Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 8. 2. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 8. 2. 2016 od 18.00 hodin na Spálenci

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, M. Šindelář, V. Duffek, S. Pražák, Mgr. M. Randová, J. Slavík, R. Strádal, R. Gerberg, J. Dufková, S. Rap

 

 1. Starosta zahájil zasedání v 18.00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je 11 přítomno. Poté seznámil s navrženým programem, nikdo k němu neměl připomínky, ani nežádal jeho doplnění. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni M. Šindelář a R. Gerberg.

 

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 8. 2.  2016 od 18.00 hodin na Spálenci v bývalé MŠ

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o kontrole přijatých usnesení
 3. Informace o plánovaných investicích 
 4. Smlouva s KÚ PK na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2016 za 53.460,- Kč
 5. Jmenování komise pro hodnocení nabídek „ Chodník při místní komunikaci Folmava“
 6. Rozhodnutí výběrové komise na „ Vůz na svoz komunálního odpadu s lineárním stlačováním“
 7. Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků
 8. Stavební záležitosti
 9. Různé
 10. Diskuse, závěr

 

 1. Zprávu kontrolního výboru o plnění přijatých usnesení ze dne 25. 1. 2016 bere OZ na vědomí bez připomínek
 2. Starosta seznámil přítomné s rozpočtem na rok 2016 a s plánovanými investicemi. Na dotaz p. Kohela odpověděl, že oprava komunikací na Folmavě je plánována. Dále na dotaz občanů sdělil, že oprava plotu u čp. 41 na Spálenci bude provedena.
 3. Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti byla projednána.   

Usnesení 25/2016: OZ souhlasí s podpisem smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace ve výši 53.460,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti.

      Hlasování: 11/0/0

 1. Starosta jmenuje členy komise pro hodnocení nabídek na akci“ Chodník při místní komunikaci v obci Folmava“, která bude jednat dne 11.2.2016 v 17.00 hodin M. Gibfriedovou, R. Strádala a S. Rapa, náhradník Mgr. M. Randová. 

      Usnesení 26/2016: OZ souhlasí se jmenováním členů hodnotící komise

      Hlasování: 11/0/0

 1. Zastupitelstvo bere na vědomí rozhodnutí výběrové komise na výběr firmy Zoeller Systems s.r.o. na dodávku vozu na svoz odpadu.

7.   Na základě žádosti pořadatelů dětského maškarního karnevalu, který se bude konat 20. 2. 2016 OZ rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5000,- Kč.

      Usnesení 27/2016: Obec poskytne finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč na dětský maškarní karneval v České Kubici.

      Hlasování: 11/0/0

     Žádosti Obce Pařezov, HC Lions Kdyně, OS Babylon, SDH Pec pod Čechovem, ZŠ a MŠ Milavče a domova Lebeda Trhanov budou projednány v dubnu 2016.

 1. Stavební – žádost T. Kohela o změnu územního plánu bude zahrnuta do zpracování plánu.

         Projektová dokumentace na výstavbu RD Radky Čikové na pozemku č. 145/2 v k. ú. Starý Spálenec.

      Usnesení 28/2016: OZ souhlasí s výstavbou RD na poz. č. 145/2 v k. ú. Starý Spálenec

      Hlasování: 11/0/0

      K územnímu souhlasu na zemní přípojku NN na parc. č. 31 v k. ú. Horní Folmava nejsou připomínky.

      OZ bere na vědomí rozhodnutí KÚ PK odboru regionálního rozvoje, kterým se zamítá odvolání spolku Ochránců Českého lesa k terénním úpravám na poz. č. 10/1 a 10/38 v k.ú. Horní Folmava a rozhodnutí KÚ PK odboru 

     dopravy, kterým se zamítá odvolání manželů Krupičkových a Evy Balcarové k odstranění pevných překážek v komunikaci na p.č. 249/27 v k. ú. Starý Spálenec. 

      Žádost o vyjádření k PD včetně napojení na ing. sítě na rodinný dům s tetovacím studiem na parc. č. 5/106 v k. ú. Horní Folmava.

      Usnesení 29/2016: OZ souhlasí s výstavbou RD s tetovacím studiem na parc. č. 5/106 v k.ú. Horní Folmava.

