Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2017

Zápis + usnesení ze dne 20. 3. 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 20. 3. 2017 od 18.00hod

 

Přítomni: ing. V. Koranda, V. Duffek, S. Pražák,  M. Šindelář, J. Slavík, M.  Gibfriedová, , R. Gerberg, R. Mgr. M. Randová,  

Omluveni: S. Rap, J. Duffková, R. Strádal

 

 1. Starosta zahájil zasedání v 18.00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je  8 přítomno . Poté seznámil s navrženým programem, který odsouhlasili všichni zastupitelé. Jako ověřovatelé byli určeni R. Gerberg a M. Gibfriedová.

 

        Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 20.3.2017 od 18.00 hodin

 1. Zahájení, schválení programu,  určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plněné usnesení
 3. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemen – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IV-12-0011653/1 Horní Folmava, DO, parc.č.195/10-kNN
 4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-0004644/1/VB Dolní Folmava, parc.č. 64/4, Příbková – kNN
 5. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IP-12-0004724/1/VB Dolní Folmava, DO. 89/5, Baumann – kNN
 6. Stanovení komise VŘ na geotermální vytápění, Č. Kubice 60
 7. Cenová nabídka společnosti GeoData
 8. Protokol o provedené veřejnoprávní kontrole v ZŠ a MŠ Česká Kubice
 9. Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků, poděkování za poskytnuté finanční příspěvky  a jejich vyúčtování
 10. Žádosti o byty a pozemky
 11. Stavební záležitosti
 12. Různé, sdělení, informace
 13. Diskuse, závěr     

 

 1. Ke zprávě kontrolního výboru o plnění usnesení ze dne 06. 03. 2017 nebyly připomínky a byla odsouhlasena všemi přítomnými.
 2. OZ jednomyslně souhlasí uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu e.IV-12-0011653/1 Horní Fomava, DO, parc.č. 195/10-kNN se společností SAG Elektrovod. 

Usnesení 60/2017: zastupitelstvo schvvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu e.IV-12-0011653/1 Horní Fomava, DO, parc.č. 195/10-kNN.

