Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2017

Zápis + usnesení ze dne 23. 1. 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 23. 1. 2017 od 18.00hod

 

Přítomni: ing. V. Koranda, V. Duffek, S. Pražák,  J. Slavík, M.  Gibfriedová, J.  Duffková, Mgr. M. Randová, R. Grberg, J. Strádal

Omluveni: M. Šindelář, S. Rap          

 1. Starosta zahájil zasedání v 18.00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je  přítomno 9. Poté seznámil s navrženým programem, který odsouhlasili všichni zastupitelé. Jako ověřovatelé byli určeni S. Pražák a J. Duffková  

 

        Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 23. 1.  2017 od 18.00 hodin

 

 1. Zahájení, schválení programu,  určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
 3. Smlouva s ing. Arch. P. Taušem na vypracování nového územního plánu obce 
 4. Darovací smlouva mezi obcí a Plzeňským krajem- ( dárcem) na pozemky v k.ú. Česká Kubice
 5. Smlouva na kontroly a servis dýchacích přístrojů pro SDH
 6. Žádosti o prodej pozemků
 7. Žádosti o finanční příspěvky
 8. Stavební záležitosti
 9. Různé, sdělení, informace
 10. Diskuse, závěr     

 

 1. Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení ze dne 9. 1. 2017 odsouhlasili všichni zastupitelé.
 2. Smlouva o dílo s Ing. Arch. Petrem Taušem na zpracování nového územního plánu obce za cenu 438 000,- Kč bez DPH bude rozeslána zastupitelům a bude projednána na dalším zastupitelstvu.
 3. Darovací smlouvu, kterou daruje Plzeňský kraj Obci Česká Kubice pozemky v k.ú. Česká Kubice poz. č. 1420/8, 1420/9, 1420/10, 1420/11, 1420/12, 1420/13 odsouhlasili všichni zastupitelé.

Usnesení 13/2017: OZ schvaluje podpis darovací smlouvy mezi dárcem Plzeňským krajem a obdarovanou obcí Česká Kubice.

Hlasování: 9/0/0

 1. OZ souhlasí s podpisem smlouvy o dílo mezi ČR HZS PK a Obcí Česká Kubice na  kontroly a servis dýchacích přístrojů.

Usnesení 14/2017: OZ souhlasí s podpisem smlouvy o dílo mezi ČR HZS PK a Obcí Česká Kubice  na servis a kontroly dýchacích přístrojů.

Hlasování: 9/0/0

 1. Žádosti p. Hončarova a S. Seela o prodej pozemků na Folmavě budou projednány po šetření na místě, které v současní době vzhledem ke klimatickým podmínkám není možné.
 2. OZ projednalo žádosti o poskytnutí finančních příspěvků: žádost kanceláře SMO bude projednána na dalším OZ, žádosti SK Jiskra Domažlice, oddílu Florbalu, SKP ŠPS Domažlice, spolku ŠK Chodov, SK Chodsko a Obce Ždánov budou projednány v březnu. Žádost M. Korečkové o příspěvek na osobního asistenta – bude propláceno zpětně po měsíčním doložení nákladů. OZ rozhodlo o poskytnutí příspěvku 6 000,- Kč spolku ŠK Chodov na dětský maškarní karneval. Dále OZ rozhodlo o poskytnutí příspěvku ve výši 82062,- Kč Lužické nemocnici na nákup centrifugy gelových karet. M. Kupčíkovi, který žádá o poskytnutí příspěvku 5 000,- Kč na pořádání hudební produkce bude doporučeno požádat prostřednictví SDH.

Usnesení 15/2017: Obec poskytne příspěvek 6 000,- Kč spolku ŠK Chodov a příspěvek Lužické nemocnici ve výši 82 062,- Kč.

Hlasování: 9/0/0

 1. OZ souhlasí se stavbou „ ČOV, kanalizace a vsakovací drén pro novostavbu RD Starý Spálenec – p.p.č. 249/32“.

Usnesení 16/2017: OZ odsouhlasilo smlouvu o prodeji pozemku č. 5/120 v k.ú. Horní Folmava Davidovi Sládečkovi za cenu 200 400,- Kč plus DPH.

OZ odsouhlasilo smlouvu o prodeji pozemku č. 5/119 v k.ú. Horní Folmava Jiřímu Krumlovi a Sandře Duffkové za cenu 201 300,- Kč plus DPH.

Hlasování: 9/0/0

 OZ bere na vědomí: Oznámení o zahájení řízení na „ lesní cesta Česká Kubice“ pro firmu Folmava Resort s.r.o.. Výzvu k vyjádření k podanému odvolání Spolku Ochránců Českého lesa  ke stavbě Tran Tiena. Rozhodnutí o umístění stavby zastřešení bazénu u čp. 19 Spáleneček. Ohlášení rekonstrukce střešního okna J. Baxy, Česká Kubice 95. Nahlášení poškození krytu nad tepelným čerpadlem na policejní stanici Folmava a žádost o umístění sněhové zábrany na střechu nemovitosti. Toto již zajišťuje starosta. OZ projednalo nabídku na rozšíření kamerového systému na Folmavě.

