Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 4. 4. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 4. 4. 2016 od 18.00

 

Přítomni: ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, V. Duffek, S. Pražák, Mgr. J. Slavík, R. Strádal, R. Gerberg, M. Šindelář, J. Dufková,

Omluveni: Mgr. M. Randová, S. Rap

 

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 4. 4.  2016 od 18.00 hodin

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o kontrole přijatých usnesení
 3. Parcely u RD Folmava – rozdělení a stanovení ceny 
 4. Žádost o pozemek 
 5. Žádost o byt
 6. Žádosti o finanční příspěvky
 7. Stavební záležitosti
 8. Různé
 9. Diskuse, závěr

 

 1. Starosta zahájil jednání v 18.00 hodin a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné, z celkového počtu 11 je přítomno 9 zastupitelů. Jako ověřovatelé byli určeni M. Šindelář a S. Pražák. S navrženým programem souhlasí všichni přítomní. Ke zprávě kontrolního výboru o plnění přijatých usnesení ze dne 21.3.2016 nejsou žádné připomínky.
 2. OZ rozhodlo, že zbývající část pozemku č. 5/3 v k.ú. Horní Folmava bude rozdělena na 2 parcely.

      Usnesení 71/2016:  zbývající část pozemku č. 5/3 v k.ú. Horní Folmava bude rozdělena na 2 parcely.

Hlasování: 9/0/0

 1. Manželům Bezděkovým, kteří žádají o přidělení stavebního pozemku bude  nabídnut pozemek.
 2. Žádost Kateřiny Záhoříkové o přidělení bytu v obci Folmava, bude zařazena do seznamu žadatelů o byt.
 3. Žádosti o finanční příspěvky SDH Pasečnice, Klubu českých turistů, fotbalového odlílu Týnce nad Labem, TJ Dynama Horšovský Týn, Diecézní charity domov pro matky v tísni Domažlice, Domažlické nemocnice, rodičů Michaela Knoppa a SK Ironbulls Domažlice budou projednány v dubnu 2016.

OZ rohodlo o pokytnutí příspěvku na mechanický vozík pro Elišku Tauberovou ze Ždánova ve výši 21.533,- Kč.

Usnesení 72/2016: obec  poskytne finanční příspěvek ve výši 21.533,- Kč Elišce Tauberové na invalidní vozík

Hlasování: 9/0/0  

 1. Společnost Europia Plzeň žádá o povolení průjezdu stavebních strojů přes obec Folmava z důvodu provádění LC Folmava – Bystřice – oprava lesní cesty, OZ nesouhlasí s průjezdem. Je zde možnost průjezdu po lesních komunikacích.

Usnesení 73/2016: obec nesouhlasí s průjezdem stavebních strojů Fy. Europia přes komunikace na Folmavě

Hlasování: 9/0/0

Žádost R. Čikové o povolení ke kácení stromu na pozemku č. 145/2 v k.ú. Starý Spálenec.

Usnesení 74/2016: OZ nevydá souhlas s kácením stromu na pozemku č. 145/2 v k.ú. Starý Spálenec, doporučuje žádost podat na MěÚ Domažlice, odbor ŽP

Hlasování: 9/0/0

OZ projednalo bezúplatný převod pozemku č. 220/3 o celkové výměře 2251 m2 v k.ú. Starý Spálenec ( silnice II/190) pro SÚS PK.

Usnesení 75/2016: OZ souhlasí s bezúplatným převodem pozemku č. 220/3 o výměře 2251 m2 v k.ú. Starý Spálenec pro SÚS PK.

Hlasování: 9/0/0

Ivana Kosová žádá o pokácení stromů u její nemovitosti čp. 18 v České Kubici z důvodu ohrožení nemovitosti a osob.

Usnesení 76/2016: OZ vydá souhlasné rozhodnutí ke kácení stromů u nemovitosti čp. 18 v České Kubici

Hlasování: 9/0/0

Oznámení Ogy Böhmové o provedení oplocení pozemku u domu čp. 18 na Dolní Folmavě bere OZ na vědomí.

T. Procházka žádá o zřízení odvodňovacího opatření od objektu Krásnohorská k nemovitosti čp. 103 v České Kubici. Možnost odvodnění zajistí starosta a p. Pražák, bude provedeno na náklady obce.

Usnesení 77/2016: obec provede opatření k zamezení zatékání vody k nemovitosti čp. 103 v České Kubici

Hlasování: 9/0/0

OZ projednalo rozparcelování pozemků na Koptovně.

Usnesení 78/2016: 2 parcely ve spodní části pozemku Na Koptovně budou využity na parkovací místa a zeleň

Hlasování: 9/0/0

Návrh vybudování autobusového zálivu na Folmavě při silnici III/0268 s cenou cca 343.000,- Kč byl projednán

Usnesení 79/2016: OZ souhlasí s vybudováním autobusového zálivu na Folmavě při silnici III/0268 za cenu 343.000,- Kč

Hlasování: 9/0/0

7.   OZ bere na vědomí:

 • vyjádření fy. Chvak k PD na RD s tetovacím studiem na pozemku č. 5/106 v k.ú. Horní Folmava investora Ho Nam Trung
 • oznámení o projednávání zprávy o uplatňování územního plánu Babylon
 • územní souhlas na rozšíření prodejny a přístavbu skladu na poz. č. 10/55 a 10/70 v k.ú. Horní Folmava investora Van Hung Pham
 • oznámení o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami pro M. Poprocku a K. Perzla
 • stavební povolení na zázemí sezónní turistiky na Malinové hoře pro Město Domažlice
 1. OZ se seznámilo se zprávou o přezkoumání hospodaření obec za rok 2015.

Na základě nabídky KT plus OZ rozhodlo o zakoupení počítačové sestavy do knihovny za cenu 14.474,- Kč vč. DPH.

Usnesení 80/2016: OZ rozhodlo o zakoupení počítačové sestavy do knihovny za cenu 14.474,- Kč

Hlasování: 9/0/0

OZ bere na vědomí sdělení KÚ PK o vypořádání dotace na víkendové spoje linky 103020. 

Starosta informoval o ukončení pracovního poměru 1 pracovníka technických služeb.

 1. Paní Dufková seznámila OZ s výsledkem jednání s p. Kunešem na revitalizaci parčíku nad ZŠ v České Kubici. Zároveň bylo navrženo upravit prostranství před restaurací a obchodem v České Kubici.

      M. Šindelář upozorní České dráhy na nutnost zabezpečit prostor po vykácených stromech u svahu u tratě. 

     Dále p. Šindelář sdělil, že 23. 4. 2016 proběhne v obci hasičská soutěž, při které bude využito parkoviště u ZŠ a MŠ a  cesta do potok. Zázemí ve sportovní hale na převlékání závodníků si domluví s J. Kalným.

     V. Dufek upozornil na poškozený povrch dětského hřiště na Folmavě, bude reklamováno. Pan Kuneš bude požádán o údržbu sportovní hasičské dráhy na Folmavě.

     M. Gibfriedová informovala o plísni v bytě N. Maršalové, jiný volný byt není k dispozici, doporučuje se více topit a častěji intenzivně větrat.

     M. Gibfriedová zajistí dopravní značení u parkoviště u Luna Baru na Folmavě ke zvýšení bezpečnosti.

     Firma CHVAK bude upozorněna na nutnost zamykat závoru na vjezdu k ČOV Folmava.

 

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                              ověřili: M. Šindelář, S. Pražák

 

 

 

 

                                                Ing. Vladimír Koranda

                                                     Starosta obce