Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 5. 9. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 5. 9. 2016 od 18.00

 

Přítomni: ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, V. Duffek, S. Pražák,  J. Duffková, R. Gerberg,  M. Šindelář, Mgr. M. Randová, R. Strádal 

Omluveni: S. Rap, J. Slavík            

 1. Starosta zahájil zasedání v 18.00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je  přítomno 9. Poté seznámil s navrženým programem, který byl  schválen.  Jako ověřovatelé zápisu byli určeni Mgr. Randová a S. Pražák

 

        Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 5.  9.  2016 od 18.00 hodin

 

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění  usnesení
 3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Lesy ČR a Nguyen Thang na akci „ Horní Folmava – přeložka vodovodu“
 4. Smlouva o právu k provedení stavby mezi Obcí Česká Kubice a firmou EDP
 5. Nabídka pozemků  v k.ú. Horní Folmava k odkoupení 
 6. Žádost o finanční příspěvek     
 7. Stavební záležitosti
 8. Různé, diskuse, závěr 

 

 1. Ke zprávě kontrolního výboru o kontrole usnesení ze dne 8. srpna 2016 nebyly připomínky.
 2. OZ projednalo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Lesy ČR a p. Nguyen Thang, kde je obec jako vedlejší účastník, týkající se pozemku 375/2 v k.ú. Horní Folmava na  zřízení a provozování  vodovodního řadu.

            Usnesení 183/2016: OZ souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku č. 375/2 v k.ú. Horní Folmava.

            Hlasování: 9/0/0

 1. Smlouva o právu k provedení stavby mezi obcí Česká Kubice a EDP Komořany na pozemcích 5/3 a 5/74 v k.ú. Horní Folmava bude rozeslána zastupitelům a projednána na dalším OZ.
 2. Ing. Jan Lichtneger nabízí obci k odkoupení pozemek č. 540/5 v k.ú. Horní Folmava.

            Usnesení 184/2016: OZ souhlasí se zahájením jednání s J. Lichtnegerem k odkoupení pozemku č. 540/5 v k.ú. Horní Folmava do vlastnictví obce.

            Hlasování: 9/0/0

 1. TJ Baník Kamenný Újezd žádá o finanční dotaci, bude projednáno hromadně na konci roku.
 2. Ing. J. Cikán žádá vyjádření k výstavbě RD na parc. č. 469/7 v k.ú. Horní Folmava a připojení na vodovod a kanalizaci.

            Usnesení 185/2016: OZ souhlasí s výstavbou RD na pozemku č. 469/7 v k.ú. Horní Folmava a s připojením na vodovod a kanalizaci obce

            Hlasování: 9/0/0

 

OZ bere na vědomí:

Rozhodnutí – vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami a povolení stavby „ Horní Folmava – výstavba MVN a revitalizace toku Teplá Bystřice „pro obec Českou Kubici.

Sdělení o nabytí právní moci stavebního povolení na novostavbu RD S. Seela.

Stavební povolení na přístavbu kosmetického salonu na poz. stp. 136 a parc. č. 5/2 v k.ú. Horní Folmava pro Ing. Hong Nga Nguyenovou.

Vydaný společný souhlas na novostavbu RD na poz. č. 64/6 v k.ú. Dolní Folmava pro Bc. Danu Přibkovou a MUDr. F. Zahálku.

Územní souhlas pro Folmava Resort na výstavbvu přípojky VN do nové VTS v k.ú. Horní Folmava.

Sdělení D projektu Plzeň  k okružní křižovatce Horní Folmava.

Rozhodnutí MěÚ Domažlice, odboru dopravy o povolení úplné uzavírky provozu na silnici II. třídy 190 v k.ú. Česká Kubice z důvodu provádění opravy povrchu mostu a instalace odvodňovacího žlabu.

 1. Zastupitelé se seznámili s nově vypracovaným znaleckým posudkem ing. Kopáčka na stanovení ceny vozidla Mercedes Benz pro přepravu odpadu, který bude použit při prodeji vozidla.

Tomáš Matějka a Marcela Stanglová, kteří žádají o přidělení bytu budou zařazeni do seznamu žadetelů o byt.

OZ vzalo na vědomí jmenování obce Česká Kubice opatrovníkem Marcely Ferkové.

Registraci u MMR na akci oprava komunikace na Folmavě OZ vzalo na vědomí.

Odkaz na výklad k novému zákonu o hazardních hrách bude zaslán zastupitelům.

Aktualizaci plánu financování vodovodu a kanalizace v obcích OZ projednalo.

Usnesení 186/2016: OZ rozhodlo o aktualizaci plánu financování vodovodu a kanalizace.

Hlasování: 9/0/0

Finanční kompenzace za předložené autobusové jízdenky paní Markové bude vyplacena.

Omezení nočního hluku v bytu nad restaurací lze omezit pouze upozorněním provozovatele restaurace.

M. Šindelář upozornil na nebezpečný výjezd z komunikace v České Kubici pod Casinem na hlavní silnici, zda je možné vyřešit.

Návrh kupní smlouvy pro p. Sládečka na pozemek na Folmavě bude vypracován.

Na R. Strádala se obracejí občané s dotazy k dopravě občanů Spálence během plánované uzavírky komunikace. Dopravu řeší KÚ PK odbor dopravy a provozovatel autobusové dopravy.

Paní Gibfriedová žádá o opravu a osazení dopravních značek na Folmavě, to zajistí technické služby obce. Dále informovala, že do konce týdne bude hotová rekonstrukce v čp. 60 na Folmavě.

Mgr. Randová zjistila možnosti na výrobu informačních cedulí k autobusovým zastávkám.

J. Baumann sdělil, že vytýčení pozemků nad p. Seelem je v pořádku, požádal o změnu v užívání části pozemku na cestu.

OZ projednalo žádost TJ Hraničář Česká Kubice o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 120.000,- Kč.

Usnesení 187/2016: obec poskytne finanční příspěvek TJ Hraničář Česká Kubice 120.000,- Kč.

Hlasování: 9/0/0

 

Další OZ se bude konat 19. 9. 2016

 

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                                            ověřili: Mgr. Randová, S. Pražák

 

                                                        Ing. Vladimír Koranda

                                                                Starosta obce