Usnesení 17/2017: OZ souhlasí s rozšířením kamerového systému na Folmavě za cenu 134 250,- Kč bez DPH.

Hlasování: 9/0/0

Zastupitelé projednali směnnou smlouvu a smlouvu o věcném břemenu uzavřenou dne 20.10.2016 mezi obcí Česká Kubice, p. Tomášem Kohelem, firmou Kohel – Folmava s.r.o. a manželi Hanou a Tomášem Kohelovými.

Usnesení 18/2017: Obec Česká Kubice odstupuje od směnné smlouvy a smlouvy o věcném břemenu uzavřené dne 20.10.2016 mezi obcí Česká Kubice, p. Tomášem Kohelem, firmou Kohel – Folmava s.r.o. a manžely Hanou a Tomášem Kohelovými.

OZ schvaluje směnnou smlouvu a smlouvu o věcném břemenu s p. Tomášem Kohelem, firmou Kohel – Folmava s.r.o. a manžely Hanou a Tomášem Kohelovými. 

Hlasování: 9/0/0

OZ se seznámilo s nabídkovou cenou na rekonstrukci bytu v čp. 41 na Spálenci. Architektonická studie za cenu 3500,- Kč již byla vyfakturována a zaplacena.

Ondřej Bolovanský žádá o povolení k montáži okenních žaluzií v bytě č. 2 čp. 60 na Dolní Folmavě na vlastní náklady.

Usnesení 19/2017: OZ souhlasí s montáží okenních žaluzií v bytě č. 2 čp. 60 na náklady nájemníka Ondřeje Bolovanského.

Hlasování: 9/0/0

Výměnu zvonku k bytu paní M. Tumové v čp. 15 v České Kubici zajistí místostarostka.

Starosta bude jednat s p. Kohelem o odkoupení pozemku č. 73/5 v k.ú. Horní Folmava do vlastnictví obce. Jedná se o pozemek pod chodníkem.

Nabídka K. Kuneše na řez stromů v obci bude projednána na zastupitelstvu, kde bude přítomen M. Šindelář. Připojení VO na pozemku R. Čikové na Novém Spálenci bude opětovně projednáno.

 1. Pozvánka na odbornou přípravu velitelů a strojníků JPO byla předána hasičským sborům v obci. OZ bere na vědomí: hlášení o trvalém stanovišti včelstev K. Strnada a P. Maštalíře, plán rozvoje azylového domu Kvítko Pocinovice, zápis z valné hromady svazku Domažlicko, seznam projednaných přestupků na MěÚ Domažlice, sdělení SÚS PK o změnách v organizaci, směrnici MF o postupu při povolování hazardních her, plán dílčího povodí Horní Vltavy, žádost Spolku za krásu české krajiny o poskytování průběžných informací. Žádost JUDr. Petra Macáka o zjednání nápravy ve věci poškození kovové tyče u komunikace při provádění zimní údržby.
 2. Starosta informoval o zástavbovém plánu lokality Na Koptovně, bude zde 11 parcel o rozloze cca 800 m2. Místostarostka navrhuje schůzku se žadateli o pozemky. Dále
 3. výměnu podlahové krytiny v bytě p. Kopřivy v čp. 60 v České Kubici. OZ rozhodlo, že zde nechá vyměnit linoleum. Pro neuspokojivý stav v bytě bude další nájemní smlouva uzavřena na půl roku. Po zhodnocení bude smlouva prodloužena na další období a bude řešen souhlas  s přihlášením k trvalému pobytu přítelkyně p. Kopřivy.

Usnesení 20/2017: Obec provede výměnu podlahové krytiny v bytě p. Kopřivy v čp. 60. Další nájemní smlouva bude uzavřena pouze na půl roku.

Hlasování: 9/0/0

Ředitelka ZŠ a MŠ Česká Kubice informovala, že do ředitelny bude zakoupen nový počítač. OZ bere na vědomí bez připomínek.  Ing. Vogeltanz upozornil, že na elektronické úřední desce nejsou všechny dokumenty, pracovnice OÚ je doplní. Dále sdělil, že na úřední desce MěÚ Domažlice je ve veřejné vyhlášce v návrhu zadání chyba.

 

Skončeno v 19.45

Zapsáno 30.1.2017

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                            ověřili: J. Duffková, S. Pražák

 

 

 

 

                                                Ing. Vladimír Koranda

                                                        Starosta obce