Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 7. 3. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 7. 3. 2016 od 18.00

 

Přítomni: M. Gibfriedová, V. Duffek, S. Pražák, Mgr. M. Randová, J. Slavík, R. Strádal, R. Gerberg

Omluveni: ing. V. Koranda, M. Šindelář, J. Duffková,  S. Rap 

 1. Místostarostka zahájila zasedání v 18.00 hodin, konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je 7 přítomno. Poté seznámila s navrženým programem, nikdo k němu neměl připomínky, ani nežádal jeho doplnění. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni R. Gerberg a V. Duffek

 

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 7. 3.  2016 od 18.00 hodin

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o kontrole přijatých usnesení
 3. p. Milan Kupčík, zájemce o provozování restaurace 
 4. Žádost o stanovisko k PD pro vydání územního souhlasu na akci „ Obchodní centrum Folmava“
 5. SÚSPK – žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Starý Spálenec
 6. Smlouva o dílo na technický dozor na provozní budovu technických služeb s K. Abrhámem
 7. ČEZ distribuce – Smlouva o umístění zařízení
 8. Oznámení o odstranění náletových dřevin
 9. Výplata transferu vodného za rok 2015
 10. Zázemí fotbalového hřiště – náhled
 11. Žádosti o finanční příspěvky
 12. Stavební záležitosti
 13. Různé, diskuse, závěr

 

 1. Zprávu kontrolního výboru o plnění přijatých usnesení ze dne 15. 2. 2016 bere OZ na vědomí bez připomínek.
 2. Pan Kupčík seznámil přítomné s plány na provoz restaurace, se kterými OZ souhlasí. Poté si šel restauraci prohlédnout.
 3. Stanovisko k PD pro vydání územního souhlasu na akci „ Obchodní centrum Folmava“ investora Folmava Resort bude vydáno na dalším OZ.
 4. Žádost SÚSPK o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Starý Spálenec p.č. 220/3 o výměře 2251 m2 – obec požádá o možnou směnu za cestu na Folmavě. Toto vyřídí M. Gibfriedová a J. Slavík.

Usnesení 51/2016: M. Gibfriedová a J. Slavík zjistí možnost výměny pozemku č. 220/3 o výměře 2251 m2 v k.ú.Starý Spálenec za pozemek ( komunikaci)  na  Folmavě

Hlasování: 7/0/0

 1. Smlouva na technický dozor na stavbu technických služeb již byla odsouhlasena.
 2. Se žádostí ČEZ Distribuce o podpis smlouvy o umístění dvou bezpečnostních kamer  na pozemku v k.ú. Horní Folmava OZ souhlasí.

Usnesení 52/2016: OZ souhlasí s podpisem smlouvy s ČEZ Distribuce na umístění 2 bezpečnostních kamer na opěrném bodě ČEZ v k.ú. Horní Folmava.

Hlasování: 7/0/0

 1. OZ bere na vědomí oznámení Farmy Plassendorf a Sdružení na záchranu biosystému Český les o kácení a odstranění náletových dřevin v průběhu měsíce března.
 2. OZ rozhodlo o vyplácení transferu vodného za rok 2015trvale přihlášeným majitelům nemovitostí dle podmínek stanovených usnesením OZ číslo 21/2012 ve výši 10,- Kč za 1m3 vody na základě údajů poskytnutých firmou CHVAK Domažlice. Vyplácení proběhne od 14. 3. 2016 do 31. 5. 2016.

      Usnesení 53/2016: transfer vodného ve výši 10,- Kč za 1m3 vody za rok 2015 dle podmínek stanovených  usnesením OZ č. 21/2012 bude vyplácen od 14. 3. -31.5. 2016

      Hlasování: 6/0/1

 1. Přítomní se seznámili se studií Zázemí fotbalového hřiště se kterou nesouhlasí, po diskusi bylo rozhodnuto, že v pátek 8. 4. 2016 bude od 18.00 hodin svolána veřejná schůze v restauraci k projednání záměru.
 2. Žádosti o finanční příspěvky Chovatelů Postřekov, Sportovního klubu Jiskra Domažlice, oddíl florbalu, SDH Mrákov, Tachovského ornitologického klubu, Dance Group Domažlice budou projednány v dubnu 2016. OZ rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč oddílu mládeže HC Domažlice na turnaj dorostenců 2.4.2016.

     Usnesení 54/2016: oddílu mládeže HC Domažlice bude poskytnut finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč.

