Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2017

Zápis + usnesení ze dne 20. 2. 2017

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 20. 2. 2017 od 18.00hod

 

Přítomni: ing. V. Koranda, V. Duffek, S. Pražák,  M. Šindelář, J. Slavík, M.  Gibfriedová, Mgr. M. Randová, S. Rap, J. Duffková

Omluveni: R. Strádal, R. Gerberg

 1. Starosta zahájil zasedání v 18.00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je  přítomno 9. Poté seznámil s navrženým programem, který odsouhlasili všichni zastupitelé. Jako ověřovatelé byli určeni Mgr.M.Randová, M. Šindelář.

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 20.2.2017 od 18.00 hodin

 1. Zahájení, schválení programu,  určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
 3. Smlouva o podmínkách provozu fitnes centra v České Kubici 
 4. Příkazní smlouva s Ing. Tomášem Melicharem, protokol o otevírání obálek pro veřejnou zakázku malého rozsahu
 5. Závěrka ZŠ a MŠ Česká Kubice
 6. Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby – ČEZ Distribuce, a.s.
 7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0011653/1 Horní Folmava, DO, par.č. 195/10-kNN
 8. Příkazní smlouva č. 1/2017 s paní L. Křenkovou
 9. Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků, poděkování za poskytnuté finanční příspěvky  a jejich vyúčtování
 10. Koupě pozemku na Folmavě
 11. Žádosti o byty a pozemky
 12. Stavební záležitosti
 13. Různé, sdělení, informace
 14. Diskuse, závěr     

      