Hlasování: 8/0/0

 1. OZ jednomyslně souhlasí uzavřít Smlouvu uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-0004644/1/VB Dolní Folmava, parc.č. 64/4, Příbková – kNN se společností ČEZ Distribuce.                                                                                                                                                                                                  Usnesení 61/2017:zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-0004644/1/VB Dolní Folmava, parc.č. 64/4.                                                                                                                                                                                                                                                  Hlasování: 8/0/0
 2. OZ jednomyslně souhlasí uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IP-12-0004724/1/VB Dolní Folmava, DO. 89/5, Baumann – kNN pro společnost ČEZ Distribuce.                                                                                                                                                                                                  Usnesení 62/2017: zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IP-12-0004724/1/VB Dolní Folmava, DO. 89/5, Baumann – kNN.                                                                                                                                                                                                                                  Hlasování: 8/0/0
 3. Starosta informoval, že p.K. Abrhám nám zpracuje výběrové řízení na geotermální vytápění v nemovitosti Č. Kubice 60. Je nutné mít komisi. Komise bude ve složení p. Gerberg, p. Gibfriedová, p. Pražák a jako náhradník p. Randová.                                                                                                                                                                                                             Usnesení 63/2017: OZ souhlasí s komisí pro VŘ na geotermální vytápění nemovitosti Č. Kubice 60 ve složení p. Gerberg, p. Gibfriedová, p. Pražák a náhradník p. Randová.           Hlasování: 8/0/0
 4. P. Slavík přednesl cenovou nabídku společnosti GeoData na zapracování inženýrských sítí do programu. OZ jednomyslně souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 6 897,-Kč včetně DPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                         Usnesení 64/2017: OZ souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Geodata ve výši 6 897,-Kč včetně DPH.                                                                                                                       Hlasování: 8/0/0
 5. Starosta informoval o provedené veřejnoprávní kontrole v ZŠ a MŠ Česká Kubice. Uvedl, že drobné nedostatky jsou průběžně opravovány a protokl je k nahlédnutí na OÚ. ZO bere protokl na vědomí.
 6. Žádosti o finanční příspěvky od Stodské nemocnice, Ing. Radka Halady, TJ Sokol Babylon – oddíl ČSRS,oddíl tenisu a nohejbalu, SDH Koloveč, Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, TJ Sokol Meclov budou projednány koncem března.
 7. K žádosti p. Hončarova prozatím obec nebude prodávat část pozemku č.12/6 v k.ú. Horní Folmava. Žádost p. Seela bude ještě projednána po zaměření pozemku. Starosta informoval, že jednal s p. Starobou o možnosti koupě pozemku č. 1133/1 a 1133 PK v k.ú. Č. Kubice za cenu 1.000.000,-Kč.                                                                                                                  Usnesení 65/2017: OZ souhlasí koupit pozemek č. 1133/1 a 1133 PK v k.ú. Č. Kubice za cenu 1.000.000,-Kč.                                                                                                                        Hlasování: 8/0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                  P. Elisová doručila odstoupení od žádosti na byt na Luise. OZ bere na vědomí.
 8. JUDr. Petr Macák jako právní zástupce manželů Krupičkových  žádá o zaslání pasportu místních komunikací. Pasport nemůže být zaslán, protože prozatím není vyhotovena finální verze. Dále JUDr. Macák zaslal nesouhlas vlastníků a žádá podrobnější vysvětlení, co znamená bežné udržovací práce na komunikaci. Tato žádost bude předána právnímu zástupci obce.  Na žádost p. Fořtové jako vlastníka domu na Dolní Folmavě č. 89 OZ nemá námitek k vybudování plotu, ale p. Fořtová bude upozorněna, že  při zimní údržbě SÚS může být plot poškozen. Žádost p. Bělohlávka byla projednána. Žádný zákon neukládá mít pozemek oplocený. Obec nebude pozemek oplocovat. Stávající plot můžeme odstranit. OZ bere na vědomí Rozhodnutí MěÚ o zvláštním úžívání silnice III. tř.č. 0268, Oznámení o zahájení řízení Van Hung Pham odstranění stavby, Rozhodnutí o uložení pokuty Ing. Kovaříkovi, Oznámení o zahájení řízení o prodložení povolení vypouštění z ‚COV Folmava – celnice, Územní souhlas s elektrickou přípojkou kNN Dolní Folmava p.č. 64/4, Výzva – Thang Nguyen k předložení dokladů k terénním úpravám. Žádost Elite Design stále trvá. P. Bebr zaslal cenovou nabídku na opravu kamer snímání SPZ ve výši 47.200,-Kč bez DPH.                                                                                    Usnesení 66/2017: OZ souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 47.200,-Kč na opravu kamer od společnosti El-signál.                                                                                                                 Hlasování: 8/0/0  
 9. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR oznamuje zahájení řízení pro povolení vyjímky a udělení souhlasu k pořádání hromadné akce „Vzpomínková jízda Čerchov“, KÚ PK – změna a aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací PK 2016, Oznámení o zahájení řízení o žádosti – Rak říční a rak kamenáč, žádost spol. Istav Media o seznam investic obce pro rok 2017, Chvak žádá o informace, zda obnovu majetku na vodovodní a kanalizační infrastruktuře realizovala jiná firma, EDP Komořany oznamuje dostranění náletových dřevim, které nepodléhají povolení, Ing. arch. Lédl doručil smlouvu o právu stavby na cizím pozemku. Starosta bude požadovat místní šetření a vysvětlení stavby. Společnost Henstav doručila oznámení o omezení průjezdnosti místní komunikace na Folmavě. P. Zuzana Langpaulová doručila zprávu Svazku Domažlicko o akci: Přeshraniční region Gibacht/Čerchov – aktivně v přírodě k předfinancování této akce. OZ bere na vědomí. Starosta dohodne schůzku s o. Šemberou ohledně označení místních částí obcí. Nakladatelství Českého lesa – Zdeněk Procházka připravuje novou publikaci „Putování po zaniklých místech Českého lesa-Domažlicko“. Požádáme p. Procházku, aby nám doporučil, co by bylo vhodné do publikace dát. Žádost JUDr. Černého byla projednána a OZ schvaluje přidělení hrobu mezi hrobem č. 142 a 143.                                                                                                                                                                                  Usnesení 67/2017: OZ schvaluje přidělení nového hrobového čísla mezi hroby č. 142 a 143.                                                                                                                                                       Hlasování: 8/0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                    P. Navrátilová doručila žádot o ukončení pracovního poměru ke dni 30.4.2017. OZ bere na vědomí.
 10. P. Gibfriedová žádá zastupitele o výměnu oken v nemovitosti Č. Kubice 60 v bytě p. Kopřivy. P. Gibfriedová do dalšího ZO nechá připravit cenové nabídky. Dále uvedla, že někteří nájemníci obecních bytů nedodržují podmínky úhrady nájemného dle smlouvy. Dlužníkům budou zaslány upomínky. Dále uvedla, že navrhuje dlužníkům nebude prodlužována nájemní smlouva na rok , ale jen na půl roku a dle platební morálky se bude dále prodlužovat nebo se ukončí. OZ bere na vědomí. Zdravotní stav p. Kůsta se zhoršuje. Po doručení lékařské zprávy bude osloven úřad sociální péče. P. Randová žádá zastupitele o možnost zaměstnat administrativní sílu na 0,2 úvazku vzhledem k přibývající agendě. OZ bere na vědomí. P. ing. Koranda sdělil, že zájemci o pozemky v lokalitě Koptovna budou obeslány, zda mají stále zájem a budou mít i termín, do kdy se mají vyjádřit. OZ bere na vědomí změnu jednatele společnosti Fotovoltaická elektrárna Folmava s.r.o..  P. Hatlman z atletického kroužku přednesl možnost o zřízení vybudování kroužku pro děti do 12-ti let. Obec by měla zajistit prostory. P. Randová sdělila, že dá letáky rodičům v ZŠ a MŠ a zjistí zájem.  Další ZO bude 3.4.2017 od 18 h a pracovní schůzka na rozdělování finančních příspěvků 27.3.2017 od 18h.

Skončeno v 20.30 hod.

 

 

Zapsala: L. Bradová                                          ověřili: R. Gerberg, M. Gibfriedová

Dne 9.3.2017

 

                                                     Ing. Vladimír Koranda

                                                              Starosta obce