     Hlasování: 6/0/1

 1. Na základě žádosti SÚS Domažlice OZ souhlasí s krátkodobou uzavírkou na silnici č. II/190 z důvodu opravy propustku. Oprava bude provedena v sobotu, autobusová doprava nebude omezena, termín bude oznámen s dostatečným předstihem.

      Usnesení 55/2016: OZ souhlasí s krátkodobou uzavírkou silnice II/190 z důvodu opravy

      Hlasování: 6/0/1

 1. OZ souhlasí se stavbou Multifunkčního objektu Horní Folmava parc. č. 10/1 a 10/38 investora Tran Tien.

      Usnesení 56/2016: OZ souhlasí se stavbou Multifunkčního objektu Horní Folmava na parc. č. 10/1 a 10/38.

      Hlasování: 6/0/1

      OZ nemá připomínky na vybudování plechové garáže na pozemku č. 560 Pavla Dufka.

      Sdělení MěÚ Domažlice o zastavení řízení o odstranění stavby na parc. 10/1 a 10/38 v k.ú. Horní Folmava  bere OZ na vědomí.

      Stavební povolení fy. Robin Oil na myčku sobních a dodávkových automobilů na parc. č. 375/8 a 375/9 v k.ú. Horní Folmava bere OZ na vědomí.

      OZ vzalo na vědomí kolaudační souhlas s užíváním stavby Česká Kubice, pěší bezbariérové trasy při III/190 a III/1901 v k.ú. Česká Kubice.

      OZ se seznámilo s nabídkovým rozpočtem na opravu bytu v čp. 41 na Spálenci za cenu 277 869,- Kč a opravu elektroinstalace za cenu 39980,- Kč a s návrhem vytvořit z bývalé zasedací místnosti v čp. 41 malý byt.

      Usnesení 57/2016: byt v čp. 41 na Spálenci bude opraven za cenu 277 869,- Kč, bude provedena nová elektroinstalace za cenu 39980,- Kč a ze zasedací místnosti bude vybudován malý byt.

      Hlasování: 6/0/1

      Nabídková cena na zhotovení kolny u čp. 37 na Folmavě Truhlářství Gibfried 35950,- Kč a  cena za zhotovení dvojité kolny 49520,- Kč u čp. 15 v České Kubici.

      Usnesení 58/2016: OZ rozhodlo o zhotovení kolny u čp. 37 na Folmavě za cenu 35950,- Kč  bez DPH  a dvojité kolny u čp. 15 v České Kubici za cenu 49520- Kč bez DPH.

      Hlasování: 6/0/1

      OZ nemá námitky k pokácení 5 ks jasanu na parc. č. 94/18 u domu čp. 60 v k.ú. Horní Folmava Tomáše Kohela.

   Žádost firmy CHVAK Domažlice o spolupráci na vytváření plánu Fondu obnovy vodohospodářského zařízení – stanovisko vypracuje M. Gibfriedová s J. Slavíkem.

   OZ se seznámilo d nabídkou dotačního programu Podpora projektů a činností – ochrana přírody a krajiny 2016.

   Žádost p. Nguyen Minh Tuan o možnost odkoupení nebo pronajmutí nového RD na Folmavě, paní Gibfriedová zajistí zveřejnění  záměru v Domažlickém deníku.

   OZ bere na vědomí rozbor obecně závazné vyhlášky č. 5/2012 z MV, který konstatuje, že vyhláška není v rozporu s platnými zákony.  

   OZ stanovilo podmínky k pořádání zájezdů na kulturní a jiných akcí: zájezdy jsou pořádány pro místní občany, v případě že nebude dost zájemců z místních se mohou přihlásit i cizí, ale budou hradit plnou cenu vstupného. 

   Informace o zájezdu na Orlí hnízdo bude zaslánna všem občanům obce.

   Usnesení 59/2016: podmínky k pořádání zájezdů na kulturní a jiných akcí: zájezdy jsou pořádány pro místní občany, v případě že nebude dost zájemců z místních se mohou přihlásit i cizí, ale budou hradit plnou cenu vstupného.

   Hlasování: 7/0/0

   Paní Hlaváčková poděkovala za organizaci cvičení s dětmi, kterého se zúčastňují i hendikepované  děti a požádala o zveřejnění akce na Spálenci dne 19.3. 2016 kde bude malování  kraslic a velikonočních ozdob.

 

Zapsala: O. Navrátilová                                                     ověřili: R. Gerberg a V. Duffek

 

 

                                                     M. Gibfriedová

                                                   Místostarosta obce