      Hlasování: 11/0/0

      Žádost Lucie Kopeczinské a Jaromíra Šuleka o předběžný souhlas obce s napojením novostavby RD na pozemku č. 249/32 v k. ú. Starý Spálenec na stávající kanalizaci a s uložením tlakové kanalizace do obecního pozemku pod

      stávající cestu.

      Usnesení30/2016: OZ nemá námitky, požaduje konzultaci se správcem vodovodu a kanalizace CHVaK Domažlice.

      Hlasování: 11/0/0

 1. OZ bere na vědomí rozhodnutí AOCHP o povolení lyžařsko-běžeckých závodů dne 13. 2. 2016.

Informace HZS Plzeňského kraje o dotacích na techniku budou rozeslány SDH Česká Kubice, Folmava a Spálenec.

Dopravní značení u nových chodníků bylo provedeno. Chybějící značky budou osazeny.

S informací MF ČR o povolování VHP starosta seznámil.

Žádost o přepis bytu na p. Denkoviče zajistí M. Gibfriedová.

Žádost M. Dokoupilové o hrobové místo na hřbitově na Folmavě – bude uzavřena smlouva.

OZ bere na vědomí ohlášení stanovišť včel JUDr. Miroslava Černého a ing. Přemysla Randy.

Cenová nabídka na zhotovení zábradlí u schodiště čp. 45 v České Kubici.

Usnesení 31/2016: OZ odsouhlasilo cenovou nabídku na zhotovení zábradlí u čp. 45 v České Kubici za 4.640,- Kč bez DPH V. Gibfriedem.

Hlasování: 10/0/1

Nabídkový rozpočet na opravu střechy na čp. 60 na Folmavě.

Usnesení 32/2016: OZ odsouhlasilo rozpočet na opravu střechy na domě čp. 60 na Folmavě za cenu 264.908,- Kč bez DPD firmě Ing. Oldřich Kovařík, Chodov

Hlasování: 11/0/0

Stanovení ceny za hrobové místo na hřbitově na Folmavě.

Usnesení 33/2016: OS schvaluje cenu za hrobové místo na hřbitově na Folmavě 1500,- Kč na 10 let.

Hlasování: 11/0/0

Žádost SDH Spálenec na zakoupení vybavení do klubovny SDH Spálenec.

Usnesení 34/2016: OZ schvaluje finanční příspěvek SDH Spálenec na zakoupení vybavení do klubovny za 20.685,- Kč.

Hlasování: 11/0/0

OZ vzalo na vědomí námět pana Fremuta na výstavbu rybníčků na Folmavě.

Sáčky na psí exkrementy budou doplněny k odpadkovým košům.

 1. Diskuse: Mgr. Randová informovala, že letos je výročí 130 let vysvěcení základní školy

Česká Kubice. Ve škole bude uspořádána výstava k tomuto výročí. Požádala přítomné, kteří mají doma fotky nebo nějaké písemnosti o jejich zapůjčení k ofocení.

M. Gibfriedová informovala o kácení stromů na Folmavě p. Baumannem, které nechá obec odborně posoudit správcem obecního lesa.

J. Beck upozornil na skládku na obecním pozemku před domem pana Kuchty na Novém Spálenci. Vlastník domu, který tam skladuje odpad, bude vyzván k nápravě.

Štěrk na pozemku p. Becka bude odvezen.

Pan Trojáček připomněl opravu nefunkčního kanálu na Folmavě, opravu zajistí p. Slavík.

Pan M. Hradecký požádal o pomoc při zjištění majitele rybníka na Spálenci, o který se Spálenečtí starají.

Ing. Vogeltanz se chce seznámit se studií plánovaného zázemí sportoviště Na skále, studie zatím není dopracovaná.

Paní Labašová připomněla možnost zavedení vody na hřbitov na Folmavě.

Pan Kohel sdělil, že by bylo vhodné přemístit vývěsky na plakáty.

Bylo prodiskutováno označení částí obcí a navrženo osadit turistické označníky. Hromadné objednání nových čísel popisných pro všechny nemovitosti s označením částí obcí bylo zamítnuto.

 

 

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                                  ověřili: R. Gerberg, M. Šindelář

 

 

 

 

                                               Ing. Vladimír Koranda  

                                                     Starosta obce