 1. Ke zprávě kontrolního výboru o plnění usnesení ze dne 6.2.2017 nebyly připomínky a byla odsouhlasena všemi přítomnými.
 2. Starosta přednesl Smlouvu o podmínkách provozu fitness centra v České Kubici. Nikdo z přítomných neměl připomínek.                                                                                                                                                      Usnesení 23/2017: OZ schvaluje Smlouvu o podmínkách provozu fitness centra v České Kubici.                                                                                                                                                                                        Hlasování:9/0/0
 3. Starosta informoval o Příkazní smlouvě s p. Ing. Tomášem Melicharem. Smlouva se týká TDI, koordinátor BOZP – Česká Kubice-Folmava-kanalizace, vodovod a ČOV. Na tuto akci bylo výběrové řízení a hodnotící komise doporučila p. Ing. Tomáše Melichara.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Usnesení 24/2017: Zastupitelstvo obce Česká Kubice, na doporučení hodnotící komise, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „ TDI, koordinátor BOZP – Česká Kubice-Folmava-kanalizace, vodovod a ČOV“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Hlasování: 9/0/0
 4. Starosta uvedl, že závěrka ZŠ a MŠ se každoročně schvaluje. Zastupitelé berou na vědomí a do dalšího ZO se se závěrkou seznámí a po té bude projednána.                                                                                             Usnesení 25/2017:ZO bere na vědomí závěrku ZŠ a MŠ a projedná na dalším OZ.                                                                                                                                                                                                              Hlasování: 9/0/0
 5. Společnost ČEZ Distribuce doručila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-0004644/1/VB Dolní Folmava, parc.č. 64/4, Příbková – kNN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Usnesení 26/2017: ZO schvaluje záměr na zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku č. 760/1 v k.ú. Dolní Folmava.                                                                                                                                                     Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-0004724/1/VB Dolní Folmava, DO, 89/5, Baumann – kNN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Usensení 27/2017: ZO schvaluje záměr na zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku PK 756 v k.ú. Dolní Folmava.                                                                                                                                                  Hlasování: 9/0/0         
 6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0022653/1 Horní Folmava,DO, parc.č. 195/10 – kNN.                                                                     Usnesení 28/2017: ZO schvaluje záměr na zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku č. 195/13 a 195/11 v k.ú. Horní Folmava.                                                                                                                                 Hlasování: 9/0/0   
 7. Příkazní smlouva č. 1/2017 pověřuje p. L. Křenkovou ke kontrole hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Česká Kubice.                                                                                                                                                       Usnesení 29/2017: ZO schvaluje příkazní smlouvu č. 1/2017 a pověřuje p. Křenkovou s provedním kontroly.                                                                                                                                                                       Hlasování: 9/0/0                          
 8. P. Blažková žádá  příspěvěk na rodinný muzikál Madagaskar dne 9.12.2017 v Plzni.                                                                                                                                                                                                                   Usnesení 30/2017: ZO schvaluje dopravu zdarma a poloviční vstupné na rodinný muzikál Madagaskar dne 9.12.2017.                                                                                                                                                            Hlasování:9/0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   P. Blažková žádá o proplacení částky 15 000,-č na nákup tomboly na hasičský bál, který se bude konat 24.2.2017 a zároveň zve zastupitele.                                                                                                                    Usnesení 31/2017: ZO schvaluje částku 15 000,-Kč na tombolu.                                                                                                                                                                                                                                                        Hlasování: 9/0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    P. Baarová by ráda uspořádala pro občany jednodenní lyžařský zájezd do Hinterstoderu v Rakousku. Žádá o prolacení dopravy.                                                                                                                                                  Usnesení 32/2017: ZO schvaluje úhradu autobusové dopravy na lyžařsý zájezd dne 25.3.2017.                                                                                                                                                                                                   Hlasování: 9/0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TJ Sokol Milavče z.s. žádá finanční příspěvěk na nákup fotbalových branek. Vzhledem k tomu, že v nynější době je na branky zimní akce. ZO tento fin. schvaluje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Usnesení 33/2017: ZO schlavuje finanční příspěvěk pro TJ Sokol Milavče z.s. ve výši 39 638,-Kč.                                                                                                                                                                                          Hlasování: 9/0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    P. Preslová žádá o finanční příspěvěk pro syna, který se narodil s diagnozou hypotonického syndromu na rekonstrukci koupelny ve výši 180 000,-Kč. Starosta uvedl, že bude žádat o doložení lékařské zprávy a faktury budou proplácny zpětně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Usnesení 34/2017: ZO schvaluje finanční příspěvěk pro p. Preslovou ve výši 180 000,-Kč s tím, že fin. prostředky budou propláceny zpětně.                                                                                                                Hlasování: 9/0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     P. Korečková žádala o příspěvek na osobní asistenku pro syna Jakuba. P. Korečková souhlasí s proplácením faktur zpětně.                                                                                                                                                       Usnesení 35/2017: ZO schvaluje finanční příspěvek na osobní asistentku.                                                                                                                                                                                                                            