st 88, 89 a 90 v k.ú. Horní Folmava, bude zajištěna náhradní výsadba.

Hlasování: 9/0/0

Ing. Pavel Herbrik žádá o povolení k poražení 2 kusů Picea Omorica na jeho pozemku vzhledem k usychání stromů.

Usnesení 217/2016: OZ souhlasí s vydáním povolení k pokácení 2 stromů u čp. 8 majitele Ing. Pavla Herbrika.

Hlasování: 9/0/0

 1.  J. Baarová  žádá o financování zájezdu pro občany „ Vánoční Norimberk“dne 3. 12. 2016, a možnost uskutečnění  zájezdu  na lední revue „ Máša a medvěd“ dne 17.12.2016.

Usnesení 218/2016: OZ rozhodlo o zaplacení dopravy na zájezd do Norimberku dne 3. 12. 2016 v plné výši a zaplacení dopravy na lední revue „ Máša a medvěd“ dne 17. 12. 2016. Dospělí zaplatí cca ½ vstupného, to je 350,- Kč, děti vstupné neplatí.

Hlasování: 9/0/0

Petra Janoušková žádá o finanční příspěvek na akci Mikuláš v kočáře v Domažlicích. Příspěvek nebude poskytnut.

SDH Spálenec žádá o příspěvek na Hallovenský lampionový průvod. OZ souhlasí s poskytnutím 8000,- Kč.

Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků Donor z.s. Praha, TJ Sokol Postřekov, K. Berouškové, Postřekov, Klubu Pavučinka Domažlice, Lyžařského klubu Tatran Chodov, TJ Sokola Mrákov, spolku Život v pohybu, spolku ŠK Chodov, MŠ Tlumačov, spolku Tak pojď s náma, obce Ždánov budou projednány hromadně před koncem roku. OZ bere na vědomí poděkování za již poskytnuté finanční příspěvky od MŠ Tlumačov, TJ Sokol Pec, Klubu Pavučinka, Dance Group Domažlice, SDH Mrákov, SDH Nová Ves.

Usnesení 219/2016: SDH Spálenec bude poskytnut finanční příspěvek ve výši 8000,- Kč, příspěvek na akci v Domažlicích „ Mikuláš v kočáře“ nebude poskytnut.

Hlasování:9/0/0

 1. Jindřich Baar žádá o povolení vjezdu přes obecní pozemek č. 1086/7 v k.ú. Česká Kubice na pozemek č. 154 v jeho vlastnictví z důvodu plánované stavby parkovacího stání.

Usnesení 220/2016: obec vydá souhlas J. Baarovi k vjezdu přes obecní pozemek č. 1086/7 v k.ú. Česká Kubice

Hlasování:9/0/0

OZ bere na vědomí:

 • Rozhodnutí KÚ PK o zrušení rozhodnutí MěÚ Domažlice č.j. MeDo-48631/2015-Sz a o novém projednání
 • Rozhodnutí – změna stavby před dokončením pro Thang Nguyen na obchodní centrum, na terénní úpravy na poz. 179/3,177/1 v k.ú. Horní Folmava a stavební povolení na přeložku vodovodu Horní Folmava
 • Oznámení o zahájení stavebního řízení pro Tien Tran na Multifunkční objekt Horní Folmava na poz. č. 10/1,10/38 v k.ú. Horní Folmava
 • Rozhodnutí o umístění stavby pro T.G. Plzeň na přístavbu restarace na poz. 71/1, 386/2 v k.ú. Horní Folmava
 • Územní rozhodnutí o umístění stavby vodovod a stoka splaškové kanalizace na poz. č. 1214/1, 1214/35, 1214/37 v k.ú. Česká Kubice pro obec Česká Kubice
 • Janu Lichtnegerovi na nabídku odkoupení pozemku540/5 v k.ú. Folmava bude zaslána odpověď, že obec nemá zájem o odkoupení
 • Vyjádření pro UZSV k pozemku č. 539 v k.ú. Starý Spálenec bude zasláno
 • Ing. Vladimírovi Mazancovi se obec Česká Kubice zaváže k poskytnutí přístupu a vjezdu na jeho pozemek 1118/1 v k.ú. Česká Kubice

Usnesení 221/2016: obec Česká Kubice se zavazuje k umožnění přístupu Ing. Vladimírovi Mazancovi na jeho pozemek č. 1118/1 v k.ú. Česká Kubice

Hlasování:9/0/0

 1.  Usnesení 222/2016: zastupitelstvo obce Česká Kubice revokuje – ruší bod č. 11 z usnesení č. 9/2016 ze dne 4.5.2016 o schválení “ Řád veřejného pohřebiště a vzor smlouvy o nájmu hrobového místa“. OZ ruší „Řád veřejného pohřebiště“ z l. listopadu 1999.

OZ schvaluje „ Řád veřejného pohřebiště obce Česká Kubice“ s nabytím účinnosti dnem vydání souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona.

Hlasování:9/0/0

OZ se seznámilo s informací o  návrhu finančního příspěvku na autobusovou dopravu.

Zastupitelstvo se zabývalo stížnostmi na nájemníka v čp. 60 pana Kopřivu, chov zvířectva v jeho bytě a nepořádek. V případě trvání tohoto stavu bude podána výpověď z bytu.

OZ bere na vědomí sdělení MV – HZS ČR o konzultacích k dotacím pro obce.

Se zprávou z  kontroly, kterou dne 24. 10. 2016  provedl finanční výbor se zastupitelé seznámili.

Usnesení soudu o opatrovanci obce Š.Ferkovi a nařízené soudní jednání OZ bere na vědomí.

OZ se seznámilo s celkovou cenou za parkové úpravy před obchodem a parčíku ve výši 164.564,- Kč.

Zastupitelé projednali a schválili podání objednávky firmě Koncedo na zpracování dokumentů pro dotaci z programu OPŽP na vybavení k zajištění nakládání s odpady. Zpracování žádosti je v ceně 30 000,- Kč bez DPH.

Usnesení 223/2016: OZ souhlasí se zpracování žádosti z programu OPŽP firmou Koncedo za cenu 30 000,- Kč bez DPH.

Hlasování:9/0/0

Nepovolená skládka u Českého lesa na pozemku č. 359/15 bude řešena s majitelem pozemku.

OZ se seznámilo s novým řešením provozu posilovny ve sportovní hale.

Návrhy fy. Enerfin na řešení teplé vody a sporáků v čp. 60 v České Kubici

byly projednány a bylo rozhodnuto, že budou nainstalovány elektrické bojlery a sporáky.

M. Šindelář zjistí možnosti prořezání stromů v obcích.

Adventy budou v obcích probíhat následovně: 1. advent – Česká Kubice, 2, advent – Spálenec, 3. advent – volno, 4. advent – kostel na Folmavě.

Další zastupitelstvo se bude konat 14.11.2016.

 

 

 

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                                          ověřili: M. Gibfriedová, R. Gerberg

 

 

                                                  Ing. Vladimír Koranda

                                                          Starosta obce