Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2016

Zápis + usnesení ze dne 8. 8. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 8. 8. 2016 od 18.00

 

Přítomni: ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, V. Duffek, S. Pražák, J. Slavík,  R. Gerberg, R. Strádal, S. Rap, 

Omluveni: J. Duffková, M. Šindelář, Mgr. M. Randová      

 

 1. Starosta zahájil zasedání v 18.00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je přítomno 8. Poté seznámil s navrženým programem, který byl schválen. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni R. Gerberg a S. Pražák. K navrženému programu nebyly připomínky.

 

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 8. 8.  2016 od 18.00 hodin

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
 3. Smlouva o dílo na TD na stavbě „ Č. Kubice- výstavba chodníků při II/190 – II. Etapa“ s K. Abrhámem

4.   Žádost dětského domova Robinson o finanční příspěvek 

 1. Žádost o odkoupení stavební parcely na Koptovně – Kaufnerová Alice     
 2. Stavební záležitosti
 3. Různé, sdělení, oznámení
 4. Diskuse, závěr

            

 1. Ke zprávě o kontrole plnění usnesení ze dne 25. 7. 2016 nebyly připomínky.
 2. Smlouva o dílo s K. Abrhámem na TD na stavbě „ Č. Kubice – výstavba chodníků při 190 – II. etapa“ za cenu 65 000,- Kč bez DPH.

Usnesení 166/2016: OZ souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s K. Abrhámem na TDI za cenu 65 000,- Kč bez DPH.

Hlasování: 8/0/0

 1. Žádost dětského domova Robinson o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 9 400,- Kč na letní tábor pro děti.

Usnesení 167/2016: OZ rozhodlo o poskytnutí 9 400,- Kč dětskému domovu Robinson na letní tábor dětí.

Hlasování: 8/0/0

 1. Žádost Alice Kaufnerové a žádost Jana Ludvíka o pozemky k výstavbě RD budou zařazeny do seznamu žadatelů o pozemky. Pan Slavík připomněl v souvislosti s novou zástavbou stanovit podmínky stavby.
 2. Žádost o stanovisko k projektu výstavby RD MUDr. F. Zahálky na pozemku č. 64/4 v k.ú. Dolní Folmava.

Usnesení 168/2016: OZ souhlasí s výstavbou RD MUDr. F. Zahálky na pozemku č. 64/4 v k.ú. Dolní Folmava

Hlasování: 8/0/0

Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou dvojdomu na parc. č. 469/7 v k.ú. Horní Folmava investora J. Cihlářové a Tobiase Ungra.

Usnesení 169/2016: OZ souhlasí s výstavbou dvojdomu na pozemku č. 469/7 v k.ú. Horní Folmava

Hlasování: 8/0/0

Dodatek č. II. ke smlouvě o dílo na bytový dům Folmava čp. 60 s Ing. O. Kovaříkem

Usnesení 170/2016: OZ souhlasí s podpisem dodatku č. II. ke smlouvě o dílo na bytový dům Folmava čp. 60

Hlasování: 8/0/0

OZ bere na vědomí:

Oznámení o zahájení správního řízení o povolení uzavírky provozu na silnici II. tř. č. 190 most přes železniční trať – čj. MeDo-47627/2016-San

Oznámení o zahájení společného řízení č.j. MeDo-47944/2016-Šab pro obec Českou Kubici na autobusovou zastávku v obci Folmava

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení pro Obec Českou Kubici o povolení k nakládání s povrchovými vodami č.j. MeDO-43806/2016-Kitz-DS.

Zpracování změn pěších tras v České Kubici od Ing. Bartoně.

Rozhodnutí AOPK o povolení výjimky ke zřízení výhyben na lesní cestě Malinovka, k pořádání Cyklozávodu Pec – Čerchov.

Rozpočet a soupis prací „ MK u potoka“ zpracovaný Bc. Petrem Černým.

Jednání k předání stavby chodníků – II. etapa se dne 11. 8. 2016 v 10.00 hodin zúčastní starosta a J. Slavík.