Hlasování: 9/0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TJ Hraničář Česká Kubice žádá o fin. příspěvěk ve výši 250 000,-Kč na provoz oddílu.                                                                                                                                                                                                       Usnesení 36/2017: ZO schvaluje fin. příspěvěk ve výši 250 000,-Kč.                                                                                                                                                                                                                                        Hlasování: 9/0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SDH Starý Klíčov žádá fin. příspěvěk ve výši 3 000,-Kč na opravu časomíry.                                                                                                                                                                                                                           Usnesení 37/2017: ZO schvaluje fin. příspěvek ve výši 3 000,-Kč.                                                                                                                                                                                                                                               Hlasování: 9/0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   P. Randová požádala o fin. příspěvěk na pořádání masopustu v obci Č. Kubice, Folmava    a Spálenec ve výši 5 000,-Kč.                                                                                                                                                      Usnesení 38/2017: ZO schvaluje fin. příspěvek ve výši 5 000,- na pořádání Masopustu. Hlasování: 9/0/0                                                                                                                                                                                    Žádosti SDH Hlohová, Český svaz chovatelů Ždánov, OS Hašov, SDH Havlovice, Dance Group Domažlice, OS Babylon, SDH Pasečnice, Nadační fond Svatovítské varhany, Šnajberk – z.s., SDH Hluboká, TJ Sokol Díly, Domov Svatého Josefa, TJ Sokol Babylon, Český rybářský svaz Poběžovice, p. Hájek bere ZO na vědomí a budou projednány v březnu. Starosta seznámil s vyúčtování Donem, Domažlická nemocnice.
 9. Starosta informoval, že dostal nabídku na koupi pozemků na Folmavě.  ZO nemá námitek na koupi pozemku za 350,-Kč/m2 a pověřuje starostu s dalším jednáním ohledně pozemků.                                                     Usnesení 39/2017: ZO pověřuje starostu k jednání s možností koupí pozemků na Folmavě za 350,-Kč/m2.                                                                                                                                                                       Hlasování: 9/0/0  
 10. Žádost p. Šebka o pozemek a žádost p. Blažka o byt bude zařazena do evidence. K žádosti p. Ferencové starosta uvedl, že v případě uvolnění bytové jednotky v České Kubici čp. 29 nemá obec problém s jeho přidělením.
 11. K žádosti p. Čikové bylo sděleno, že obec nemůže vybudovat veřejné osvětlení na cizím pozemku a v nynější době neuvažuje v této lokalitě rozšíření veřejného osvětlení.     Henstav s.r.o. doručil žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Folmava. Obec nemá námitek a společnost musí zažádat o přechodné úpravy dopravní policii. Starosta seznámil s oznámením o zahájení vodoprávního řízení a určení lhůty pro podání námitek – p. Šulek a p. Kopeczinská, Rozhodnutí o umístění stavby – p. Baumann, Rozhodnutí o užívání ilnice II tř.č. 1901 v km – Trans World Hotels a Entertainment, a.s., Upozornění na nutnost osazení dopravního značení v obci Folmava, prodloužení stavebního povolení na lesní cestu – Česká Kubice, cenová nabídka na montáž sněhových zábran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Na žádost JUDr. Mrázka o souhlas s umístěním inženýrských sítí v silničním pozemku p.č. 392/4, 557/24, 392/9, 12/5 a 392/2 v k.ú. Horní Folmava.                                                                                                      Usnesení 40/2017: ZO souhlasí s užitím účelových komunikací spočívající v umístění inženýrské sítě v silničním pozemku p.č. 392/4, 557/24, 392/9, 12/5 a 392/2 v k.ú. Horní Folmava.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Hlasování: 9/0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Žádost spol. Folmava Resort, zastupující JUDr. Mrázkem o stanovisko k DÚR akce: „Příprava území pro motorest Folmava“ (uvolnění pozemku p.č. 392/7 v k.ú. Horní Folmava) nemá obec Česká Kubice námitek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Usnesení 41/2017: ZO souhlasí s DÚR na akci „Příprava území pro motorest Folmava“.                                                                                                          Hlasování:9/0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Žádost spol. Folmava Resort, zastupující JUDr. Mrázkem o stanovisko k DÚR akce:,,Motorest Folmava“. ZO k dané akci nemá námitek.                                                                                                                         Usnesení 42/2017: ZO souhlasí s DÚR na akci ,,Motorest Folmava“.                                                                                                                                                                                                                                             Hlasování: 9/0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ZO bere na vědomí Rozhodnutí o vydání souhlasu ke konání lyžařských běžeckých závodů a turistického přejezdu v okolí Čerchova a Capartic, Oznámení o trvalém umístění včelstev od p. Gerberga a JUDr. Černého.
 12. Svazek obcí Domažlicko tradičně vyhlašuje anketu Sportovec Domažlicka 2016.  I občané mají možnost navrhnout jednotlivce i družstva. Slavnostní vyhlášení ankety bude dne 14.4.2017. P. Carda, který je trenérem AC Domažlice, by chtěl zajistit možnost provozování atletického kroužku v České Kubici. Obec nemá problém mu pomoci zveřejnit např. leták nebo rozeslat SMS s informací o kroužku, ale nebude organizovat činnost klubu. ZO souhlasí s nabídkou p. Kuneše na řez velkých stromů. P. Kuneš navrhuje i možnost pokácení vzrostlých líp. S tím ZO nesouhlasí.                                                                                                                   Usnesení 43/2017: ZO souhlasí s nabídkou p. Kuneše na prořez velkých stromů.                                                                                                                                                                                                                      Hlasování: 9/0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    P. Rauch nabízí možnost investic. ZO pověřuje starostu s dalším jednání ohledně finančních prostředků. P. Šindelář se dotazoval, zda je možné řešit parkování v obcích. Vzhledem k nárustů pendlerů není parkování pro místní občany snadné. P. Rap osloví dopravní polici (p. Kabourek) a bude se dotazovat, jakými značkami toto vyřešit.  P. Giebfriedová sdělila, že byt v České Kubici čp. 45 je již po rekonstrukci. Na dalším ZO se bude rozhodovat, komu se byt přidělí.

 

Další zastupitelstvo obce se bude konat 6.3.2017 od 18:00 hodin.

 

 

Zapsala: L. Bradová                                     ověřili: Mgr. M. Randová, M. Šindelář

 

                                          

 

                                             Ing. Vladimír Koranda

                                                    Starosta obce

 

 

Zápis zapsán dne 22.2.2017