Předání staveniště stavby „ II/190 Česká Kubice – x I/26 se dne 15. 8. 2016 v 10.00 hodin zúčastní p. Slavík a starosta.

 1. Žádost nájemce restaurace  p. Kupčíka o finanční podporu na akci zakončení léta s kapelou poloviční Rebel ve výši 8 000,- Kč,  a zaplacení poplatků pro OSA.

Usnesení 171/2016: OZ rozhodlo o zaplacení 8 000,- Kč a poplatků OSA  na na akci zakončení léta.

Hlasování: 8/0/0

Podnět HZS PK týkající se průjezdnosti požárních vozidel po komunikaci sousedící s č.p. 56, 129 a 147 v České Kubici bude řešen společně s JUDr. Kopáčkovou.

Žádost J. Duffkové, bývalé nájemnice v č.p. 60 o odložení splátkového kalendáře bude projednán s právničkou obce.

Zástupkyni ČEZ Distribuce bude předán kontakt na starostu ke sjednání schůzky.

Námitky proti rozhodnutí o vyloučení z výběrového řízení na veřejnou zakázku Č.Kubice – vodovod a kanalizace a ČOV byly předány firmě Universal Solutions.

Lucie Bradová žádá o přijetí do pracovního poměru na pozici referentka OÚ od 1. 10. 2016.

Usnesení  172/2016: OZ rozhodlo o přijetí L. Bradové do pracovního poměru od 1. 10. 2016

Hlasování: 8/0/0

Tomáš Kohel žádá o zařazení pozemku č. 392/24 v k. ú. Horní Folmava do nového ÚP obce.

Usnesení 173/2016: OZ souhlasí se zařazením pozemku č. 392/24 v k. ú. Horní Folmava do nového ÚP obce.

OZ projednalo nákup techniky pro technické služby obce: zametač Agrometall za cenu 91 400,- Kč, radlice odpružená za cenu 29 200,- Kč, rozmetadlo Prodag za cenu 33 968,- Kč, traktor kolový Same za cenu 672 000,- Kč a nosič kontejnerů včetně 5 ks kontejnerů za cenu 732 750,- Kč, ceny jsou uvedeny bez DPH.

Hlasování:8/0/0

Usnesení 174/2016: OZ rozhodlo o nákupu následující techniky: zametač Agrometall za cenu 91 400,- Kč, radlice odpružená za cenu 29 200,- Kč, rozmetadlo Prodag za cenu 33 968,- Kč, traktor kolový Same za cenu 672 000,- Kč a nosič kontejnerů včetně 5 ks kontejnerů za cenu 732 750,-ceny bez DPH.

Hlasování: 8/0/0

Žádost Ing. O. Kovaříka o vyjádření k budoucí stavbě na poz. č. 5/17 a 5/35 v k. ú. Horní Folmava.  Ing. O. Kovařík bude pozván na další OZ k podání informací.

 1. U nemovitosti manželů Petržíkových je nebezpečná místní komunikace, proto zde bude umístěno zrcadlo.

Usnesení 175/2016: na místní komunikaci u nemovitosti manželů Petržíkových bude umístěno zrcadlo.

Hlasování: 8/0/0

Nájemník J. Ryznar v č.p. 45 žádá o ukončení nájmu k 31. 8. 2016. Po jeho odstěhování bude provedena rekonstrukce.

Usnesení 176/2016: nájem J. Ryznarovi v č. p. 45 bude ukončen k 31. 8. 2016.

Hlasování: 8/0/0

Zastupitelstvo projednalo místo k oddávání parc. č. 1190/1 v k.ú. Česká Kubice dne 18.8.2016.

Usnesení 177/2016: OZ souhlasí s místem parc. č. 1190/1 v k.ú. Česká Kubice k oddávání dne 18.8.2016

Hlasování: 8/0/0

Nové vytýčení pozemků v k.ú. Dolní Folmava, týkající se p. Baumanna, p. Seela a Obce Česká Kubice zajistí starosta.

 

Další zastupitelstvo se bude konat 22. 8. 2016 od 18.00 hodin.

 

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                                               ověřili: R. Gerberg, S. Pražák

 

 

 

                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                           Starosta obce